Zeytin Bahçelerine Devlet Desteği 1.000 Hazır Proje

Zeytin Bahçelerine Devlet Desteği 1.000 Hazır Proje

Zeytin Bahçelerine Devlet Desteği 1.000 Hazır Proje

Zeytin Bahçelerine Devlet Desteği 1.000 Hazır Proje, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Zeytin Bahçelerine Devlet Desteği 1.000 Hazır Proje başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Zeytin Bahçelerine Devlet Desteği 1.000 Hazır Proje

2021 Güncel:

 • 1000 Dekarlık Zeytin Bahçe Tesisi Projesi 2021 İçeriği
 • Zeytin Bahçelerine Kamu Desteği
 • Zeytin Bahçesi Tesisi Karlı Bir Yatırım
 • 1000 Dekarlık Zeytin Bahçe Tesisine Verilen Devlet Destekleri
 • Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair Tebliğ Kapsamında Verilen Destekler
 • Özel Ağaçlandırma Kapsamında Zeytin Bahçe Tesisine Verilen Destekler
 • Zeytin Bahçelerine Düşük Faizli Kredilere İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler
 • PROJENİN MALİ ANALİZİ VE FİZİBİLİTESİ
 • Projenin Tesis Giderleri
 • Yıllara Göre Gübre ve İlaç Giderleri
 • İşçilik Giderleri
 • Proje Gelirleri
 • Projenin Net Nakit Akışları
 • Projenin Fayda-Masraf Analizi
 • Projenin Net Bugünkü Değeri
 • Projenin İç Kârlılık Oranı
 • Projenin Mali Rantabilitesi

Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla zeytin bahçesine yatırım yapacak olan yatırımcılar için Zeytin bahçesi tesisi projesi 2021 yayınlandı. Zeytin yatırımcıları için Bakanlık aracılığıyla hazırlanan proje kapsamı içinde 1000 dekarlık arazide zeytin bahçesi projesinin tüm ayrıntı kısmı ayrı ayrı hesaplanarak yatırımcıların zeytin bahçesinden elde edeceği yıllık kar durumu ve gelir gider analizlerine yer verilmiştir.

1000 Dekarlık Zeytin Bahçe Tesisi Projesi 2021 İçeriği

Zeytin bahçesine ve bu alanda yatırım yapacak tüm kesimlere yön gösterecek çalışmada bir çok detay hesaplanmıştır. Zeytin bahçesine yatırım yapmayı düşünenler aracılığıyla araştırılan bir çok konu mevcuttur. Bakanlık aracılığıyla zeytin bahçe tesisine verilen destekler, Bitkisel üretime destekleme yapılmasına dair Tebliğ kapsamı içinde verilen destekler, özel ağaçlandırma kapsamı içinde zeytin bahçe tesisine verilen destekler, tarımsal üretime dair düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin karar kapsamı içinde sağlanan destekler, projenin mali analizi ve fizibilitesi, projenin yatırım giderleri, senelera göre gübre ve ilaç giderleri, işçilik ve diğer giderler dağılımı, proje gelirleri, projenin net nakit akışları, projenin fayda- masraf analizi, projenin net bugünkü değeri, projenin iç kârlılık oranı, projenin mali rantabilitesi gibi tüm bilgiler mevcuttur.

Devlet Zeytin Destekleme Prim Miktarı Ödeme Tarihleri

Zeytin Bahçelerine Kamu Desteği

Zeytincilere Kamu Desteği veriliyor. Ülkemizin zeytin ihtiyacı sebebiyle, Tarım ve Orman Bakanlığının sağlamış olduğu sertifikalı fidan ve diğer hibe destekleri yanında, bozuk orman arazilerinin ve hazine arazilerinin tahsisiyle yeni zeytin bahçelerinin kurulması teşvik edilmektedir. Bakanlığımız aracılığıyla; zeytin bahçe tesisine hem yatırım senesinde sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamı içinde fidan bedelinin %75’in karşılayarak, hem özel ağaçlandırma projeleri kapsamı içinde yatırım bedelinin %25’ini hibe ederek hem de bahçe tesisi kurmayı teşvik etmek maksadıyla %95’lere
varan faiz indirimli krediler kullandırılarak mühim katkılar sağlanmaktadır.

