Güç alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Şurası’nda

Güç alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Şurası’nda

Güç alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Şurası’nda

Güç alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin 24 husustan oluşan birinci kısmı, TBMM Genel Heyetinde kabul edildi.

Kabul edilen hususlara nazaran, maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, müddetlerinin uzatılması, evre ve intikalleri ile etrafla ahenk bedeli iadelerine ait müracaatlar haricinde, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir doküman aranılması mecburiliği kaldırılacak.

Maden Kanunu’na nazaran ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde, her ay için farklı başka yüzde 4 gecikme artırımı uygulanacak ve bu sayının haziran sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılması mecburî olacak. Aksi halde ruhsat iptal edilecek.

Ruhsatların mühlet uzatım isteklerinde ruhsat vaktinin bitiş tarihinden en geç 12 ay evvelsinde talepte bulunma kuralı getiriliyor. Bu yükümlülüğe uymayan ruhsat sahiplerine 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve ruhsat vaktinin bitiş tarihinden en geç 6 ay evvelsine kadar da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen ruhsat sahiplerinin istekleri reddedilerek ruhsatları mühlet sonunda iptal edilecek ve ilgili saha ihale yolu ile ruhsatlandırılacak.

Rödövans mukavelesiyle çalışılan ruhsat alanlarında, devralanın şurası işletme kapasitesi veya şerh edilen mukaveledeki kapasiteyi aşmayacağı istikametinde vereceği taahhüde istinaden, ilgili alan için tanınan tüm muafiyetler ve madencilik faaliyetleri içerisinde alınan bütün müsaadeler devredilen ruhsatlarda da motamot korunacak.

Maden Kanunu içerisinde işletme müsaadesi veyahut Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müsaade verilmiş rödövans kontratı olmaksızın işletme müsaadesi alanı haricindeki mücavir alanlara yirmi metreye kadar taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden alanlarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi veya işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin haricinde üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar mahpus ve yirmi bin güne kadar isimli para cezası verilecek.

Büsbütün tamamen doğal Gaz Piyasası Kanunu’na Organize Toptan Büsbütün tamamen doğal Gaz Satış Piyasası (OTSP) tarifi eklenecek. OTSP, büsbütün doğal gaz sisteminden yararlanan lisans sahiplerince büsbütün doğal gazın alım-satımının ve dengeleme süreçlerinin yapıldığı piyasalar, ileri tarihli fizikî teslimat gerektiren büsbütün doğal gaz piyasaları ve Güç Piyasası Düzenleme Şurası (EPDK) tarafından tespit edilen öteki büsbütün doğal gaz piyasası süreçlerinin gerçekleştirildiği, EPDK’nin gerçekleştirdiği piyasayı kapsayacak.

Organize toptan büsbütün doğal gaz satış piyasasının faaliyete geçmesiyle büsbütün doğal gaz piyasa derinliğinin daha da artacağı düşünüldüğünden, yükümlülüğünü yerine getirmeyen/getiremeyen lisans sahiplerinin olması durumunda sistem işleyişinin aksamaması için Büsbütün tamamen doğal Gaz Piyasası Kanunu’na “son kaynak tedariki” tarifi eklenerek, yeni bir düzenek geliştirilecek.

Büsbütün tamamen doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılmasına kolaylık

Üretilen büsbütün doğal gazın, iletim şebekesi vasıtasıyla iletilmesinin teknik ve ekonomik olarak uygun olmadığına EPDK tarafından karar verilmesi ve üretim yapan toptan satış firmasınin kendi üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla üretim firması tarafından dağıtım şebekesine temas yapılarak üretilen büsbütün doğal gaz dağıtım firmasınce satın alınacak. EPDK, gerekli hallerde bu kapsamda satın alınacak büsbütün doğal gaz bedelini belirleyecek.

LNG ihracatı yapmak isteyen hukukî bireyler, ihracat lisanslarına derç edilmesi ve yurt içinde teslim faaliyetinde bulunmamaları kaydıyla, LNG taşıma faaliyetinde bulunabilecek.

Dağıtım şirketleri, boru sınırlarının ulaşmadığı bölgelerde LNG veyahut CNG ile besleme metoduyle büsbütün doğal gaz dağıtım faaliyetinde bulunabilecek. Dağıtım şirketleri LNG veya CNG tesis yatırımlarını kendileri yapabilecekleri üzere bu faaliyetleri hizmet alımı yoluyla da gerçekleştirebilecek lakin dağıtım şirketleri LNG ve CNG’nin direkt satışı faaliyetinde bulunamayacak.

Acil durum veyahut zorlayan hallerde mevcut iletim ve dağıtım şebekeleri LNG veyahut CNG ile beslenebilecek. LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahipleri, acil durum ve zorlayan hallerde iletim ve dağıtım şirketlerinin isteklerini karşılamakla yükümlü olacak.

