Resmi Gazete’de bugün (16.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (16.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (16.10.2020)

16 Ekim 2020 Tarihli ve 31276 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kimi Mutabakatların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3091)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/461, 462, 463, 464)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı Sıhhat Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3092)
–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 3093)
–– Ulusal Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Asansör Piyasa Nezareti ve Kontrolü Yönetmeliği
–– Direkt Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/102, 103, 104, 105)
–– Yatırım Teşvik Dokümanı Süreçlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine Ait Yetkilendirme Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına Ait Bildirim (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2020/1)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 8/9/2020 Tarihli ve 2017/15460 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Değişik İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

1 Beğen

Film izle