Zeytin Bahçesi Tesisi Karlı Bir Yatırım

Bu çalışmada, hemen hemen 1.000 dekar alanda arazi bedeli hariç yatırımın ekonomik analizi aşağıdaki biçimde hesaplanmıştır. Projenin ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması 6. yılda gerçekleşmekte olup 10. yılda yapılan yatırım ve işletme masraflarını karşılayıp kâra geçilmektedir. Projenin fayda/masraf oranı 2,50>1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların 3 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin kârlı olduğu değerlendirilmiştir. Ortalama verim senelerında, bir yıl içinde bir araya gelen net kârın ilk yatırım senesindeki maliyetlere oranlanmasıyla yapılan  hesaplama ile yatırımın mali rantabilitesi %126 oranında bulunmuş olup bu gösterge de kârlı bir alana yatırım yapılmış bulunacağını göstermektedir.

Zeytin bahçe tesisi projesi uygulandığında en az 30 yıllık proje ömrü boyunca net bugünkü değer olarak 60 milyon TL gibi bi hayli yüksek bir gelir elde edilmektedir.

Proje Fizibilite Sonuçları

 • Uygulama Yılı : 2021
 • Tesis Alanı : 1000 Dekar
 • Yatırım Tutarı : 2.335.000 TL
 • Yıllık İşletme Giderleri : 1.705.539 TL
 • Yıllık İşletme Gelirleri : 4.868.667 TL
 • Net Nakit Akışları : 92.558.820 TL
 • Fayda Masraf Oranı : 2,50
 • Mali Rantabilitesi : %126
 • İç Kârlılık Oranı : %19,1
 • Yatırım Geri Ödeme Süresi : 10 Yıl
 • Net Bugünkü Değer- Gelir : 60.280.658 TL

Zeytin yatırımcı rehberi için tıklayınız.

1000 Dekarlık Zeytin Bahçe Tesisine Verilen Devlet Destekleri

Bakanlığımızca çeşitli türlerde meyve bahçesi tesis eden yatırımcılara farklı başlıklar altında teşvik edici ve yatırımları özendirici desteklemeler yapılmaktadır. Bu bağlamdaki desteklemeler başlıklar altında verilmiştir.

Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair Tebliğ Kapsamında Verilen Destekler

Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla zeytin bahçe tesislerine; Bitkisel Üretime Destekleme Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamı içinde diğer meyve türlerinde olduğu gibi destekler verilmektedir. Sertifikalı sınıfında zeytin fidanı kullanılması halinde fidan bedelinin hemen hemen %85’i destekleme ile karşılanmaktadır.

Desteğin Adı Birim Destek Fiyatı (TL/da)
Mazot ve Gübre Desteği 19
Organik Tarım Desteği 20-40
İyi Tarım Desteği 15-30
Sertifikalı/Standart Fidan Kullanım Desteği 100-280

Özel Ağaçlandırma Kapsamında Zeytin Bahçe Tesisine Verilen Destekler

Özel Ağaçlandırma Tamimi kapsamı içinde desteklemeler yapılmaktadır. Özel ağaçlandırma çalışmaları desteğinde proje yatırım bedelinin %25’i Bakanlığımızca proje sahibine hibe olarak verilmektedir. Söz konusu destekleme, orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden bireyler için proje yatırım bedelinin %65’i hibe olarak verilmektedir.

Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler
Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman gereksinimlerinin uygun koşullarda karşılanması maksadıyla T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla sertifikalı fidan tercih ederek zeytin bahçesi tesis eden gerçek ve tüzel kişi üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredileri kullandırılmaktadır. Bu bağlamda kullandırılan kredinin faiz indirim oranı meyve yetiştiriciliği için %75 olup Bakanlığımız aracılığıyla sertifikalandırılmış fidan kullanılması halinde ise ilave olarak %20 faiz indirimi daha yapılmakta ve toplam faiz indirim oranı %95 ‘e ulaşmaktadır.

