MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Şura Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Heyet Tipi Olağan Genel Şura
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 25.09.2020
Genel Heyet Tarihi 21.10.2020
Genel Konsey Saati 14:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.10.2020
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe AVCILAR
Adres Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1

Gündem Hususları
1 – Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
2 – Başkanlık Divanına Genel Şura Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 – 2019 Yılına İlişkin İdare Heyeti Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – 2019 Yılı hesap periyoduna ilişkin Bağımsız Kontrol Kuruluşu Raporu’nun okunması,
5 – 2019 Yılına İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 – 2019 Yılı Faaliyetlerinden Ötürü İdare Heyeti Kullanıcılarının ibra edilmeleri,
7 – İdare Konseyi’nin, 2019 yılı hesap periyoduna ait kar dağıtımı teklifinin karara bağlanması,
8 – İdare Şurası Kullanıcılarının fiyat aralıklarının belirlenmesi,
9 – İdare Konseyi Kullanıcılarının seçilmesi,
10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasa Şurası düzenlemeleri mucibince İdare Heyeti tarafından yapılan Bağımsız Kontrol Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 – Şirket temel mukavelesinin Sermaye başlıklı 6. hususunun tadiline ait temel kontrat tadil metninin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulması,
12 – Sermaye Piyasa Heyeti düzenlemeleri mucibince oluşturulan Bağış ve Yardım Siyaseti’nin hisse sahiplerinin onayına sunulması, 2019 senesinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 senesinde yapılacak bağış ve yardımlar için üst hudut belirlenmesi,
13 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Konseyi üyelerine, idari sorumluluğu yer alan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları ile Sermaye Piyasası Şurası düzenlemeleri çerçevesinde müsaade verilmesi, 2019 yılı hesap devrinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Heyet Davet Dökümanları
EK: 1 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TEMEL MUKAVELE TADİL METNİ.pdf – Temel Mukavele Tadil Metni

