Resmi Gazete’de bugün (15.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (15.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (15.10.2020)

15 Ekim 2020 Tarihli ve 31275 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Devleti Hükümeti Ortasında Sıhhat Alanında Hibe Yapılmasına Dair Muahedenin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3087)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Güneysu-Başköy Vilayet Yolu Projesi İçerisinde Kimi Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3086)

YÖNETMELİKLER

–– Ulusal Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Toplumsal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Data Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Kontrol Asılları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Yalova Üniversitesi Milletlerarası Öğrenci Uyum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 21/7/2020 Tarihli ve 2016/11371 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 21/7/2020 Tarihli ve 2017/11905 Müracaat Numaralı Kararı
DÜZELTME: 13/10/2020 Tarihli ve 3078 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Değişik İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

2 Beğen

Film izle