Zeytin Bahçelerine Düşük Faizli Kredilere İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler

 

İndirim Oranı %

Kredi Üst
Limiti (TL)
Üretim Konuları Yatırım
Kredisi
İşletme
Kredisi
10.000.000
Meyve
Yetiştiriciliği/Sertifikalı
Fidan
Kullanımı
75 20

PROJENİN MALİ ANALİZİ VE FİZİBİLİTESİ

Meyve yetiştiriciliği uzun seneler uğraşı gerektiren bir faaliyet alanıdır. Bundan dolayı herhangi bir nedenle üretimden vazgeçmek esnekliği bi hayli düşüktür. Bu itibarla çok yıllık bitkilerde maliyet ve kârlılık analizi nin oldukça öneme sahip olduğu ifade edilir. Projede zeytin bahçesi için tesis dönemi 4 yıl, proje ömrü ise 30 yıl olarak belirlenmiştir. Dekara 40 adet fidan gelecek biçimde dikim planlanmıştır. Yatırımın 6. senesinden bu yana artı gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Projenin yatırım yılı olarak kabul gören ilk senesinde fidan çukurlarının açılması ve dikim işleri  gerçekleştirilecektir. Projenin başlarında işçilik, gübreleme, sulama, budama vb. işlemlere ait giderler bahçenin gelişimi ile orantılı olarak git gide artan miktarda planlanmıştır.

Zeytin bahçe tesis projesi karlı bir yatırımdır

Projenin Tesis Giderleri

Projenin giderleri yatırım senesinde yapılan sabit ve değişken masraflar ile üretim maksadıyla her sene yapılacak işletme masraflarından buluşmaktedir. Projenin ekonomik ömrü boyunca git gide artan her sene için ayrı ayrı olacak biçimde hesaplama yapılmıştır. Projeye ait yatırım giderleri tabloda görülmektedir. Proje kapsamı içinde sulama, damla sulama yöntemi kullanılarak yapılacak, ilk yıl ve ilerleyen senelerda belli periyotlarda çiftlik gübresi uygulaması yapılacak, bahçenin toprak hazırlığı, dikim çukurlarının açılması, ot mücadelesi, ilaçlama vb. işlemlerinde traktör ile diğer yardımcı alet ve ekipmanlar kullanılacaktır.

GİDERLER Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
1- Sabit Giderler TL/da 1.000   2.335.000
Derin Sürüm TL/da 1.000 60 60.000
Toprak İşleme (İkileme-üçleme) TL/da 1.000 35 35.000
Dikim Yeri İşaretleme TL/da 1.000 30 30.000
Çukur Açımı TL/da 1.000 60 60.000
Damla Sulama Sistemi TL/adet 40.000 1.250 1.250.000
Fidan Bedeli TL/da 1.000 8 320.000
Fidan Dikimi TL/da 40.000 50 50.000
Herek Bedeli1 TL/adet 1 1 40.000
Proje Bedeli adet 40 50.000 50.000
Kullanılan Fidan Sayısı adet/da      
Mekanizasyon-Alet Ekipman (Traktör, pülverizatör, diskharrow, diğer) TL     400.000

Yıllara Göre Gübre ve İlaç Giderleri

Bu öneriler yalnızca bazı sıklıkla uygulanan gübreleme programlarıdır. Gübreleme öncesi toprağın besin değerlerinin kontrol edilmesi gerekir. Bu nedenle yaprak ve toprak analizlerinin yapılarak bir program uygulanması en doğru metottur. Hastalık ve zararlılarla mücadele maliyeti, meyve bahçesinde görülen hastalık/zararlı etmenine ve yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Bu hastalık ve zararlılarla mücadele maliyetinde sıklıkla zeytin bahçelerinde görülen hastalık ve zararlılara göre bir maliyet hesaplanmıştır.

Yıllara göre gübre ve ilaç giderleri dağılımı

İşçilik Giderleri

Bahçede yatırım ve işletme zamanındaki boğaz çapası, kış budaması, hasat, gübreleme, zirai mücadele, sulama benzeri kültürel işlemler için gerekli olan işgücü ihtiyacı erkek iş gücü olarak (EİG) senelera göre git gide artan oranlarda planlanmış ve gider kalemlerine eklenmiştir.

