Resmi Gazete’de bugün (30.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (30.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (30.09.2020)

30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 6802 Sayılı Sarfiyat Vergileri Kanununun 33 üncü Hususunda Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Şurası Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031)
–– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Süreksiz 67 nci Unsurunda Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032)

YÖNETMELİKLER

–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Hususunun (AA) Bendi içerisinde İthalat Yoluyla Yapacağı Ziraî Eser Alımları ile Buna Ait Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik
–– Çerçeve Mutabakat İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İhalelere Yönelik Müracaatlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Imal İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BILDIRIMLER

–– Kompost Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri
–– Ulusal iş herkes tarafından bilinenlarına Dair Bildiri (No: 2020/25)
–– İhalelere Yönelik Müracaatlar Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri
–– Kamu İhale Genel Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri
–– Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler içerisinde Gerçekleştirilen Imal İşlerine Ait İş Tecrübe Evrakları Hakkında Bildirim

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARLARI

–– Anayasa Duruşmasının 17/6/2020 Tarihli ve 2016/8342 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Duruşmasının 22/7/2020 Tarihli ve 2016/7967 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

2 Beğenmekten Vazgeç

Film izle