Genel Şura Sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey Sonuçları MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM FİRMASI’NİN 21 EKİM 2020 GÜNÜ YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL HEYET TOPLANTI TUTANAĞI
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM FİRMASI’nin 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Şura toplantısı 21 EKİM 2020 tarihinde, saat 14,00’de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Vilayet Ticaret Müdürlüğü’nün 20/10/2020 tarih ve 58360037 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FERDA YILMAZ ‘ın nezaretinde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davet T.T.K.’nun 414. Unsuru ve Temel Mukavelede öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek formda toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 25/09/2020 tarih 10168 sayılı nüshasının 549,550 ve 551 sayfalarında, KAP’ta ve firmasımiz http://www.mega-pol.com.tr internet sitesinde 21 gün evvelden ilan edilmek suretiyle mühleti içerisinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, firmasın toplam 26.442.900 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 26.442.900 adet hisseden 13.665.986,92 TL’lik sermayeye karşılık fiziken 240.828 TL’lik sermayeye karşılık elektronik ortamda olmak üzere toplam 13.906.814,92 TL’lik sermayeye karşılık 13.906.814,92 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana mukavelede öngörülen taban toplantı nisabının mevcut olduğunun bilinmesi üzerine toplantı İdare Şurası Lideri EDA ÖZHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM HUSUS 1:
Açılış ve yoklama yapıldı,
Divan Başkanlığına : Eda Özhan’ ın,
Kâtipliğe : Ömer Naci DEMİR’in
Oy Saymanı Memurluğuna : Hakan ÖZHAN’ ın
Seçilmesi teklif edildi, oy çokluğu ile kabul edildi.
Divan lideri, başka gündem hususlarının görüşülmesine geçmeden evvel gündem hususlarının oylanmasında el kaldırma metodu ile elektronik ortamda ise sistemde tercih edilen oyların hesaplanması ile açık oylama yolu kullanılacağını sözlerine ekledi
GÜNDEM UNSUR 2:
Başkanlık divanına genel heyet toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM UNSUR 3:
Firmasın 2019 yılı idare şurası faaliyet raporu daha evvel KAP platformu ve firmasın internet sitesi www.mega-pol.com.tr’ de paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için oylama başlatıldı, 2019 Yılı idare şurası faaliyet raporu oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM HUSUS 4:
2019 Faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Kontrol raporu daha evvel KAP platformu ve firmasın internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, 2019 Faaliyet yılına ilişkin bağımsız kontrol raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM UNSUR 5:
Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Şura toplantısından 21 gün evvel Firmasımiz Merkezi’nde, KAP’ta MKK’nın Elektronik Genel Şura portalında ve http://www.mega-pol.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, 2019 Bilanço Kar ve Ziyan hesapları, oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM HUSUS 6:
Firmasın 2019 yılı faaliyetlerinden ötürü İdare Heyeti Kullanıcılarının ibrasına geçildi. İdare Heyeti Lideri Eda ÖZHAN, İdare Şurası Üyesi Duran ÖZHAN, İdare Konseyi Üyesi İrfan DEMİR Oylamaya sunuldu, idare heyeti kullanıcılarının her biri kendi ibralarında sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan öbür ortakların oy çokluğu ile ibra edildiler.
GÜNDEM UNSUR 7:
2019 Yılı periyot sonucu ile ilgili İdare Şurası önerisi olan
Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri II-14.1 sayılı Bildirimi mucibince Memleketler arası Muhasebe/ Finansal Raporlama Herkes tarafından bilinenları’na nazaran hazırlanan bilançomuzda 6.747.123.-TL net devir karı mevcuttur.
V.U.K. kararlarına nazaran düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 11.648.509,11 TL net devir karı mevcuttur.
2019 yılı periyot sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Heyeti’nin Seri II-14.1 sayılı Bildirimi yeterince Milletlerarası Muhasebe/ Finansal Raporlama Herkes tarafından bilinenları’na ve yasal kayıtlara nazaran düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar’la ilgili olarak, İdare Konseyi önerisi olan karın dağıtılmayacağı, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM UNSUR 8:
İdare konseyi huzur hakkı ödemeleri için İdare Heyeti Liderine 15.000 TL İdare Şurası Lider Yardımcısına 10.000 TL ve İdare Konseyi Üyelerine 3.000 TL aylık brüt huzur hakkı ödemesi yapılması oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM UNSUR 9:
İdare Konseyi Lideri : Eda ÖZHAN,
İdare Konseyi Lider Yardımcısı : Hakan ÖZHAN,
İdare Şurası Üyesi : Duran ÖZHAN,
İdare Heyeti Üyesi : İrfan DEMİR,
İdare Şurası Üyesi : Ömer Naci DEMİR,
Seçilmesi teklif edildi, oy çokluğu ile kabul edildi.
İdare konseyi üyeleri 3 yıl süreyle ve üçüncü yılın sonuna kadar yapılacak genel heyet toplantısına kadar görev yapacaklardır.
GÜNDEM UNSUR 10:
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Hususu ve Sermaye Piyasası Heyeti’nin ilgili mevzuatı gereği, 2020 yılına ilişkin Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Kontrol Firması) olarak seçilen “HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Kontrol A.Ş” Genel Kurul’un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM HUSUS 11:
Firmasın sermaye başlıklı 6. Hususunun tadil edilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Firmasın sermayesinin 13.221.450,25 TL den 26.442.900 TL ye çıkartılması ile ilgili 6. Husus oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.
ALT GÜNDEM UNSUR 11.1
Şirket İdare Konseyine Bedelsiz Sermaye Artırımı yapabilmesi için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM UNSUR 12:
2019 yılı içinde rastgele bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı hakkında ayrıyeten 2020 yılı için şirket cirosunun %3’üne tekabül eden meblağın bağış üst sonu olarak tespit edildiği hakkında İdare Heyeti tarafından Genel Kurul’a bilgi verildi ve oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM HUSUS 13:
İdare Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Hisse Sahiplerinin, İdare Konseyi Kullanıcılarının, Üst Seviye Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket yahut Bağlı İştirakleri İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte Süreç Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Konuları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Unsurları Uyarınca kelam Konusu Süreçlere Müsaade Verilmesi Konusunu oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM UNSUR 14:
Dilekler kısmında kelam alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek öbür bir bahis kalmadığından toplantıya toplantı lideri tarafından 16:48 de son verildi.
İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 3 (üç) nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 21.10.2020 Avcılar/İSTANBUL
Bakanlık Temsilcisi
Ferda YILMAZ
Toplantı Lideri
Eda ÖZHAN
Oy Toplama Memuru
Hakan ÖZHAN
Tutanak Yazmanı
Ömer Naci DEMİR

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Heyet Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf – Hazır Yer alanlar Listesi

Ek Açıklamalar

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882931

BIST

4 Beğen

Film izle