MERKO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

MERKO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

MERKO BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Toplantı Tarihinin Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel Heyet Tarihinin Güncellenmesi

Genel Şura Daveti
Genel Şura Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 30.06.2020
Karar Tarihi 21.10.2020
Genel Heyet Tarihi 16.11.2020
Genel Heyet Saati 12:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.11.2020
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş ? İSTANBUL

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 – Başkanlık Divanına Genel Konsey Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 – 30.06.2020 özel hesap devir sonuna ilişkin İdare Şurası Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Kontrol Raporunun başka farklı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması
4 – 30.06.2020 özel hesap devir sonuna ilişkin Finansal Durum, Kar/Zarar, Başka Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 – İdare Kurulu’ nun Kar Dağıtımına ait teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü yahut reddi,
6 – Kontrolden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve İdare Kurulu’ nca kabul edilen özel hesap periyodu 01.07.2020-30.06.2021 için Bağımsız Dış Kontrol Firması seçiminin onaylanması konusunun görüşülmesi
7 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü hususuna nazaran yıl içerisinde İdare Şurası kullanıcı hesabınde yaşanan değişikliklerin onaylanması
8 – İdare Şurası Kullanıcılarının ve Bağımsız Dış Denetçi’ nin 30.06.2020 özel hesap periyodu sonuna ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı farklı başka ibra edilmeleri
9 – İdare Konseyi Kullanıcılarının fiyat aralıkları ile huzur hakkı, ikramiye ve prim üzere hakların belirlenmesi
10 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususlarında yazılı süreç ve işlerin yapılması hakkında ytesirli kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
11 – 6102 sayılı TTK’ nun 376.maddesi ve Sermaye Piyasası Heyeti’nin 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı prensip kararı kararları gereği güzelleştirici önlemlerin genel şuraya sunulması
12 – İdare şurası tarafından alınan sermaye azaltımı ve eş anlı artırımı kararının genel şuraya sunulması, idare heyetinin yetkilendirilmesi,
13 – Kurumsal İdare Prensipleri Yeterince İdare Konseyi Üyeleri ile Üst Seviye Yöneticilerin “Ücret Politikası” Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14 – Sermaye Piyasası Konseyi Düzenlemeleri İçerisinde Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlgili Taraf Süreçleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
15 – Kurumsal İdare Prensipleri Yeterince Şirket’ in “Şirket Bilgilendirme Politikası” Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
16 – Kurumsal İdare Prensipleri mucibince “Firmasın 01.07.2020-30.06.2021 ve izleyen yıllara ait kar hissesi dağıtım politikasının” Genel Kurul’un onayına sunulması
17 – Sermaye Piyasası Heyeti düzenlemeleri yeterince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile “Bağış ve Yardım Politikası” nın Genel Şura onayına sunulması
18 – 01.07.2020-30.06.2021 periyodunda yapılacak Bağış ve Bağışların Üst Hududunun Belirlenmesi
19 – Şirket tarafından 3. Bireyler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir yahut Menfaatler Hakkında Genel Kurul’a Bilgi Verilmesi
20 – Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 EK1 KAR DAĞITIM SİYASETİ.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 2 EK2 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf – Öbür Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 3 EK3 VEKALETNAME.pdf – Öbür Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 4 EK4 FİYAT SİYASETİ.pdf – Öteki Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 5 EK5 BİLGİLENDİRME SİYASETİ.pdf – Öteki Genel Şura Davet Dokümanı
EK: 6 EK6 GÜNDEM.pdf – Öbür Genel Konsey Davet Dokümanı
EK: 7 EK7 DAVET METNİ.pdf – Başka Genel Heyet Davet Dokümanı
EK: 8 EK8 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 9 EK9 BAĞIŞ VE YARDIM SİYASETİ.pdf – Öteki Genel Konsey Davet Dokümanı

Ek Açıklamalar
Firmasımiz merkezinde yapılan İdare Heyeti toplantısında
İdare heyetimizin 16.10.2020 tarih ve 2020-26 sayılı kararının yasal ilan mühleti içerisinde olmaması sebebiyle aşağıdaki formda güncellenmesine,
Firmasımizin 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Şura Toplantısı 16.10.2020 Cuma günü, saat 12:00′ da, lüzumlu toplantı nisabı olan %25 iştirakin gerçekleşmemesi nedeni ile erteleme tutanağı düzenlenerek ertelenmiştir.
Toplantı nisabı aranmaksızın gerçekleştirilecek 30.06.2020 tarihli Olağan Genel Konsey Toplantısının ikincisinin 16.11.2020 Pazartesi günü, saat 12:00′ da, Workinton’un Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi No: 79 Valideçeşme Beşiktaş ? İSTANBUL adresinde ekli birebir gündemle yapılmasına,
Firmasımizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Bildirisi (II-14.1) kararları içerisinde, Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Herkes tarafından bilinenları Kurumu tarafından paylaşılan Türkiye Muhasebe Herkes tarafından bilinenları ve Türkiye Finansal Raporlama Herkes tarafından bilinenları (TMS/TFRS)’ na uygun olarak hazırlanan, sunum temelleri SPK’ nın hususa ait kararları uyarınca tespit edilen, bağımsız kontrolden geçmiş, 01.01.2020-30.06.2020 hesap devrine ilişkin konsolide finansal tablolarında oluşan zararın İdare Kurulu’ nun 20.09.2020 tarih 2020-18 sayılı kararı gereği geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına ait teklifinin Genel Kurul’ un onayına sunulmasına,
Genel Konseylerin yapılmasına ait tüm iş ve süreçlerin yerine getirilmesi hakkında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve firmasımizin www.merko.com.tr internet adresinde ilan edilmesine,
İlgili yer ve tarihte hazır bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı’ndan Bakanlık Temsilcisi atanmasının talep edilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir
Kamuoyuna duyurulur
EKLER
EK- 1 KAR DAĞITIM SİYASETİ
EK- 2 KAR DAĞITIM TABLOSU
EK- 3 VEKALETNAME
EK- 4 FİYAT SİYASETİ
EK- 5 BİLGİLENDİRME SİYASETİ
EK- 6 GÜNDEM
EK- 7 DAVET METNİ
EK- 8 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
EK- 9 BAĞIŞ VE YARDIM SİYASETİ

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882941

BIST

3 Beğen

Film izle