Yapı kayıt evrakı alan yapının yer aldığı bölgenin uygulama imar planı olmaması veya uygulama imar planı olmakla bir arada yolların imar mevzuatına uygun olarak açılmamış olması halinde; ilgili belediyenin meclis kararı alarak bu bölgelerde yapılacak şebekelerin imal tarihinden bu yana 10 yıl içinde deplase edilmesi gerektiğinde, yatırımın deplase edilen kısmıyla ilgili tüm maliyetleri listeleneceğini taahhüt etmesi koşuluyla büsbütün doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından bu bölgelere şebeke yatırımı yapılabilecek.

Büsbütün tamamen doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ek edilecek yeni genişleme bölgelerinde yerleşim yeri belediyesince büsbütün doğal gaz dağıtım firmasıne yatırım yapılması talebinde bulunulması halinde; ilgili dağıtım firmasınden teminat, denetimlik hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve gibisi isimlerle rastgele bir bedel alınmayacak ve altyapı hafriyat alanının üst kaplamaları ilgili belediye tarafından bedelsiz olarak yapılacak.

EPDK, bir tüketiciye mukavele vakti içinde büsbütün doğal gazı tedarik etmekte olan şirketlerin iflası, lisanslarının iptal edilmesi veya organize toptan büsbütün doğal gaz satış piyasası çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda temerrüde düşmesi üzere nedenlerle büsbütün doğal gaz tedarik edilemeyen veyahut hür tüketici olma hakkına sahip olduğu halde gaz tedariki sağlanamayan tüketicilere gaz arzı sağlamak için bir veyahut pek çok lisans sahibini son kaynak tedarikçisi olarak yetkilendirebilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla farklı birer şirket kurulabilecek

Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı iştirakleri tarafından yurt haricinde kurulan, bilhassa petrol, büsbütün doğal gaz ve madencilik alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin, Türkiye’deki şubelerinin yer aldığı yerlerde kelam konusu şirketlerin ortaklarınca; işletme mevzuları, ticaret unvanları, sermayeleri ve iştirak hisseleri birebir kalmak kaydıyla Cumhurbaşkanı kararıyla farklı birer şirket kurulabilmesine imkan sağlanacak.

Bu şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nun düzenlemeye alışılmamış olmayan kararlarına nazaran, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü de alınmak suretiyle hazırlanacak temel kontratlarının tescil ve ilanıyla faaliyete geçecek.

Kurulan şirketler faaliyete geçmelerinin daha sonra en geç 6 ay içinde yurt haricindeki şirketlerle yapacakları protokollerle yurt haricindeki şirketlerin her türlü haklarını, alacaklarını, yükümlülüklerini, taşınırlarını ve taşınmazlarını, gemilerini ve taşıtlarını, ruhsatlarını ve lisanslarını, fikri ve sınai haklarını, ülkeler ortası kuruluşlar ve şirketler nezdindeki paylarını ve iştiraklerini, mukavelelerini ve kredi mutabakatlarını, araçlarını, gereçlerini ve gereçlerini, yazılımlarını ve donanımlarını, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlarını ve öteki dokümanlarını, taraf olduğu davaları ve icra takiplerini, kelam konusu düzenlemenin yürürlüğünden önceki borçlarını ve çalışanını devralabilecek.

Periyot süreçlerinin tamamlanmasıyla yurt haricinde kurulan şirketlerin Türkiye’deki şubeleri talep üzerine tasfiyesiz terkin olunacak. Bu dönemlere ait bütün zaman, temlik ve intikal süreçleri ile bu süreçlerden doğan kârlar ve bu süreçlerle ilgili olarak düzenlenecek her türlü mukavele, protokol ve kağıtlar damga vergisi dahil her türlü vergi, fotoğraf, harç ve gibisi mali yükümlülüklerden istisna tutulacak.

Bu bölüm süreçlerine ve protokollere ait olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Güç ve Natürel Kaynaklar Bakanı ytesirli olacak. İlgili mevzuatta yurt haricindeki şirketlere yapılan atıflar, bölüm süreçlerinin tamamlanmasının daha sonra ilgisine nazaran Türkiye’de kurulan şirketlere yapılmış sayılacak.

Düzenleme içerisindeki bölümler katma paha vergisinden istisna tutulacak. Bu kapsamda yapılan süreçler için yüklenilen vergiler, vergiye tabi süreçler sebebiyle hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla giderilemeyen vergiler iade edilmeyecek.

Bu şirketler hakkında; Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet İhale Kanunu, ceza ve ihalelerden yasaklanma kararları hariç Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Mukaveleleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu’nun kuruluşa ve tescile, tıpkı ve nakdi sermaye konulmasına, sermaye ve yasal yedek akçelerle ilgili olarak bizatihi sona ermeye ait kararları, 233, 399, 527 ve 631 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasına dair ilgili mevzuat kararları uygulanmayacak.