Yıllara Göre İşçilik ve Diğer Giderleri Dağılımı

Yıllara Göre İşçilik ve Diğer Giderleri Dağılımı tablosu

DİĞER GİDER KALEMLERİ Birimi Yevmiye/dekar Yevmiye (EİG/ TL) Tutarı
Arazi Kirası Dekar 1000 300 300.000
Elektrik- Akaryakıt Gideri Dekar 1000 200 200.000
Yönetim Gideri Adet 1 0,03 49.676
Beklenmeyen Giderler Adet 1 0,05 116.750
Amortismanlar Adet 1   10.000
DİĞER GİDERLER TOPLAMI       676.426

Proje Gelirleri

İşletme gelirleri projenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek ürün satış gelirleri ve son yıl olarak kabul gören 30. yılda ki odun bedeli gelirlerinden buluşmaktedir. Ürün bedeli olarak ürünün güncel toptan satış bedeli dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.

Yıllar Fiyatı (TL/kg) Verim (kg/ağaç) Toplam Ürün (kg/da) Toplam Yıllık Gelir (TL)
1       0
2       0
3       0
4 6,5 3 120 780.000
5 6,5 5 200 1.300.000
6-10 6,5 12 480 3.120.000
11-15 6,5 15 600 3.900.000
16-20 6,5 22 880 5.720.000
21-26 6,5 28 1.120 7.280.000
26-30 6,5 32 1.280 8.320.000
30 yıl + Odun bedeli 6,5 35 1.400 10.600.000 TL

Projenin Net Nakit Akışları

Projenin 30 yıllık ömrü boyunca toplamda 51.166.180 TL yatırım tutarına karşılık 146.060.000 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Bu durumda toplam 92.558.820 TL brüt kâr elde edilmiş olacaktır.

Projenin Net Nakit Akışları Tablosu

Yıllar Sabit Giderler İşletme Giderleri İşletme Gelirleri Brüt Kâr
1 2.335.000 1.154.826   -3.489.826
2   1.295.186   -1.295.186
3   1.246.086   -1.246.086
4   1.270.386 780.000 -490.386
5   1.375.646 1.300.000 -75.646
60-10   7.519.730 15.600.000 8.080.270
11-15   8.469.130 19.500.000 11.030.870
16-20   8.800.130 28.600.000 19.799.870
21-25   9.693.530 36.400.000 26.706.470
26-30   10.341.530 43.880.000 33.538.470
TOPLAM 2.335.000 51.166.180 146.060.000 92.558.820 TL

Proje ömrü boyunca hesaplanan toplam giderler ile elde edilen gelirlerin farkı ile senelera göre brüt kâr hesaplanmış olup ilk 5 yıl bir araya gelen negatif değerler projenin yatırım senelerını ifade etmektedir. Proje ömrünün bir yıldan fazla olduğu projelerde, paranın zaman içindeki değer kaybının hesaplanması yatırımın kârlılığının belirlenmesi yönünden mühim bir ölçüttür. Özetle bugün harcanacak birim sermayenin alım gücü ile proje ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin alım gücünün kıyaslanması için yatırımın tamamında hesaplanan gider ve gelirlerin bugünkü değerler ile hesaplanması, yapılan yatırımın kârlılığı ile ilgili yatırımcıveyaha net bilgiler verebilecektir.

Dut bahçesi ve ipek böceği besleme evi bahçe tesis projesini incelemek isteğe göre linke tıklayınız.

Projenin Fayda-Masraf Analizi

Projelerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi fayda masraf oranı yöntemi olup analizin özü, proje boyunca sağlanacak toplam faydanın yapılan masraflar ile karşı karşıya geldirılmasıdır. Bu çerçevede projenin ekonomik ömründe yapılacak bütün masraflar ile elde edilecek toplam gelirler tespit edilen belli bir indirgeme oranı ile bugünkü değer toplamları hesaplanarak, faydaların masraflara bölünmesi ile elde edilen fayda/masraf oranına göre değerlendirme yapılır. Hesaplanan oranın bire eşit olması fayda ile masrafların tam karşılandığını gösterir ve oranın birden büyüklüğü yapılan masrafların üzerinde bir faydaya ulaşıldığı şeklinde değerlendirilir.

