MERKO BESIN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

MERKO BESIN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim

MERKO BESIN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı – Azaltımı Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Eş Anlı Olarak Sermaye Azaltımı ve Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Idare Konseyi Karar Tarihi 01.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 58.967.161
Ulaşılacak Sermaye (TL) 66.000.000

Sermaye Azaltımı
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Fiyatı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 52.967.161,000 89,82484

Mevcut Sermaye (TL) Azaltılacak Sermaye Meblağı (TL) Azaltılacak Sermaye Oranı (%)
TOPLAM 58.967.161 52.967.161,000 89,82484

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Hisse Küme Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Fiyatı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Kümesi Verilecek Menkul Değer Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Meblağı (TL) İptal Edilen Hisse Meblağı (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000 1,00 MERKO, TRAMERKO91A5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Meblağı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Fiyatı (TL) İptal Edilen Hisse Fiyatı (TL)
TOPLAM 58.967.161 60.000.000,000 1.000,00000

Satılamayan Hisselerin Taahhüdüne Ait Açıklama Yoktur
Para Ünitesi TRY

Bildirilmesi Gereken Öteki Konular
Tadil Edilecek Ana Mukavele Husus No 7
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Hisselerin Niteliği Kaydi Hisse

Ek Açıklamalar
Saat 21.30 da geçen açıklamadaki 1. unsurdaki sehven yapılan kusurun düzeltilerek tekrar gönderilmesi.
Tüm dünya çapında tesirini gösteren pandemi ile beraber bilhassa yükselen yurtdışı eser talebi ve iç pazardaki canlanma, bölümümüzü olumlu istikamette ivmelendirmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak üretim yaptığı yerlerimizin ve mevcut kaynaklarımızın daha aktif ve verimli kullanılabilmesi maksismiyle, başta işletme sermayemizi güçlendirmek ve eser gamımızı artırarak geliştirmek emeliyle
Şirket merkezinde toplanan idare heyetimiz
1.31/12/2019 tarihli bağımsız kontrolden geçmiş finansal tablolarda yer alan 90.902.077.- TL geçmiş yıllar ziyanından kaynaklanan bilanço açığının 52.967.161.-TL’lik kısmının (VII-128.1) Hisse Bildirisi’nin 19.maddesi “Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı” kararları ile kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında “Pay Sayısının Azaltılması” formülünün uygulanarak Şirket sermayesinin 52.967.161.-TL %89,8248450523165 oranında azaltılarak 6.000.000.-TL’ye düşürülmesine ve eş vakitli olarak 60.000.000.-TL %1000 oranında bedelli sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 66.000.000.-TL’ye artırılmasına,
2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin ilgili kararları uyarınca, Sermayenin azaltılmasının sebepleri, azaltmanın gayesi ve azaltmanın hangi temeller çerçevesinde yapılacağını gösterir ve kelam konusu azaltımın iştirak malvarlığında rastgele bir eksilmeye yol açmayacağına ve iştirake sağladığı yararlara ait rapor hazırlanarak müracaat içerisinde pahalandırmak üzere Sermaye Piyasası Şurası’na gönderilmesine,
3. Sermaye azaltımına ait alınacak genel şura onayını takiben, sermaye azaltımının firmasın geçmiş yıllar ziyanlarının firmasın ödenmiş sermayesinden mahsup edilmesi suretiyle yapılacak olması ve şirket bünyesinden rastgele bir nakit, fon yahut varlık çıkışı olmayacağı, öz varlık pahasında hiçbir değişiklik olmayacağı göz önüne alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun TTK’nın 474’üncü unsuru birinci ve ikinci fıkrası kararı uyarınca alacaklılara yapılacak davetten ve bunların haklarının ödenmesinden yahut teminat altına alınmasından vazgeçilmesine
4. Arttırılan 60.000.000.-TL’lik sermayeyi temsil eden hisselerin hamiline yazılı olarak “borsada süreç gören” nitelikte oluşturulmasına,
5. Mevcut ortakların yeni hisse alma haklarının nominal bedel olan 1 TL’den kullandırılmasına,
6. Mevcut ortakların yeni hisse alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni hisse alma hakkı kullanım mühletinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu müddetin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni hisse alma hakkı kullanım mühletinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
7. Sermaye Piyasası Heyeti’nin (II-18.1) sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği” kararları uyarınca Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik mühletinin 2020-2024 olarak belirlenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000.- TL’den 250.000.000.-TL’ye yükseltilmesine,
8. Üstteki unsurlar ile ilgili yasal lüzumlulikler ve Şirket’in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Temel Mukavelesi’nin “SERMAYE VE PAYLAR” başlıklı 7. Hususu ekli tadil tasarısında belirtilen biçimde değiştirilerek mevzunun yapılacak Genel Şurada görüşülmesi için lüzumlu hazırlıkların yapılmasına (Ek-1: Tadil Tasarısı),
9. Üstteki temel kontrat tadili ve sair süreçler için
a.Belirlenecek Aracı Kurum ile kontrat imzalanmasına,
b.Sermaye Piyasası Şurası’nın onayına müteakiben Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilmesine,
c.Bakanlık onayından sonra Şirket Genel Şurası’nın Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili unsurları mucibince toplantıya davet edilmesine ve sair tüm süreçlerin gerçekleştirilmesine yönelik genel müdürlüğe yetki verilmesine,
Mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MERKO TADİL.pdf

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872806

BIST

Beğen

Film izle