Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 12 itfaiye eri alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na itfaye eri alımı yapılacaktır.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLK KEZ ATANMAK ÜZERE İTFAİYE ERİ ALIM İLANI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Kamu Çalışanları Yasasına tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, kadro derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer koşulları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL KOŞULLARI: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekir.

. Türk vatandaşı olmak.

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

. Görevini sık sık yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.

. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru koşullarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL KOŞULLARI

. İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için en son mezun olunan okul itibariyle öğrenim koşullarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, asgari KPSS puanı almış olmak.

. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden çok olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

. Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

. Sağlık yönünden kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma koşullarına uygun olması.

. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) yahut (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

Sınava girmek isteyen adaylar, www.kahramanmaras.bel.tr adresinde yer alan “Başvuru Formunu” indirerek doldurup imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

. Nüfus cüzdanı aslı yahut Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

. Diploma yahut Mezuniyet belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, E-Devlet üstünden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)

. Yabancı okul mezunları için YÖK’ten alınacak denklik belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)

. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.

. Sürücü belgesinin aslı yahut Belediyemizce onaylanmak üzere fotokopisi.

. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

. Görevini sık sık olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.

. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. (E-devlet üstünden alınabilir.)

4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 14/02/2022-18/02/2022 tarihleri arasında yukarıda sayılan belgeler ile beraber sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Yunus Emre Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Onikişubat/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve e-mail yolu ile yahut eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday, sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

. Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 04/03/2022 tarihinde www.kahramanmaras.bel.tr sayfasında ilan edilecek olup, başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin yer aldığı “Sınav Giriş Belgesi” başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir.

. Adaylara gönderilen belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekir. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.(Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.)

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE SINAV KONULARI

Sözlü ve uygulamalı sınav:

İtfaiye Eri kadroları için 21/03/2022-25/03/2022 tarihleri arasında yapılacak olan sözlü sınav Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mehmet Akif Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:2 Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ adresinde, 21/03/2022-25/03/2022 tarihleri arasında yapılacak olan uygulamalı sınav ise İtfaiye Eğitim Merkezi (KABİTEM) Karacasu Mahallesi Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav, adayların bilgi ve kabiliyetlerini ölçecek biçimde sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

Sözlü sınav;

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.

. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.

. 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu.

. Mahalli idarelerle alakalı temel mevzuat konularını kapsar.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin işi bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi sahip olduğu özelliklern ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılacaktır.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ

Sözlü sınav: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üstünden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav: 100 tam puan üstünden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sınavın değerlendirilmesi: sınavın sözlü bölümünün % 40’ı, uygulamalı bölümünün % 60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde, KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun yanı sıra yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolara müracaat eden adayların başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilen kadroların bir kısmını yahut tamamını iptal etme ya da müracaatta yer alan adayların hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda yer aldığı yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve gerçeğe aykırı beyanda yer aldığı yahut belge verdiği tespit edilenler hakkında alakalı makamlara suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından bu yana, 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 7 gün içerisinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Beğen