Lakin TBMM kontrolüne ait, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un, “genel görüşmeye tabi olan kuruluşlar” başlıklı hususunun kararları uygulanacak. Kurulan şirketlerde İş Kanunu’na tabi işçi istihdam edilecek.

Kurulan şirketlerin; paydaşlık yapısını değiştirmeye, yurt içinde ve yurt haricinde şirket kurmasına veya bir şirkete yüzde 50’den çok payla ortak olmasına karar vermeye Cumhurbaşkanı ytesirli olacak.

Türkiye güç piyasasını aksi etkileyen kış mevsiminde büsbütün doğal gaz kaynaklı yaşanması olası kesinti ve kısıntıların bertaraf edilebilmesi, sistem ve arz güvenliğinin sağlanabilmesi için BOTAŞ tarafından yapılacak her türlü büsbütün doğal gaz alımı, Kamu İhale Kanunu’nun haricinde tutulacak.

TPAO’nun, denizlerde belli faaliyetleri açısından mal ve hizmet alımı ile üretim işlerini rastgele bir nakdî limit gözetmeksizin, Kamu İhale Kanunu içerisinde yapabilmesine ait tanınan istisna karar, BOTAŞ ve bu şirketlerin bağlı iştirakleri ile yurt haricinde kurdukları şirketlerin; petrol ve büsbütün doğal gaz arama, sondaj, üretim, taşıma, depolama ve gazlaştırma faaliyetlerini de kapsayacak biçimde yine düzenlenecek. Kelam konusu istisna, karadaki faaliyetleri de kapsayacak.

YEK bedeli Türk lirası olarak belirlenebilecek

Yenilenebilir Güç Kaynaklarının Elektrik Gücü Üretimi Emelli Kullanımına Ait Kanun’da değişiklik yapılıyor. Buna nazaran, YEK bedeli Türk lirası olarak belirlenebilecek.

30 Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek yerli aksam kullanan, YEK evraklı üretim yaptığı yerleri ile tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamaya yönelik kurulacak lisanssız üretim yaptığı yerleri için yerli katkı fiyat aralıkları, bu fiyat aralıkların güncellenmesi, uygulanacak mühlet ve uygulamaya ait hususlar Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Önergeyle besin ve yem bedeli olan ziraî atıklar ile endüstriyel odun eserlerinin YEK Destekleme Sistemi içerisinden çıkarıldı.

Kanun içerisindeki yenilenebilir güç kaynaklarından elektrik gücü üreten ve bu husus kararına tabi olmak istemeyen hukuksal bireyler, lisansları içerisinde özgür piyasada satış yapabilecek.

Yenilenebilir güç kaynaklarından elektrik gücü üretenlerin yanı sıra lisanssız elektrik üretim faaliyetinde yer alanlar da ihtiyaçlarının üstünde ürettikleri elektrik gücünü dağıtım sistemine vermeleri halinde “I” sayılı cetveldeki fiyatlardan 10 yıl mühletle faydalanacak.

Yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı üretim yaptığı yerlerinin yatırım ve işletme devirlerinin birinci 10 yılında uygulanan kira, müsaade ve irtifak indirimleri lisans tarihinden bu yana 10 yıl mühletince uygulanacak ve 31 Aralık 2025 tarihine kadar işletmeye girecek firmaları kapsayacak.

Yürürlük tarihinden önce yapılan müsabakalar içerisinde sıfır veyahut sıfırdan ufak teklif fiyatı ile kapasite tahsis edilen hukuksal bireyler, yerli katkı fiyat aralıklarından faydalanamayacak.

2014 ve 2015 tarihleri içinde yapılan güneş gücüne dayalı önlisans müracaatlarına ait yarışlar içerisinde kapasite tahsisi gerçekleştirilen üretim yaptığı yerleri için müsabaka sonucu teklif edilen katkı hissesi meblağı, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra işletmeye girilmesi durumunda da ilgili mevzuat içerisinde ödenecek.

15 Şubat 2011 ile 13 Eylül 2011 tarihleri içinde yapılan rüzgar gücüne dayalı lisans müracaatlarına ait yarışlar içerisinde kapasite tahsisi gerçekleştirilen üretim yaptığı yerleri için yarış sonucu teklif edilen katkı hissesi, 31 Aralık 2020 tarihinden sonra işletmeye girilmesi durumunda da verilecek.

Teklifle, 10 Mayıs 2019 tarihinden bu yana temas mutabakatına davet mektubu almaya hak kazanılan yenilenebilir güç kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim faaliyetleri içerisindeki tesislere YEK Destekleme Sistemi içerisinde uygulanacak fiyatlar belirleniyor.

6 Beğen

Film izle

Porno izle