HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Hususa Ait Daha Evvel Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Satışa Ait İdare Heyeti Karar Tarihi
15/10/2020
Satışa Ait İdare Şurası Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Unvanı
The Meditation Company GMBH
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Teknoloji
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
104.822 Euro
Sürecin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.10.2020
Satış Şartları
Peşin (Cash)
Satılan Hisselerin Nominal Meblağı
1.074 Euro
Beher Hisse Fiyatı
396,63 Euro
Toplam Meblağ
425.980,00 Euro
Satılan Hisselerin Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%1,02
Satış Daha sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%2,79
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%2,79
Satılan Finansal Duran Varlığın Paydaşlığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Etkin Toplamına Oranı (%)
%6,79
Süreç Bedelinin İştirakin Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Nazaran Oluşan Hasılat Fiyatına Oranı (%)
%4094,43
İştirakin Faaliyetlerine Tesiri
Olumlu olması beklenmektedir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Meblağı
2.660.734 TL (TMS/TFRS’ye göre)
Varsa Satış Karının Ne Formda Değerlendirileceği

Varsa Satış Karının Ne Biçimde Değerlendirileceğine Ait İdare Heyeti Karar Tarihi

Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Atlantic Labs IV GmbH – Co. KG
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Nazaran Bağlı Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin İştirakle Alakası

Varsa Sürece Ait Kontrat Tarihi
15/10/2020
Finansal Duran Varlığın Bedelinin Belirlenme Metodu
Pazarlık Metodu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni

Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu Sonucu Yer alan Fiyat

Süreç Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Münasebeti

Açıklamalar

İdare Heyetimizin 15.10.2020 tarihli kararı ile
Firmasımizin The Meditation Company GMBH ‘de sahip olduğu %3,82 oranındaki 4.000 Euro nominal değerli payların %1,02’sini oluşturan 1.074 Euro nominal değerli hisseler beheri 396,63 Euro olmak üzere toplam 425.980,00 Euro’ya Atlantic Labs IV GmbH – Co. KG?ya peşin olarak satılmış, satış bedeli 21.10.2020 tarihinde tahsil edilmiştir. Firmasımizin The Meditation Company GMBH ‘de %2,79 oranında payı kalmıştır.
Firmasımizin ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının muhafaza edilmesi gayesiyle, SPK’nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ıncı unsuru içerisinde işbu açıklamamıza bahis içsel balakanın açıklanması Yönetim Heyetimizin kararı ile ertelenmiş, iştirak satış meblağının tahsil edilerek, erteleme sebeplerinin ortadan kalkması üzerine ilgili mevzuat hükümleri içerisinde açıklanmaktadır.
Sermaye Piyasası Şurası’nın III-48.3 Sayılı Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştiraklerine Ait Asıllar Bildirimi’nin 31. Maddesi 2. fıkrası b) bendinin “En son bağımsız kontrolden geçmiş kişisel finansal tablolarındaki bir varlıkta ya da ilgili finansal tablo kaleminde %10 ve üstünde bir oranda değişiklik yaratacak bilgileri, bu değişikliğin yaşandığı tarihi takip eden iki iş günü içinde KAP’ta ilan ederler.” kararı uyarınca
Firmasımizin işbu iştirak satışından elde edilen satış hasılatı Firmasımizin 31.12.2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 2.204.290 TL olan Dönen Varlıklar kaleminde, kalan payların değeri ise 50.036.250 TL olan Finansal Yatırımlar kaleminde %10’dan fazla değişiklik yaratacak olup, iştirak satışının ayrıntılı sonuçları 31.12.2020 tarihli finansal raporlarda ve dipnotlarında bulunacaktır.
          
Kamuoyu ve hisse sahiplerinin bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882927

BIST

3 Beğen

Film izle