Resmi Gazete’de bugün (24.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (24.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (24.09.2020)

24 Eylül 2020 Tarihli ve 31254 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kontratlı Işçi Çalıştırılmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Asıllar (Karar Sayısı: 2952)
–– İlçelere Tamamen doğal Gaz Ulaştırılması Maksismiyle BOTAŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 2953)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş yahut Tertiplerin Tasarrufunda yer alan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 2954)
–– İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 2955)
–– 21/3/2007 Tarihli ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Uğraş Kanununun Süreksiz 13 üncü Hususunun Birinci Fıkrasında Yer Alan Mühletin 3 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2956)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Ünitelerin Nitelik, Kurulduğu Kent ve Ülke, Misyon Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı yer aldığı Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Şurası Kararının Eki Ticaret Bakanlığına Ilişkin (12) Sayılı Cetvelde Kimi Değişiklerin Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2957)
–– 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Unsurunun Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Sarfiyatının Aralığa Nazaran Değişen Kısmının Hesaplanmasında Temel Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkındaki 24/7/1996 Tarihli ve 96/8438 Sayılı Bakanlar Şurası Kararına San Salvador, Manchester ve Semerkant’a Ilişkin Cetvellerin Ek Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2958)
–– 2020 Yılı Yatırım Programında 2016A01-2523 Proje Numarasıyla Yer Alan Kadirli Savrun Projesi içerisindeki Savrun Barajı’nın Imali Maksismiyle Kimi Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2959)
–– 154 kV Gördes Trafo Merkezi Projesi içerisinde Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2960)
–– 154 kV Van Arısu GES TM-380/154 kV Van TM Güç İletim Sınırı Projesi içerisinde Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2961)
–– 154 kV Gülpınar RES TM-Çan Havza TM Güç İletim Çizgisi Projesi içerisinde Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Ivedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2962)
–– 154 kV Güney Adana TM-Sasa TM Güç İletim Sınırı Projesi içerisinde Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Ivedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2963)
–– 154 kV Şapdağı RES-Akçay (Altınoluk) TM-Balıkesir 1 TM (Girdi-Çıktı) Güç İletim Sınırı Projesi içerisinde Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Ivedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2964)
–– Kütahya Zafer OSB Tamamen doğal Gaz Temas Sınırı Projesinin Gerçekleştirilmesi Hedefiyle Kütahya İli Sonları İçerisinde Yer Alan Birtakım Taşınmazların Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Ivedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2965)
–– Kuzey Marmara Tamamen doğal Gaz Depolama Tevsi Faz-III Projesinin Gerçekleştirilmesi Hedefiyle İstanbul İli, Silivri İlçesi Sonları İçerisinde Yer Alan Birtakım Taşınmazların Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2966)
–– Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi Hudutları İçerisinde İnşa Edilmesi Planlanan Acil Müdahale Ünite Başmühendisliği Hizmet Binası ile Buraya Ulaşımı Sağlayacak Erişim Yolunun Üretimi Maksismiyle Birtakım Taşınmazların Boru Sınırları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2967)
–– ESGAZ-Eskişehir Şehir-3 RMA Tamamen doğal Gaz Temas Çizgisi Projesinin Gerçekleştirilmesi Hedefiyle Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi Sonları İçerisinde Yer Alan Kimi Taşınmazların Boru Sınırları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2968)
–– Silopi Güneş Gücü Santralinin Üretimi Maksismiyle Şırnak İli, İdil İlçesi Toklu Köyü Hudutları İçerisinde Yer Alan 89 Parsel Numaralı Taşınmazın Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Ivedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2969)
–– Ege Biyogaz Güç Santralinin Üretimi Maksismiyle, Manisa Vilayetinde Yer Alan Birtakım Taşınmazların Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2970)
–– Mersin Rüzgâr Güç Santralinin Üretimi Maksismiyle, Mersin Vilayetinde Yer Alan Birtakım Taşınmazların Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2971)
–– Zilan Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Üretimi Hedefiyle, Van Vilayetinde Yer Alan Birtakım Taşınmazların Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2972)
–– Aydın-Denizli Otoyolu ve Temas Yolları Projesi içerisinde Birtakım Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Ivedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2973)
–– Malatya Kuzey Etraf Yolu Projesi içerisinde Kimi Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2974)
–– Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından Bursa Vilayetinde İnşa Edilmekte Olan Elektrikli Araba Üretim Tesisine Ulaşımı Sağlayacak Irtibat Yolu Projesi içerisinde Kimi Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2975)
–– (Giresun-Espiye) Ayrım-Dereli Devlet Yolu Projesi içerisinde Birtakım Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Ivedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2976)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/432, 433, 434, 435, 436)

YÖNETMELİKLER

–– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Yurtdışı Faaliyetlerine Ait Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2977)
–– Esnaf ve Sanatkarlar iş Kuruluşlarının Genel Konsey Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri yahut Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BILDIRILER

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Masraf Avansı Tarifesi
–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Fiyat Tarifesi
–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şahit Fiyat Tarifesi
–– Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına Ait Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri
–– İş Ekipmanlarının Periyodik Denetimlerini Yapmaya Ytesirli bireylerin Kayıt ve Eğitimlerine Ait Bildirimde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim
–– Florlu Sera Gazı İçeren yahut Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Hükmî Şahısların Belgelendirilmesine Ait Bildiri

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

2 Beğen

Film izle