Hitit Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

Hitit Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

Hitit Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve/yahut sözlü sınav yapılmaksızın toplam 25 sözleşmeli personel alınacaktır.

İlk Başvuru (İlan) Tarihi : 06.01.2022

Son Başvuru Tarihi : 20.01.2022

GENEL VE ÖZEL KOŞULLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak.

3- 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini sık sık yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak.

4- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerli k hizmetini yapmış, ertelemiş, yedek sınıfa geçirilmiş olmak yahut muaf olmak.

5- 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS P94 puan türünden en az 55 puana sahip olmak.

6- Son başvuru tarihi saygınlığıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma Başlıklı Ek 1 nci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi yahut sözleşme dönemi içinde tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.

9-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince “İşe alınması yönünden ihtiyacınız olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan bilinmesi, işe alınma yönünden ihtiyacınız olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Üniversitemizce tek taraflı olarak feshedilir.

10- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna göre

sözleşme imzalanacaktır.

11- Deği̇şi̇k Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların kamu yahut özel sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekir.

Destek Personelinin (Temizlik Hizmetleri) Görevleri:

1- Üniversitenin ve bağlı birimlerin açık ve kapalı mekanları, binaların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak kullanım alanlarını süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz vb. yerleri silmek.

3- Tuvaletleri günlük ve gerekli bir hayli alakalı temizlik malzemesi ile yıkamak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek.

4- Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya yahut yükleri taşımak.

5- Görevlendi̇ri̇ldi̇kleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.

6- Görev bölgesindeki tespit edilen arıza ve hasarları alakalılere bildirmek.

7- Tüm bu işlemler anında iş sağlığı ve iş güvenliği kaidelerina uymak.

8- Görevlendi̇ri̇ldi̇kleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak, birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1- Adaylar başvurularını 06.01.2022-20.01.2022 tarihleri arasında e-Devlet üstünden “Hitit Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti yahut “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapacaklardır.

2- Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta ve diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3 – Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapacaklardır. Pek Çok unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

4- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda yer aldığı sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istediğimiz belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

5- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda yer alan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, gerçeğe aykırı belge, beyan teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

6- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal yahut değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1- Başvuru sonunda yazılı ve/yahut sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan asıl ve yedek aday listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman başvuru zamanınin bitiminden bu yana 1 (bir) ay içerisinde Üniversitemiz resmi internet sayfasında (https://hitit.edu.trve https://personel.hitit.edu.tr) yayınlanacaktır. Bunun Yanı Sıra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere “Kariyer Kapısı” platformu üstünden ulaşabilecektir.

2- Her unvan için asıl aday sayısının 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylardan zamanı içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan yahut aranan koşulları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

3- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda bulunan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel koşullara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Göreve başlayanlardan, aranan koşulları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek olup, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile beraber tazmin edilecektir.

5- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, bireylere bunun yanı sıra yazılı tebligat yapılmayacaktır.

6- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İletişim Adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Merkez, Çorum-Türkiye

Geni̇ş Bi̇r Şeki̇lde Bilgi İçin: 0364 219 20 90 / 2093

ÜCRET TABLOSU

UNVANI

BRÜT AYLIK FİYATI (TL)

Destek Personeli (Temizlik)

3.788,21

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

4.523,28

NOT:

1- Yukarıda belirtilen sözleşme fiyatları 01.07.2021-31.12.2021 tarihleri arasında hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre tespit edilen sözleşme fiyatları olup bu tutara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücret belirlenmektedir.

2- Kurum tespit edilen sözleşme fiyatları altında ödeme yapmaya yetkilidir.

Beğen