Projenin gider ve gelirlerinin bugünkü değerlere indirgenmesinde %2 faiz oranı kullanılarak fayda/masraf analizi yapılmıştır. Fayda/masraf oranın 1’den büyük olması yapılan masraflardan daha fazla gelir görülmektedirıldıği, 1’den ufak olması ise elde edilen gelirlerin yapılan masrafları karşılamadığı şeklinde tabir edilir. Fayda/masraf oranının 1’ e eşit olması durumunda yatırılan sermayenin maliyetinin fakat karşılandığı şeklinde kabul görmektedir. Yapılan hesaplamalarda projenin fayda/masraf oranı 2,50>1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların 2 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin kârlı olduğu değerlendirilmiştir.

Projenin Fayda/Masraf Analizi Verileri TABLOSU

Yıllar/TL Giderler Gelirler İndirgeme
Oranı (0,02)
İndirgenmiş
gider
İndirgenmiş
Gelir
1 3.489.826 0 1,000 3.489.826 0
2 1.295.186 0 0,980 1.269.790 0
3 1.246.086 0 0,961 1.197.699 0
4 1.270.386 780.000 0,942 1.197.113 735.011
5 1.375.646 1.300.000 0,924 1.270.884 1.200.999
6-10 7.519.730 15.600.000 0,871 6.548.945 13.586.065
11-15 8.469.130 19.500.000 0,789 6.680.470 15.381.647
16-20 8.800.130 28.600.000 0,714 6.287.188 20.433.060
21-25 9.693.530 36.400.000 0,647 6.272.613 23.554.175
26-30 10.341.530 43.880.000 0,589 6.061.086 25.665.315
TOPLAM 53.501.180 146.060.000   40.275.615 100.556.273

Projenin Net Bugünkü Değeri

Net bugünkü değer yönteminde, yatırımın her sene sağlayacağı nakit girişleri, belirli bir iskonto oranı üzerinden indirgenerek toplanır. Yatırım için yapılacak harcamaların da belirli bir iskonto haddi üzerinden şimdiki değeri bulunur. Başka bir deyişle önümüzdeki zamanlarda net nakit akışları, bileşik faiz formülü ile günümüz değerlerine indirgenir. Tüm projeler yönünden elde edilen değerlerin karşı karşıya geldirılması yapılabilir.

Projenin masraflarını karşılayıp başa baş noktasına geldiği ve kâra geçtiği dönem 10. senedir. Projenin iç kârlılık oranı %19,1 olarak, mali rantabilitesi %126 olarak hesaplanmıştır. Bu değer işletmenin hemen hemen verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin, yapılan yatırım bedelinin hemen hemen bir katı olarak gerçeklemesi ve kârlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır. Projenin 30 yıllık verimlilik dönemi neticesinde net bugünkü gelir toplamının 60.280.658 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Yıllar/TL Net Nakit Akışlar İndirgeme Oranı İndirgenmiş Değer
1 -3.489.826 1,000 -3.489.826
2 -1.295.186 0,980 -1.269.790
3 -1.246.086 0,961 -1.197.699
4 -490.386 0,942 -462.102
5 -75.646 0,924 -69.885
6-10 8.080.270 0,871 7.037.120
11-15 11.030.870 0,789 8.701.177
16-20 19.799.870 0,714 14.145.872
21-25 26.706.470 0,647 17.281.562
26-30 33.538.470 0,589 19.604.229
 Toplam 92.558.820   60.280.658

Projenin kârlılığını ortaya koymak üzere, projenin gelir ve giderlerinin bugünkü değerlere indirgenmesi için %2’ lik faiz oranı belirlenmiş ve bu çerçevede hesaplamalar yapılmıştır. Buna göre, projenin 30 yıllık nakit akışları tablosunda verilmiş ve bu süre sonunda;

Projeden elde edilecek kârın bugünkü değerle60.280.658 TLbulunacağı hesaplanmıştır.

