GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Idare Ahenk Raporu

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Idare Ahenk Raporu

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Idare Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama
Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz
Kurumsal Idare Ahenk Raporu

1.1. HISSE SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 – Hisse sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar şimdiki olarak paydaşlığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.
X
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket idaresi özel kontrol yapılmasını zorlaştırıcı süreç yapmaktan kaçınmıştır.
X
1.3. GENEL HEYET

1.3.2 – Şirket, Genel Şura gündeminin açık formda söz edilmesini ve her teklifin başka bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.
X
1.3.7 – İmtiyazlı bir halde paydaşlık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri ismine paydaşlığın faaliyet konusu içerisinde yaptıkları süreçler hakkında genel konseyde bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere idare konseyini bilgilendirmiştir.
X Bu biçimde bir süreç bildirimi kelam konusu olmamıştır.
1.3.8 – Gündemde özellik arz eden mevzularla ilgili idare heyeti üyeleri, ilgili başka şahıslar, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu yer alan ytesirliler ve denetçiler, genel heyet toplantısında hazır bulunmuştur.
X
1.3.10-Genel konsey gündeminde, tüm bağışların ve yardımların meblağları ve bunlardan yararlananlara farklı bir unsurda yer verilmiştir.
X Genel konsey gündeminde bağış ve yardımlar toplu olarak farklı bir husus ile yer almıştır.
1.3.11 – Genel Heyet toplantısı kelam hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.
X
1.4. OY HAKKI

1.4.1 – Hisse sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.
X
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip hissesi bulunmamaktadır.
X
1.4.3 – Şirket, beraberinde yargıçiyet bağını de getiren karşılıklı iştirak münasebeti içerisinde yer aldığı rastgele bir paydaşlığın Genel Konseyi?nda oy haklarını kullanmamıştır.
X Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş.?nin beraberinde hâkimiyet münasebetini de getiren karşılıklı iştirak alakası bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami ihtimam göstermiştir.
X
1.5.2-Azlık hakları temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı temel kontratta düzenlenerek genişletilmiştir.
X Azınlık hakları temel kontrat ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oranda hisse sahibi olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel kararlar çerçevesinde haklar sağlanmıştır.
1.6. KAR HISSESI HAKKI

1.6.1 – Genel heyet tarafından onaylanan kar dağıtım siyaseti iştirakin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 – Kar dağıtım siyaseti, hisse sahiplerinin paydaşlığın gelecek devirlerde elde edeceği karın dağıtım yordam ve asıllarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta minimum bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 – Kâr dağıtmama sebepleri ve dağıtılmayan kârın kullanım hali ilgili gündem hususunda açıklanmıştır.
X
1.6.4 – Idare şurası, kâr dağıtım siyasetinde hisse sahiplerinin menfaatleri ile iştirak menfaati ortasında istikrar sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. HISSELERIN PERIYODU

1.7.1 – Hisselerin devredilmesini zorlaştırıcı rastgele bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 – Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal idare unsurunda yer alan tüm öğeleri içermektedir.
X
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5?inden çoksına sahip gerçek kişi hisse sahiplerinin isimleri, imtiyazları, hisse adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.
X
2.1.4 – Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile büsbütün aynı içerikte olacak biçimde muhtaçlığa nazaran seçilen yabancı lisanlarda de hazırlanmıştır.
X Kurumsal internet sitemizdeki datalar Türkçe hazırlanmıştır. Yıllık faaliyet raporu ve konsolide finansal rapor ingilizce hazırlanmaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 – Idare heyeti, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve gerçek halde yansıtmasını elde etmektedir.
X
2.2.2 – Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı prensipte yer alan tüm ögeleri içermektedir.
X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE AIT ŞİRKET SIYASETI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, kontratlar ve düzgün niyet kaideleri çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 – Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili siyaset ve prosedürler firmasın kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X
3.1.4 – Menfaat sahiplerinin, mevzuata muhalif ve etik açıdan uygun olmayan süreçleri bildirmesi için lüzumlu sistemler oluşturulmuştur.
X
3.1.5 – Şirket, menfaat sahipleri ortasındaki çıkar çatışmalarını istikrarlı bir halde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET IDARESINE IŞTIRAKININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 – Çalışanların idareye iştiraki, temel kontrat yahut şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.
X
3.2.2 – Menfaat sahipleri yönünden sonuç doğuran değerli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon üzere formüller uygulanmıştır.
X
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI SIYASETI

