Resmi Gazete’de bugün (14.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (14.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (14.10.2020)

14 Ekim 2020 Tarihli ve 31274 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Endüstrileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 68)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Van Vilayetinde Yer alan Birtakım Alanların Etraf ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirildiği Alan Olarak Belirlenmesine Ait 26/9/2016 Tarihli ve 2016/9301 Sayılı Bakanlar Heyeti Kararıyla Anılan Bakanlığa Verilen Kelam Konusu Alanda İmar Planları ile Her Türlü Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yapma, Yaptırma ve Onaylama Ytesirinin, Ekli Kroki ile Listede Hudut ve Koordinatları Gösterilen Kısım İçin 19/10/2020 Tarihinden Bu yana Bir Yıl Müddetle Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3078)
–– 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun İçerisinde 2021 Senesinde Mutabakat Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal yahut Hizmetlerin Nakdî Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 3079)
–– Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)
–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Kimi Hususlarının Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456)

YÖNETMELİKLER

–– Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve İmtihan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİM

–– Yerli Hayvan Irk ve Çizgilerinin Tescili Hakkında Bildirim (Tebliğ No: 2004/39)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim (No: 2020/22)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2016/4060 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2016/13010 Müracaat Numaralı Kararı

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Değişik İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

2 Beğen

Film izle