Kamu mali idaresi ve denetimine ait teklif TBMM’de kabul edildi

Kamu mali idaresi ve denetimine ait teklif TBMM’de kabul edildi

Kamu mali idaresi ve denetimine ait teklif TBMM’de kabul edildi

Meclis Genel Konseyinde kabul edilerek maddeleşen, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan “Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nden 5 husus çıkarıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde kabul edilen lakin Genel Şuradaki görüşmeler sırasında kabul edilen önergelerle düzenlemeden çıkarılan unsurlar şöyle:

Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren ve uzmanlık gerektiren hususlarda çalıştırılmak için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı istihdam edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı raportörleri, mesleğe özel müsabaka sınavıyla Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı olarak alınacaklar ve bunlar için mesleğe girişte muhtaçlığa nazaran yabancı lisan kuralsi aranabilecek.

Cumhurbaşkanlığı raportör ve yardımcılarına TBMM yasama uzmanı ve yasama uzman yardımcılarına yapılan mali ve toplumsal hak ve yardımlar, öteki özlük hakları içerisinde yapılması öngörülen ödemeler aynı yöntem ve asıllar çerçevesinde ödenecek. Emeklilik hakları yönünden da TBMM yasama uzmanı ve yasama uzman yardımcılarına denk kabul edilecek.

Cumhurbaşkanlığı raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcıları, Kamu Çalışanları Kanunu’daki ilgili karardan yararlanacak. Bunlar hakkında mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, müsabaka imtihanları, tez hazırlama ve yeterlik imtihanları ile bu kanunda yer almayan başka konularda Kamu Çalışanları Kanunu kararları uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı raportörü takımlarında yer alanlardan hizmetine muhtaçlık kalmayanlar, Cumhurbaşkanlığı bağlı kuruluşlarında yahut bakanlıkların merkez teşkilatlarında özel müsabaka imtihanına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlilik imtihanına tabi tutulan işlere ait durumlarına uygun uzman takımlarına atanabilecek. Bunların atama teklifleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının ünitelerinde raportör unvanıyla görev yapanlardan, yargıçlar ve savcılar, yasama uzman kişilerı, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında uzman, müfettiş, kontrolör üzere iş iş takımlarında yahut konumlarında yer alanlar, Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü takımlarına atanabilecek.

Bu takım yahut durumlarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında periyodik işçi olmayanlardan anılan Başkanlıkta 30 Eylül 2020’de yönetici takımlarında misyon yapanlar, Cumhurbaşkanlığı raportörü unvanını kazanmış sayılacak.

– Elektronik haberleşme istasyonlarının konseyimi

Devletin karar ve tasarrufu altındaki yerler, genel hizmet alanları üzere kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar, kamu yahut özel mülkiyete tabi arsa ve yerlerde yapılacak olan Elektronik Haberleşme Kanunu içerisinde elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus 15 metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ilişkin zarurî altyapı ögeleri, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında alan işlevi tahdidi olmaksızın ve rastgele bir bedel, fiyat, harç alınmaksızın gösterilecek.

Bu alanlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilen kule ve direkler ile bunlara ilişkin zarurî altyapı ögeleri için ruhsat alınacak. Ruhsat müracaatlarında yatay ve dikey görünüşü içeren kroki ile statik ve elektrik projeleri haricinde rastgele bir proje yahut evrak istenemeyecek. Ruhsat müracaatına malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci ortasında yapılan kiralamaya yahut kullanıma ait evrak eklenecek. Bu kule yahut direkler ile suramı bunlarla beraber yapılacak elektronik haberleşme aygıtlarına ilişkin yer aldığı konteyner, kabin, kabinet ve gibisi altyapı ögeleri için tek ruhsat düzenlenecek.

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmeyen ve yüksekliği 15 metreden çok olmayan elektronik haberleşme istasyonlarının devletin karar ve tasarrufu altındaki yerler ile genel hizmet alanları üzere kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar ve kamu yahut özel mülkiyete tabi arsa, yerlerde kurulumuna mahsus kule ve direkler ile bunlara ilişkin mecburî altyapı ögelerine statik yönünden sakınca olmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun sunulması, fenni mesuliyetin üstlenilmesi, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci ortasında yapılan kiralamaya yahut kullanıma ait dokümanın sunulması ve Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumunun ilgili mevzuatında tespit edilen lüzumlu ve kâfi müdafaa mesafesinın bırakılması ile yer seçim dokümanının alınmış olması kaydıyla bunun yanısıra bir kural aranmaksızın ilgili yönetimlerce müsaade verilecek.

Yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ilişkin zarurî altyapı ögelerine yüksekliği 10 metreden az olmak, statik elektrik yönünden sakınca olmadığına dair inşaat ve elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanacak rapor ile bu iş mensuplarınca fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci ortasında yapılan kiralamaya yahut kullanıma ait dokümanın sunulması kaydıyla bunun yanısıra bir kural aranmaksızın ilgili idarece müsaade verilecek.

1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilen kule ve direkler ile bunlara ilişkin zarurî altyapı ögeleri için ruhsat ve yapı kullanma müsaade dokümanı müracaatlarında Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca ruhsat harcı ve yapı kullanma müsaade harcı alınacak.

Müsaade müracaatlarında ruhsat harcı ve yapı kullanma müsaade harcı fiyatı toplamı kadar müsaade evrakı bedeli alınacak. Ruhsat harcı, yapı kullanma müsaadesi harcı ve müsaade bedeline temel olan haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve direklerin alanı (taban alanıX(yükseklik/5)) halinde hesaplanacak. Bunlar haricinde rastgele bir harç, fiyat ve bedel alınamayacak.

Her cins elektronik haberleşme aygıtları ile bu aygıtların teknik donanım ve bileşenleri müsaade yahut ruhsata tabi olmayacak. Lakin kule ve direkler ile konteyner, kabin, kabinet için yapılan birinci müsaade yahut ruhsat müracaatında elektronik haberleşme aygıtları ile teknik donanımları statik projelerde yahut raporlarda gösterilecek. Elektronik haberleşme aygıtları ile teknik donanımlarında teknoloji değişikliği, eği yahut revizyon yapılması durumunda bu konular için ayrıyeten proje yahut rapor düzenlenmeyecek.

Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum yahut kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde kontrat uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim dokümanı için belirlediği fiyatın 4 katını, öbür yerlerde 2 katını geçemeyecek. Bu karara muhalif yapılan kontratlar geçersiz olacak.

Kanunla, 2 Temmuz 2004 ile 1 Ekim 2009’da ortasında yapılan kule ve direkler için rastgele bir ödeme olmadan kazanılmış hakların muhafaza edilmesi öngörülüyor. Bu tarih aralığı haricinde yapılanlar için ise tespit edilen kaideleri sağlamaları şartıyla ruhsat yahut müsaade verilmiş sayılacak.

Harikulâde Hal Süreçleri İnceleme Kurulu, inanılmaz hal içerisinde direkt kanun kararında kararname kararları ile tesis edilen kamu misyonundan çıkarma, yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli işçinin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ait müracaatları değerlendirip karara bağlıyor.

Harikulâde hal içerisinde direkt KHK’ler ile tesis edilen süreçlere bağlı ek önlemler için hakkında önlem uygulanan kişi, yasal temsilcisi ya da mirasçıları tarafından OHAL Kurulu yerine, ek önlemi uygulayan yahut önlemle ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 3 ay içinde başvuracak.

Kamu kurum ve kuruluşları, müracaat üzerine yapacağı inceleme sonucuna nazaran en geç 6 ay içinde müracaatın reddine yahut önlemin kaldırılmasına karar verecek.

Müracaatların incelenmesi ve neticelendirılması için kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde komite kurulabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, bu unsur içerisinde yapılacak müracaatların neticelendirılması için her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilecek.

Soruşturmanın saklılığına ve devlet sırlarına ait ilgili mevzuat kararları gizli kalmak kaydıyla kurum ve kuruluşlar ile yargı mercileri, müracaat içerisinde gereksinim duyulan her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin müracaat yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına gönderecek yahut yerinde incelenmesine imkan sağlayacak. Bu unsur içerisindeki çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilenler, misyonlarını yerine getirdikleri sırada edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü bireylere ilişkin zımnilik taşıyan bilgileri, şahsî bilgileri, ticari sırları ve bunlara ilişkin dokümanları, bu bahiste kanunen ytesirli kılınan mercilerden diğerine açıklayamayacak, kendilerinin yahut üçüncü bireylerin faydasına kullanamayacak. Bu yükümlülük, görevden ayrılmalarından sonra da devam edecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının kararlarına karşı, Yargıçlar ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara yönetim mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, kanunun kabul edilmesinin akabinde birleşimi 20 Ekim Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

2 Beğen

Film izle