Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A) GENEL KOŞULLAR

1. Başvuracak adayların 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen koşulları taşıyor olmak.

2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruntundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Askerliğini yapmış olmak. (erkek adaylar için)

4. 18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olmak,

5. Başvuracak adayların Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1. maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi yahut sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

6. Kamu görevinden ihraç edilenler başvuru yapamayacaklardır.

B) ÖZEL KOŞULLAR

1- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Pozisyonuna başvuracak adaylarda;

a) Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması yahut Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programının birinden mezun olmak,

b) İlk başvuruda ilana son başvuru tarihi itibariyle, atanmaya hak kazanan adaylar için ise evrak teslimi için tespit edilen tarih saygınlığıyla geçerlilik zamanı dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

c) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde bulunan koşulları taşımak.

d) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

e) Görevini sık sık yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli, şaşılık, görme engeli, yürüme engeli, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik, yüz çehresinde dikkat çeken sabit iz ve benzeri önüne engel oluri bulunmamak.

f) Erkek adaylar için 170 cm kadın adaylar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’ten çok 13’ten az olmaması. (Misal verilecek olursa 70+15=85’ten çok, 70-13=57’den az olmaması gerekir.)

g) Vücutta görünecek biçimde dövmesi bulunmamak.

2- Destek Personeli Pozisyonuna (Temizlik Hizmetleri) başvuracak adaylarda;

a) Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Mezunu olmak.

b) Temizlik görevini sık sık yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.

c) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

C) İSTEDİĞİMİZ BELGELER

D) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI

a) Adaylar başvurularını, 05/01/2022 tarihinden 17/01/2022 günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web sayfasında duyurular kısmından elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuruda adayların istediğimiz belgeleri sisteme okunaklı biçimde resim yahut pdf biçiminde yüklemeleri gerekir. Şahsen yahut posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

d) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda yer alanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile beraber tazmin edilecektir.

E) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

a) KPSS puan sıralaması daha sonra asıl ve yedek adaylar belirlenecektir. KPSS puanlarının eşit olması halinde doğum tarihi önce olana, doğum tarihlerinin aynı olması halinde mezuniyet diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asıl ve yedek adaylar (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri) başvuru zamanınin bitimi tarihinden bu yana 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara bunun yanı sıra yazılı ve/yahut sözlü bir tebligat yapılmayacaktır.

b) İlan edilen her bir pozisyonun beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği yahut adayın koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

c) Atanmaya hak kazanan adaylar özel koşullarda belirtilen sağlık durumlarını tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir.

d) Atanmaya hak kazanan adayların başvuruları anında yüz çehresinde dikkat çeken iz ve vücudundan görünür biçimde dövmesi yer aldığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İlan olunur. 86/1-1

1 Beğenmekten Vazgeç