Paket kabul edildi: Vergi kaçakçılığı suçuna ceza arttı

Paket kabul edildi: Vergi kaçakçılığı suçuna ceza arttı

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, reklam yasağı kararı verilmiş olmasına karşın reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir vergisi mükelleflerinin vergi matrahının hesaplanmasında, bu harcamaları gider olarak kabul edilmeyecek.

Bir yahut pek çok özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten diş hekimleri ve hekimler, serbest iş erbabı olarak kabul edilecek ve kârları serbest iş kazancı hükümlerine göre vergilendirilecek.

Vergi daireleri tarafından tertip edilen ve imzalanması gereken belgelerin, Gelir İdaresi Başkanlığınca elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi yahut onaylanması durumunda belgeler vergi dairesi tarafından imzalanmış, mühürlenmiş yahut onaylanmış sayılacak.

Vergi kaçakçılığı suçuna ceza artırımı

Vergi kanunlarına göre tutulan defter ve kayıtlar üstünde hile ve tahrif edenler ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkındaki hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkacak.

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte olarak düzenleyenler için öngörülen cezanın 5 yıllık üst sınırı 8 yıl olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile anlaşması yer alan bireylerin basabileceği belgeleri, bakanlıkla anlaşması olmadığı halde basanlar yahut bilerek kullananlara, ödeme kaydedici cihazlara müdahale ederek satışlara ait belgelerin kayıt alınmasına engel olanlara ve alakalı kurumlara elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi yahut verilerin iletilmesini önleyen yahut bunların gerçeğe uygun olmayan biçimde iletilmesine sebep olanlara verilecek cezanın üst sınırı da 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak.

Bu fiillerle vergi kaybı tespit edilmesine bağlı olarak tarh edilen verginin, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının; soruşturma evresinde ödenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise verilecek ceza üçte bir oranında indirilecek. Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza, yarı oranında indirilecek.

Ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmaması, açılmışsa feragat edilmesi, kanun yollarına başvurulmaması yahut başvurulmuşsa vazgeçilmesi gerekecek.

Bu suçların pek çok takvim yılı yahut vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrası içerisinde işlenmesi halinde ceza, dörtte birden dörtte üç oranına kadar artırılabilecek.

Bu suçların başka bir kişi tarafından işlendiğinin yahut başka bir kişiyle beraber gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda kamu davası açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmayacak.

Muhtar fiyatlarınde artış

Seyahat acentalarının 2022 yıllık aidatlarının hesaplanmasında 2022 yılı için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranının yüzde 50’si dikkate alınacak.

Muhtarlara 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı neticesinde yer alan miktarda verilen aylık ödeneğin net tutarının, net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark, ödenek için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın bunun yanı sıra ödenecek.

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 27 Temmuz 2020 tarihli ve 65 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bazı üniversitelere ihdas edilen kadrolar, yeniden ihdas edilecek.

Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek bireyler, çalışma yahut oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt haricinde yaşayan Türk vatandaşları ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kâr elde etmeyen kurumlara yapılan konut yahut iş yeri teslimlerinde, Katma Değer Vergisi’nden istisna tutulmak için bir yıllık elde tutma şartı 3 yıla çıkarılacak.

İmalat sanayi ve turizmde yatırım teşvik sahibi mükelleflerinin vergi müstesnası 2025’e uzatılıyor

İmalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere, belge içerisindeki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31 Aralık 2025 tarihine kadar KDV’den müstesna olacak.

Türkiye’de gerçekleştirdikleri Ar-Ge faaliyetleri neticesinde geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesine yönelik verilen ve yatırım teşvik belgesi içerisinde bulunan mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV’ye tabi olmayacak.

İmalat sanayi ile turizme yönelik inşaat işleriyle elektrik motorlu taşıtlarla alakalı yatırımın tamamlanmaması halinde, döneminde alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faiziyle beraber tahsil edilecek. Döneminde alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını yahut cezanın kesilmesini gerektiren durumun yaşandıği tarihi takip eden takvim senesininbaşından bu yana geçerli olacak.