Projenin İç Kârlılık Oranı

Yatırıma karar verilmesinde kullanılan analiz metotlarınden birisi de iç karlılık yöntemi olup bu oran projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit akışlarının bugünkü değerini sıfırlayan oran olarak ifade edilir. Yapılan hesaplamalarda projenin iç kârlılık oranı %19,1 olarak hesaplanmış olup enflasyon ve sermaye maliyetleri dikkate alındığında projenin uygulanması
ile kapama zeytin bahçesi yatırımının ekonomik yönden kârlı olduğu ve enflasyon ve sermaye maliyetinin üzerinde kâr elde edilebileceği söylenebilir.

1000 dekarlık Ceviz bahçesi tesisi projesi de yayınlandı.

Projenin Mali Rantabilitesi

Yatırımın kârlılığı ile ilgili fikir veren yöntemlerden birisi de mali rantabilitenin hesaplanmasıdır. Bu hesaplamalarda yatırılan sermayenin değer kaybının dikkate alınmamış olması bir dezavantaj olarak kabul edilebilir. Genel olarak, hemen hemen verim senelerında, bir yıl içinde bir araya gelen net hemen hemen kârın ilk yatırım senesindeki maliyetlere oranlanmasıyla hesaplanır. Yapılan hesaplama ile mali rantabilite %126 olarak bulunmuş olup yatırımın kârlı bir yatırım bulunacağı değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada, zeytin bahçesi tesis etmek üzere yapılacak yatırımın ekonomik açıdan kârlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analizler neticesinde zeytin bahçesi tesis edecek üreticiler için örnek bir çalışma ve proje uygulama süreçlerini ortaya koyarak yatırım ile ilgili öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylelikle üreticilerce yapılacak benzer bir yatırımda tesisin öz sermaye ihtiyacı, varsa kredi ihtiyacı finansman ihtiyacı, pazar olanakları, teknolojik ihtiyaçlar ile ilgili bilgi edinebilmelerine imkân sağlanacaktır.

 • Tesis edilecek zeytin bahçesinin ekonomik ömrü boyunca kârlı olup olmadığının ortaya konması maksadıyla yapılacak fizibilite çalışmalarının neticesinde, hemen hemen işletme sermayesi gereksiniminin 30 yıllık dönem boyunca yıllık 1.705.539 TL ve toplam yatırım tutarının ise 51.166.180 TL bulunacağı hesaplanmıştır.
 • Projenin masraflarını karşılayıp başnoktasına geldiği ve kar’a geçtiği dönem 10. senedir.
 • Projenin iç kârlılık oranı %19,1 olarak, mali rantabilitesi %126 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, işletmenin hemen hemen verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin, yapılan yatırım bedelinden daha yüksek olarak gerçeklemesi ve kârlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır.
 • Projenin 30 yıllık verimlilik dönemi neticesinde net bugünkü gelir toplamının 60.280.658 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.
 • İç kârlılık oranının tarımsal kredi iç kârlılık oranının tarımsal kredi faiz oranının üzerinde olması, geri ödeme zamanının proje ömrünün hemen hemen olarak 1/3’ü gibi bir sürede gerçekleşmesi dikkate alındığında zeytin bahçesi için yapılacak bu yatırım kârlıdır.

Zeytin bahçesinin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret olanakları projenin başarısını yakında zamandan etkileyecek unsurlar olarak sıralanabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla tarımsal üretime yatırım yapacak üreticilere yol gösterecek proje ve fizibilite çalışmalarını paylaşımı yaptı. Diğer projeler şu biçimdedir;

 • 7000 adet kapasiteli hindi kümesi projesi
 • 150 arı kapasiteli arıcılık yatırımı rehberi
 • 500 adet kaz kümesi projesi tüm ayrıntı kısmı incelemek için linklere tıklamanız yeterli.

Beğen

Film izle