Resmi Gazete’de bugün (01.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (01.09.2020)

Resmi Gazete’de bugün (01.09.2020)

01 Eylül 2020 Tarihli ve 31231 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE YÖNETIM KISMI

YÖNETMELİK

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği

BILDIRILER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/91, 92, 93, 94, 95)
–– Emlak Vergisi Kanunu Genel Bildirisi (Seri No: 77)
–– Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Çıkar dağıtımı Hakkında Genel Bildiri (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri (Seri No: 4)
–– Harici Güç Kaynaklarının Etrafa duyarlı Tasarım lüzumluliklerine Dair Bildiri (2019/1782/AB) (SGM:2020/5)

ŞURA KARARI

–– Basında Fikren yahut Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Heyet Kararının 6, 8 ve 9 uncu Hususlarının Tadiline Dair Genel Şura Kararı (No: 214)

YARGI KISMI

ANAYASA DURUŞMASI KARARLARI

–– Anayasa Duruşmasının 10/6/2020 Tarihli ve 2016/58665 Müracaat Numaralı Kararı
–– Anayasa Duruşmasının 2/6/2020 Tarihli ve 2017/19906 Müracaat Numaralı Kararı

DUYURU KISMI

a – Yargı Duyuruları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale Duyuruları
c – Çeşitli Duyurular
– T.C. Merkez Bankasınca tespit edilen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

1 Beğenmekten Vazgeç

Film izle