Bu bağlamda yapılan hizmetler sebebiyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üstünden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna içerisinde işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üstünden doğrudan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, yapı kayıt belgesi alınan yapıların üstünde yer aldığı Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru zamanı 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda satış bedelinin en az yüzde 10’u peşin ödenecek, kalan bedel ise 5 yıla kadar taksitlendirilecek. Taksit tutarlarına kanuni faiz oranının yarısı uygulanacak. Elde edilen gelirlerin yüzde 25’i Bakanlığın dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilecek. Kalanı ise genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üstünden doğrudan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 20 indirim uygulanacak.

Ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazlar Devlet İhale Kanunu’nda bulunan hükümler çerçevesinde ihale yoluyla satışa konu edilebilecek. İhalenin yapıldığı tarihte en az 3 yıl süreyle taşınmazları sözleşmeye dayalı olarak kullanan kiracılar, öncelikli olarak satın alma hakkına sahip olacak.

Hazine taşınmazlarının, Devlet İhale Kanunu ile Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre yapılan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Üstünde yapılanma olan ve yapı sahipleri ile bunların kanuni yahut akdi haleflerine satılmak üzere belediyelere devredilen taşınmazların satışında satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20, en az yarısının ödenmesi halinde yüzde 10 düşüşe gidilecek.

Bu bağlamda yapı sahipleri ile bunların kanuni yahut akdi haleflerine, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun içerisinde yapılacak satışlarda da bu hükümler uygulanacak.

Hazine taşınmazlarının kiralanması

Teklifle, hazine taşınmazları üstünde tesis edilecek irtifak hakları ile verilecek kullanma izinlerinde, irtifak hakkı yahut kullanma izni bedellerine ilave olarak alınacak hasılat paylarına ilişkin düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, toplam yıllık hasılat, işletmenin, tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda bulunan net satışlar, iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan elde edilen temettü gelirleri hariç olmak üzere diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üstünden tespit edilecek.

İrtifak hakkı kurulan yahut kullanma izni verilen Hazine taşınmazı üstünde yer alan tesisin tamamının yahut bir kısmının hak lehtarınca üçüncü bireylere kiraya verilmesi halinde, hak lehtarından brüt kiranın yüzde 1’i, kiracıdan/kiracılardan ise tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hasılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üstünden yüzde 1 oranında bunun yanı sıra pay alınacak.

Kiracılardan alınamayan hasılat payları hak lehtarından alınacak. Yürütülen faaliyetin niteliği gereği yıllık hasılatının tespit edilememesi durumunda hak lehtarından cari yıl irtifak hakkı yahut kullanma izni bedeli, kiracılardan ise hak lehtarına ödenen cari yıl kira bedeli üstünden yüzde 20 pay alınacak.

İmar planı bulunmayan yahut imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2019’dan önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üstünden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.

Mahalli idarelere ve sosyal güvenlik kurumlarına ait konutların satışından elde edilen gelirler hariç olmak üzere 2022 ve 2023 senelerinda ihalesi yapılan kamu konutları satışından elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek.

Üstünde yerleşim yeri yer aldığı gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazlar, 2/B alanlarındaki taşınmazların satışına ilişkin hükümlerle kıyas edilerek hak sahiplerine doğrudan satılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, taşıma yoluyla eğitime erişim içerisindeki hizmet alımlarında ek fiyat farkı geliyor.

Buna göre Kamu İhale Kanunu’na göre imzalanan öğrenci taşıma ve öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmeler ile öğle yemeği hizmet alımlarına ilişkin sözleşmelerin 1 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımları için, sözleşmede/protokolde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmaması kaydıyla ek fiyat farkı verilebilecek.

Ek fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin esas ve usuller Kamu İhale Kurumunun görüşü üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı ofisleri, kimlik paylaşımı sisteminde bulunan verilerin paylaşımında katılma payı ödemesinden muaf tutulacak.

Gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıklarına muafiyet

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına ilave olarak katılma paylarının fona iadesi suretiyle elde edilen kârlar istisna kapsamına alınacak. Bu payların dönem sonu değerlenmesinden kâr oluşması halinde ise bu kârlar da istisna olarak değerlendirilecek.

