Stokçuluğa ağır cezalar getiren teklif Meclis’te kabul edildi

Stokçuluğa ağır cezalar getiren teklif Meclis’te kabul edildi

Stokçuluğa ağır cezalar getiren teklif Meclis’te kabul edildi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yasaya göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Fi̇rması ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Ek sözleşmelerde süre uzatımı, ek sözleşme bedeli ve ödeme şartlarıyla alakalı konular haricinde, özelleştirme sözleşmesini değiştirecek herhangi bir hükme yer verilemeyecek. Ek sözleşmeyle uzatılan süre, yatırım sürelerine eklenemeyecek.

Ek sözleşme bedelinin tespitinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri içerisinde Sermaye Piyasası Kanunu’na göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş danışman olarak görevlendirilecek.

Özelleştirme sözleşmesi bedeli, işletici/alıcı tarafından yapılan yatırım tutarları, kapasite artışı ve özelleştirme daha sonra işletici şirket hisselerinin satışı söz konusu olmuş ise bu bedeller ve diğer tüm veriler dikkate alınarak, ülkeler arası değerleme herkes tarafından bilinenlarına göre hazırlanmış değerleme raporlarıyla tespit edilen ek sözleşme bedeli, uzatım zamanı ve diğer konular, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayına sunulacak.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun onayı halinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca alıcı/işleticilere ek sözleşme imzalanmak üzere üç ayı geçmemek üzere süre verilecek. Talep halinde bir defaya mahsus olmak üzere ilk verilen süreyi geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

LPG depolamanın kapsamı genişletilecek

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da bulunan “depolama” tanımının kapsamı genişletilecek. Tanımdaki “LPG dağıtıcıları” ibaresi; “piyasa faaliyetinde yer alanlar” şeklinde değiştirilecek. Böylece diğer lisans sahipleri de kapsama dahil edilecek. Rafinerilerin, rafineri sahası haricinde LPG depolama gereksinimlerinin karşılanması maksadıyla “depolama” tanımına rafinericiler de eklenecek.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı yer alanlara, LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun içerisinde lisans verilmeyecek.

Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih saygınlığıyla yüzde 10’dan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan yahut halen görevde yer alan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkisini gösterenlara lisans verilmeyecek, bu bireyler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamayacak.

Yenilenebilir enerjide yerli üretim desteği

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun içerisinde, 30 Haziran 2021’den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden bu yana yerli katkı ücretindan yararlanacak.

Kapatılan ETİBANK ve Türkiye Elektrik Kurumu ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda tescil edilen ve bu tescil sırasında geçmişte harç, döner sermaye gibi hizmet bedelleri ödenmiş olan mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni hakların (tesislerin), faaliyet alanlarına göre TEİAŞ yahut Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’ye devri; mükerrer harç, döner sermaye gibi hizmet bedeli ödenmeden sağlanacak.

Tescil işlemlerine ilişkin devir ve tashih işlemleri her türlü harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf olacak.

Stokçuluğa karşı caydırıcılık artırılacak

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un “ceza hükümleri” başlıklı maddesinde değişiklik yapılacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest yarışı bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde yer alanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlenecek.

Caydırıcılığın artırılması maksadıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarılacak.

Oda ve Borsa alacaklarında icra takipleri duracak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre, üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil fiyatı ile oda ve borsaların, birliğe olan aidat borçları asılları ile Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB’a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklar açısından 31 Aralık 2023’e kadar derdest olan icra ve iflas takipleri duracak, taraf ve takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek, yeni icra ve iflas takipleri olmayacak, zaman aşımı süreleri ile takip hukukuna ilişkin süreler duracak. Bu süreler durma zamanınin sonlandığı günden bu yana işlemeye başlayacak.

Durma zamanınin başladığı tarih saygınlığıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma zamanınin sonlandığı günü takip eden günden başlamak üzere 30 gün uzamış sayılacak.

Teklifin yasalaşmasının sonrasında, Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul 6 Ocak Perşembe günü çalışmayacak.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, alınan karar gereğince, birleşimi, 11 Ocak Salı saat 15.00’da toplanmak üzere kapattı.

1 Beğenmekten Vazgeç