Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi

Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi

Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı, Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.12.2021 tarihinde kesinleşen 13.10.2020 tarihli ve E:2019/58, K:2020/349 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

152/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden: MÜFETTİŞ YARDIMCISI SINAV DUYURUSU

Vakıflar Genel Müdürlüğü Klavuzluk ve Teftiş Başkanlığı Ankara ve İstanbul Çalışma Merkezlerinde görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Kamu Çalışanları Yasasına tabi Genel İdari Hizmetler sınıfı 7 nci derece kadrolara atanmak üzere toplam 10 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday (çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı dahil) yazılı sınava çağrılacaktır.

Unvanı: Müfettiş Yardımcısı

Teşkilatı: Merkez

Öğrenim Dalı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat,

İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ülkeler Arası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Ülkeler Arası İlişkiler

Puan Türü: KPSSP48

1.1.2. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ülkeler Arası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Ülkeler Arası İlişkiler, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümleri yahut bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt haricindeki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (Yukarıda belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtharicindeki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında yer alan “Denklik Gösterir Belge” alanına alakalı dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.),

1.1.3. 01.01.2022 tarihi saygınlığıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

1.1.4.1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ülkeler Arası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Ülkeler Arası İlişkiler bölümleri yahut bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt haricindeki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 senesinde yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 120 kişi içerisinde bulunmak(Puanı 120. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

1.1.4.2. Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği kısmından mezun olanlar için, ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 senesinde yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP1 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvuruda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 80 kişi içerisinde bulunmak (Puanı 80. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

1.1.5. Başvuru tarihi saygınlığıyla; son beş yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (YDS) birisinden en az (D) seviyesinde başarılı olmak yahut Ülkeler Arası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip olmak (Ülkeler Arası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz” alanına alakalı dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.),

1.1.6. Sağlık durumu yönünden her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapabilecek durumda olmak,

2. Sınav Konuları

2.1. Yazılı Sınav Konuları

2.1.1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ülkeler Arası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Ülkeler Arası İlişkiler Bölümleri Mezunları için;

2.1.1.1. Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Envanter ve Bilanço, Bilanço Analizi ve Teknikleri

2.1.1.2. İktisat: Genel İktisat Prensipleri ve Teoriler, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür, Milli Gelir, İşletme İktisadı, Planlama, Ülkeler Arası İktisat, Türkiye Ekonomisi

2.1.1.3, Maliye: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Türk Vergi Kanunlarının Esasları Tatbikatı, Kamu Giderleri ve Kamu Kredisi, Bütçe: Genel, Katma, Özel ve Özerk Bütçeler

2.1.1.4. Hukuk: Anayasa Hukuku: Genel Esaslar, İdare Hukuku: Genel Esaslar, İdari yargı ve İdari Yargının Teşekkülü, Medeni Hukuk: Genel Esaslar, Ayni haklar (Eşya Hukuku), Miras ve Vakıflar, Borçlar Hukuku: Genel Esaslar, Ticaret Hukuku: Genel Esaslar ve Değerli̇̇̇ Evrak, Ceza Hukuku: Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler, Ceza Muhakemeleri Hukuku: Genel Esaslar, İcra-İflas Hukuku

2.1.1.5. Kompozisyon sınavı: Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.

2.1.2. Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunları için; Ortak derslerin yanında;

2.1.2.1. Mimarlar:

-Koruma Bilimine giriş

-Rölöve

-Eski Yapıların Sıhhileştirilmesi

-Tarihi Alanlarda Koruma Teknikleri

-Restorasyon Kritikleri

-Türk Devri Yapılarında Mimari Elemanlar

-Geleneksel Yapım Teknikleri ve Malzemeleri

-Tarihi Çevrede Değerlendirme

-Cumhuriyet Zamanında Türkiye Mimarlığı

2.1.2.2. İnşaat Mühendisleri;

-Yapı Maliyet Analizi

-İnşaat Yönetimi

-Proje Yönetimi

-Yapı Hukuku

-Ahşap Yapılar

2.I.2.3. Kompozisyon: Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.

2.2. Sözlü Sınav Konuları: Yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav, yazılı sınav konularının yanı sıra, temsil ve ifade kabiliyeti, tavır ve davranışları gibi kişisel nitelikleri yönüne geçerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

3. Diğer:

3.1. Sınav başvuru tarihi ve şekli: Başvurular dijital ortamda 28.12.2021 tarihinde başlayacak olup, 14.01.2022 tarihi saat 17.00’a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üstünden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu işe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üstünden başvurularım gerçekleştirecektir. Posta ile yahut diğer biçimlerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3.2. Sınav Tarihi ve Yeri: Yazılı sınav 20.02.2022 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi yahut pasaport) olması gerekir. Sözlü sınav Ankara’da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile beraber Genel Müdürlüğümüz kurumsal internet sitesinden (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir. Bunun Yanı Sıra adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üstünden görüntüleyebilecektir.

3.3. Değerlendirme yöntemi: Yazılı yarışma sınavında 100 tam puan üstünden, grupların her birinden en az 60 puan alınması ve not ortalamasının en az 65 olması gerekmektedir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve kullanıcılarının 100 tam puan üstünden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekmektedir.

Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede bulunan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Sınavı kazanan adayların isimleri, www.vgm.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bunun Yanı Sıra adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üstünden görüntüleyebilecektir.

Bi̇reylere bunun yanı sıra yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılacaktır. Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

3.5. İletişim:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Klavuzluk ve Teftiş Başkanlığı

Cumhuriyet Mah. Bayındır 1 Sok. No: 3

Çankaya/Ankara

Tel: +90 312 4301478 06410

[email protected]

ilan olunur. 12913/1-1

1 Beğenmekten Vazgeç