Bunun Yanı Sıra, bu yasaya eklenen hükümle gayrimenkul yatırım fonları yahut ortaklıklarının kârları kurumlar vergisinden istisna edilecek.

Altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yönelik olarak istisna uygulamasının mevcut halinde, yalnızca iki yıldan uzun süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kârların yüzde 75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilecek.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeyle, hakkında reklam yasağı kararı verilmiş olmasına karşın bunlara reklam vermeye devam eden kurumlar vergisi mükelleflerinin bu harcamaları, vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmeyecek.

Finans sektöründe faaliyette yer alan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 25’e çıkarılacak.

Çiftçilerin aciz vesikasına bağlanan kredi borçları

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borcu devam eden tarımsal üreticiler ve kefillerden kesin aciz vesikasına bağlanan alacak, faiz yürütülmeksizin takip edilecek ve yapılan tahsilat, tahsilatın yapıldığı ayı izleyen ayın ilk haftası içerisinde Hazine’nin hesabına aktarılacak.

Alacakların aciz vesikasına bağlandığı tarihten düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından aciz vesikasına bağlanan tutar haricinde tahsil edilmeyen faizlerle alakalı olarak Hazine’ye ödeme yükümlülüğü bulunmayacak. Bu düzenleme tahsilatı yapılan borçlarla alakalı olarak iade isteme hakkı doğurmayacak.

Vergi bilinci, uyarıcı ve eğitici yayınlar arasına girecek

Teklifle, radyo ve televizyonlarda ayda en az 90 dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar arasına ekonomideki kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve vergi bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi, yerleştirilmesi, farkındalığın artırılması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi gibi konular eklenecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında soru hazırlamak üzere görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere yapılmakta olan ve zamanı 31 Aralık 2021’de sona eren ek ödeme uygulaması 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılacak.

Tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazların hak sahiplerine satışı

Üstünde yerleşim yeri yer aldığı gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazların kadastrosu yapılacak. Kadastro tutanağının beyanlar hanesindeki bilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine de aynen belirtilerek hak sahipliği belirlenecek. Bu taşınmazlar, 2/B alanlarında kalan taşınmazların satışına ilişkin hükümlerle kıyas edilerek hak sahiplerine doğrudan satılacak.

Teklifle, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketlerinin, usul ve esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek biçimde, bilgi sistemleri vasıtasıyla gerçekleştireceği işlemler ya da alacağı hizmetler şube açma, teşkilatlanma ve acentelik verme yasağının kapsamına girmeyecek.

Tasfiye edilen tasarruf finansman şirketlerindeki sözleşmeler

Teklifle, tasfiye edilen tasarruf finansman şirketlerinin tasarruf dönemi kullanıcılarının mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Tasfiye edilen şirketlerin halihazırdaki masa mal varlıklarının söz konusu tasarruf tutarlarını ödemekte yetersiz olması ve şirketlerde kaynak açığı bulunması sebebiyle, tasarruf dönemi kullanıcılarının mağdur olacağı değerlendirilerek; varlıkları sorumluluklarını karşılamayan tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf zamanındaki kullanıcılarına ait tasarruf finansman sözleşmeleri, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na intibak sürecindeki ve/yahut intibak sürecini tamamlayarak faaliyet izni verilen tasarruf finansman şirketlerine devredilecek.

Devredilen sözleşmelerle beraber müşterilere iade edilecek tasarruf tutarları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığıyla şirketlere nakden ödenecek.

Yapılacak sözleşme devirlerine ilişkin tasarruf tutarlarının tespitinde, devreden firmasın kayıt ve belgeleri esas alınacak. Devir kapsamına, hukuki süreci devam edenler hariç olmak üzere, devreden firmasın tasarruf zamanındaki tüm tasarruf finansman sözleşmeleri dahil olacak.

Tasarruf finansman sözleşmesi, devredilen müşteri tarafından devralan şirkete sözleşme fesih talebinde bulunulması halinde, alakalı tasarruf finansman sözleşmesi, devreden şirkete iade edilecek. İade edilen tasarruf finansman sözleşmesine ilişkin tasarruf tutarı tasfiye masası tarafından sıra cetveline tabi olmaksızın bir ay içinde müşteriye nakden ve defaten ödenecek.

Sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin tasarruf tutarı, devralan firmasın talebi üzerine tasfiye masası tarafından devralan şirkete mutabakat tarihinden bu yana bir ay içinde nakden ve defaten ödenecek. Tasfiye masası tarafından devralan şirkete ödenecek tutar, müşterinin devreden şirkete ödemiş olduğu tasarruf tutarı ile sınırlı olacak.

Devralan şirket ile yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalayan müşterilere tahsisat yapılabilmesi için, yeni sözleşmenin imzalandığı tarihte sözleşme tutarının yüzde 40’ı kadar tasarruf yapılmış olması ve tasarruf ödemesi yapılan sürenin, toplam sözleşme zamanınin beşte ikisine ulaşmış olması zorunlu olacak.

2/B alanlarında yer alan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin, zamanı içinde başvuru yapmayanların başvuru ve ödeme zamanı 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, OHAL içerisinde kapatılan yahut Hazineye devredilen kurum ve kuruluşların her türlü taşınır ve taşınmazlarının devir işlemlerine ilişkin önlemler belirleniyor.

Muhteşem Hal İçerisinde Alınması Gereken Önlemler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’da yapılan değişiklikle, devralınan varlıklardan nakit ve diğer hazır değerler emanet, diğer varlıklar ise nazım hesaplarda izlenecek. Nazım hesaplarda izlenen varlıklardan elden çıkarılanların tutarı ile elden çıkarılmayanların rayiç bedeli tespit edilerek, alakalı varlık hesapları karşılığında emanet hesaplarına alınacak.

Ödenmesine karar verilen borçlar bu emanetlerden ödenerek kalan nakit tutarlar bütçeye gelir kaydedilecek. Nakit dışı diğer tutarlar ise alakalı hesaplara alınacak.

Borçların ödenmesinde, çeşidine bakılmaksızın 500 lirayı geçmeyen borçlar, işçi alacakları, rehinli alacaklar, belirtilen alacaklara girmeyen diğer alacaklar, enerji, iletişim ve su kullanımından kaynaklanan alacaklar, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar, çalışanların sigorta primleri şeklinde sıralama esas alınacak. Emanet tutarı, alakalı sıra içinde bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse garamet sistemiyle paylaştırma yapılacak.

Kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans yahut peşin ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki dönemler için ifa edilmiş olan öğrenim ve barınma bedelleri, belirtilen sıraya tabi tutulmaksızın iade edilecek.

2/B içerisindeki taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazileriyle alakalı düzenleme

2/B alanlarında yer alan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin, zamanı içinde başvuru yapmayanların başvuru zamanı, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli zamanı içerisinde ödeme zamanı, taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden çoksını vadesinde ödemeyenlerin ödeme zamanı 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak.

Satış bedelleri, TÜİK’in her ay için belirlediği TÜFE toplamında artırılarak hesaplanacak.

Kamu personelinin geçici görevlendirmelerinde konaklama gideri belli oranlarda artırılacak.

Teklifin muhtar fiyatlarıyle alakalı düzenlemesi 15 Ocak 2022’den bu yana geçerli olmak üzere, bazı üniversitelere kadro ihdasına ilişkin düzenlemesi 16 Mart 2022’den bu yana, finansal kuruluşlardan yüzde 25 kurumlar vergisi alınmasına yönelik düzenlemesi 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kârlarına uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinden bu yana, ÖSYM’ye soru hazırlayan öğretim elemanları ve öğretmenlere ek ödeme uygulamasına ilişkin düzenleme bu yıl başından bu yana yürürlüğe girecek.

Teklifte önergeyle yapılan değişiklikler

Komisyon’da kabul edilen önergelerle, öğretim elemanlarının ÖSYM’de başkan yardımcısı olarak görevlendirilmeleri durumunda emeklilik haklarında düzenleme yapan 30. maddesi ile bir firmasın saygınlığını kırabilecek yahut servetine zarar verebilecek asılsız haber yayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası getiren 34. maddesi teklif metninden çıkarıldı.

Kanun teklifinin geçici birinci maddesine iki yeni fıkra eklendi.

