Resmi Gazete’de bugün (13.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (13.10.2020)

Resmi Gazete’de bugün (13.10.2020)

13 Ekim 2020 Tarihli ve 31273 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

YÖNETMELİKLER

–– Terörle Çabada Misyon Alan İşçinin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu Sav Edilen Hatalılardan Ötürü Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat yahut Avukatların Fiyat aralıklarının Ödenme Yöntem ve Asıllarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Şırnak Üniversitesi Bayan ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİLDİRİ

–– Çift Kullanımlı Gereç ve Teknolojilere Dair Dokümanların Onaylanmasına Ait Bildirim (İthalat: 2020/20)

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2018/23077 Müracaat Numaralı Kararı
DÜZELTME: 25/9/2020 Tarihli ve 3018 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Değişik İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri

1 Beğen

Film izle