japonyada-tahvil-mudahalesi-2-milyar-dolara-ulasti-VYFnWj6V.jpg