Buna göre, şahıslar adına kayıtlı olan lakin daha sonra Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazların hak sahiplerine iade edilmesine ilişkin yeniden başvuru zamanı verilecek. Aynı zamanda taşınmazların kullanıcılarının ve kayıt maliklerinin değişik bireyler olmaları sebebiyle satın alma yahut iade hakkından yararlanmayanlara da yeniden başvuru hakkı tanınacak.

Bu bağlamda başvuru zamanı 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılacak

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan Hazineye ait taşınmazlardan, 30 Mart 2014’den önce üstünde yapılanma olanlar belediyelere devrediliyor, belediyeler tarafından da yapı sahiplerine en az yüzde 10’u peşin, 5 taksitle satılıyordu. Teklifle, sözleşmede belirtilen taksitlerden ikiden çoksını vadesinde ödemeyenler ile toplam taksit zamanı içerisinde borcunun tamamını ödemeyenlerin ödeme zamanı, vade tarihinden ödeme tarihine kadar kanuni faiz uygulanmak suretiyle 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı.

Kanun Teklifi’ne yeni bir madde ihdas edilerek, tasarruf finansman şirketlerinin ticaret unvanları ile her türlü belge, ilan ve reklamlarında “katılım” ibaresini kullanamayacaklarına ilişkin sınırlama kaldırıldı.

Görüşmelerden

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, iktidarları zamanında bütçedeki vergi oranının yüzde 50’den 90’lara çıktığını ve vergi toplama adına önemli mesafeler belirtildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Vergi reformu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Muhalefet de bunu dillendiremiyor. Burada yapılması gereken şu: Neticede nakit para kullanımını azaltarak, dijital olarak yahut banka yoluyla, bu metotlarla harcamayı teşvik etmek bu sebeple herkesin kayıt içine alınması. Nasıl ki bordrolu çalışanlardan 50 bin liraya kadar olan kazancı vergiden muaf tuttuysak, ailelerde de 50 bin liraya kadar muaf tutabiliriz. Bundan sonra ufak oranda başlayıp, yukarıda arttırabiliriz. Esas önemli olan köklü bir reform yapmak.”

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, “Komisyonun tozlu raflarında bekliyor. Niye yapmıyorsunuz?” diye sorması üzerine AK Parti’li Güneş, “Yapacağız” karşılığını verdi.

Komisyonda bir mağdur dinlendi

“Evim Mağdurları Platformu” Sözcüsü Tacettin Çataltepe, 2 Temmuz 2021’de tasarruf finansman faaliyeti yürüten 21 firmasın BDDK tarafından tasfiye edildiğini anımsatarak, 7 Nisan 2021’de çıkan alakalı yasaya istinaden BDDK’nın bu firmaları denetleme altına aldığını, o tarihten bu yana bu firmalara üye kayıtlarının devam ettiğini sözlerine ekledi

Çataltepe, 54 bin ailenin mağdur olduğunu vurgulayarak, “Bizim yapmış olduğumuz sözleşmelerin, aynen devralınmasını istiyoruz.” dedi.

BDDK Başkan Yardımcısı Murat Yönaç, TMSF’nin borçlarını tahakkuk ettiği şirketlerden devralınan sözleşmelerin aynı biçimde devralan şirkete devredilmesinin söz konusu olamayacağını, bunun hakkaniyete uygun olmadığını sözlerine ekledi

Yönaç, yalnızca intibak eden şirketlerin eski sözleşmelerin aynı biçimde devamının öngörüldüğünü açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş, 21 şirketin tasfiyesi için yaptıkları çalışmada gördükleri noksanlıklardan dolayı bu aşamaya gelindiğini vurgulayarak, “Baktığımız zaman 47 bin 389 mağdur var. 9 bini finansman zamanında evini arabasını teslim almışlar. Bunların masadan alacakları 776 milyon. Burada peşin ödenen ücretler var. Bu fiyatların zayi olmaması için de BDDK’nin intibak sürecinde onay vereceği firmaların devrine bu kanunla uygunluk alacağız. Sözleşmelerin aynen devam etmesi demek, sistemin genel hastalığını aynen devam ettirdiğimiz olduğunu anlatmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

BloombergHT

1 Beğenmekten Vazgeç