MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞAN GENEL KONSEY TESCİLİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Şura Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 11.06.2020
Genel Konsey Tarihi 10.07.2020
Genel Heyet Saati 14:30
GK’na Iştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.07.2020
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Arya Plaza, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi ,Keskin Kalem Sokak, No:17/2 Şişli /İSTANBUL

Gündem Unsurları
1 – Açılış.
2 – Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hakkında Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 – 01.01.2018?31.12.2018 ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap devirlerine ilişkin Idare Şurası Faaliyet Raporu ve bağımsız kontrol kuruluşu görüşü ve raporunun ve 2018 ve 2019 senelerina ilişkin mali tabloların başka farklı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması.
4 – Periyot içinde istifa eden idare heyeti kullanıcılarının yerine Idare Şurası tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul’un onayına sunulması
5 – 5- Periyot içinde misyon alan Idare Şurası Üyelerinin, firmasın 2018-2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden ötürü başka farklı ibra edilmeleri.
6 – Idare Heyeti’nin 2018-2019 yılı hesap devri kar dağıtımı hakkındaki teklifinin Genel Kurul’un onayına sunulması.
7 – Idare Konseyi tarafından yapılan bağımsız kontrol kuruluşunun seçiminin Genel Konsey tarafından görüşülerek onaylanması.
8 – – Şirketin üçüncü bireyler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve Kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
9 – SPK Kurumsal Idare Unsurları 1.3.10 husus içerisinde, 2018-2019 senelerinda yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel şuranın 2019 senesinde yapılacak bağışlar hakkında idare heyetine yetki vermesi.
10 – Idare Şurası üye seçiminin yapılması ve görev mühletinin belirlenmesi
11 – Idare Şurası Üyeleri ve üst seviye yöneticiler için tespit edilen “Ücret Politikası” ve siyaset içerisinde yapılan ödemeler hakkında genel heyetin bilgilendirilmesi
12 – Idare Şurası Üyeleri’nin huzur hakkı ve fiyatının tespiti
13 – Şirketimizce açılacak hukuk – idari davalar/başvuru ve cürüm duyuruları buna müteakiben ceza davaları ve icra-i süreçler ve şirket haklarının yekünen muhafaza edilmesi hedefiyle uygun görülecek tüm işlerin yapılması , neticelendirılması, dava açılması , gerektiğinde tekrar dava açılması , gereken dilekçe ve evrakların yazılıp imzalanmak suretiyle ilgili olunan daire kuruma verilmesi, ihtarname – proteste çekme hakkında Idare Kurulu’ nun ytesirli kılınmasının Genel Konsey onayına sunulması
14 – 14-Sermaye Piyasası Heyeti Karar Organı ?nın a) 07/11/2019 tarih ve 64/1421 sayılı kararı uyarınca, 30.961-TL fiyatındaki İdari Para Cezasının, b)19/12/2019 tarih ve 75/1650 sayılı Şura Karar Organı ?nın 76,616 TL İdari Para Cezasının ve c) Şirketi ziyana uğratmaktan eski idare şurası üyeleri hakkında Marka Holding ile ilgili olarak 6362 sayılı SPKn’nun 110 uncu hususu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Suça İştirak kısmında yer alan kabahatler ve 6362 sayılı SPKn’nun 112 nci unsurunun 2 nci fıkrası sebebiyle faiz hariç 5.880.000 TL ceza verilmiştir. Marka Holding ile ilgili olarak detayları verilen hatalılar sebebiyle (varsa) ziyana uğrayan yatırımcıların, genel hukuk kararları çerçevesinde, yasal şartların oluşması halinde, cürüm teşkil eden bahse mevzu süreçlerde sorumluluğu yer alan şahıslar aleyhine dava açabilecekleri konusunun görüşülmesi,
15 – -Sermaye Piyasası Konseyi tarafından, Özel Durumlar Bildirisinde yer alan ”İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi’ başlıklı 6. Unsurda yer alan kurallerin mevcut olmamasına rağmen 28.05.2018 tarih ve 16 sayılı Idare Şurası kararının ertelenmesi sebebiyle verilen 30.961 TL lik cezanın ve SPK’nın II.14.1 sayılı ”Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Asıllar Bildirimi’nin 11,12 ve 12/A hususlarına terslik sebebiyle verilen 76.616 TL’lik idari para cezaları ile ilgili süreçler hakkında Genel Konseye bilgi verilmesi
16 – Şirketin 31.12.2019 Bağımsız Kontrol Raporunun Seçkin Bağımsız Kontrol ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından ”Görüş Bildirmekten Kaçınma ” olarak verilmesi sebebiyle 6102 sayılı T.T.K 403/5 kararı gereği Genel Konsey da onaya sunulacak olan firma tarafından, yine kontrolün yapılacak olmasının görüşülmesi
17 – Idare yargıçiyetini elinde bulunduran hisse sahiplerinin, Idare Heyeti Üyelerinin, üst seviye yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket yahut bağlı iştirakleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek değerli nitelikte süreç yapması ve/yahut Şirketin yahut bağlı iştiraklerin işletme konusuna giren ticari iş çeşidinden bir süreci kendi yahut oburu hesabına yapması yahut aynı tür ticari işlerle uğraşan bir diğer şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Heyeti Kurumsal Idare Unsurları (1.3.6)çerçevesinde yıl içinde yapılan kelam konusu süreçler hakkında Genel Konseye bilgi verilmesi.
18 – Idare Şurası Üyelerine, Şirket yahut bağlı paydaşlıklar İle çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte süreç yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, şahsen yahut diğerleri ismine yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hakkında, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. unsurları mucibince müsaade verilmesi.
19 – – Dilek ve teklifler,
20 – Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi dağıtım

Genel Konsey Davet Dökümanları
EK: 1 MARKA YATIRIM HOLDİNG DUYURU METNİ (002).pdf – Duyuru Metni
EK: 2 MARKA YATIRIM HOLDİNG BİLGİLENDİRME DÖKUMANI 2019 yeni.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı

Genel Konsey Sonuçları
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura Sonuçları 2018-2019 Faaliyet periyotlarına ilişkin Olağan Genel Konsey toplantısı yapılmış olup duyuru edilen ve yayımlanan gündem unsurları görüşülüp karara bağlanmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi dağıtım Görüşüldü

Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Heyet Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.09.2020

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 MYH 10.07.2020 HAZİRUN CETVELİ 1.pdf – Hazır yer alanlar Listesi
EK: 2 MYH 10.07.2020 HAZİRUN CETVELİ 2.pdf – Hazır yer alanlar Listesi
EK: 3 MYH 10.07.2020 GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Heyet Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.09.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
Hürmetlerimizle.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876370

BIST

1 Beğen

Film izle