3.3.1 – Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam siyaseti ve tüm kilit yönetici konumları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.
X
3.3.2 – Işçi alımına ait ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 – Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Siyaseti bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 – Şirketin finansal durumu, fiyatlandırma, iş planlaması, eğitim ve sıhhat üzere bahislerde çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X Gereksinimler doğrultusunda eğitim planlaması yapılmaktadır.
3.3.5 – Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu hususlarda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X Sendikaların görüşü alınmamıştır.
3.3.6 – görev tarifleri ve performans kriterleri tüm çalışanlar için geniş bir şekilde olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve fiyatlandırma kararlarında kullanılmıştır.
X Misyon tarifleri hazırlanmış, performans kriterleri kısmen yerine getirilmiştir.
3.3.7 – Çalışanlar ortasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fizikî, ruhsal ve duygusal açıdan makus muamelelere karşı muhafazaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, gayeler, izleme, şikâyet sistemleri üzere önlemler alınmıştır.
X
3.3.8 – Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş kontratı hakkının aktif bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.
X
3.3.9 – Çalışanlar için inançlı bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.
X
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE BAĞLAR

3.4.1-Şirket, müşteri tatminiyetini ölçmüştür ve şartsız müşteri tatminiyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.
X
3.4.2 – Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ait isteklerinin sürece konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.
X
3.4.3 – Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite herkes tarafından bilinenlarına bağlıdır.
X
3.4.4 – Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır içerisindeki duyarlı bilgilerinin kapalılığını muhafazaya yönelik denetimlere sahiptir.
X
3.5. ETİK KURALLAR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK

3.5.1 – Idare heyeti Etik Davranış kaideleri’nı belirleyerek firmasın kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.
X
3.5.2- Iştirak, toplumsal sorumluluk hakkında duyarlıtır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik önlemler almıştır.
X
4.1. IDARE KONSEYININ FONKSIYONU

4.1.1-Yönetim şurası, strateji ve risklerin firmasın uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve faal bir risk idaresi uygulanmasını sağlamaktadır.
X
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, idare şurasının firmasın stratejik gayelerini tartışarak onayladığını, gereksinim duyulan kaynakları belirlediğini ve idarenin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. IDARE KONSEYININ FAALİYET TEMELLERI

4.2.1-Yönetim şurası faaliyetlerini belgelendirmiş ve hisse sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim konseyi kullanıcılarının misyon ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 – Idare konseyi, firmasın ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç denetim sistemi oluşturmuştur.
X
4.2.4-İç denetim sisteminin işleyişi ve aktifliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.
X
4.2.5 – Idare konseyi lideri ve icra lideri (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.
X
4.2.7-Yönetim heyeti, yatırımcı ilgileri kısmı ve kurumsal idare komitesinin tesirli bir halde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile hisse sahipleri ortasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde ve hisse sahipleriyle irtibatta yatırımcı alakaları kısmı ve kurumsal idare komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 – Idare konseyi kullanıcılarının misyonları anındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları ziyana ait olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X Yönetici sorumluluk sigortası yaptırılmış lakin şirket sermayesinin % 25’ini aşmamaktadır.
4.3. IDARE KONSEYININ YAPISI

4.3.9- Şirket idare şurasında, bayan üye oranı için taban %25?lik bir gaye belirleyerek bu hedefe ulaşmak için siyaset oluşturmuştur. Idare şurası yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu siyasete uygun biçimde gerçekleştirilmektedir.
X Yeni olarak bu türlü bir siyaset oluşturulmamıştır lakin bayan üye oranı % 33,3’tür.
4.3.10 – Kontrolden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans hakkında 5 yıllık deneyimi vardır.
X
4.4. IDARE HEYETI TOPLANTILARININ HALI

4.4.1 – Bütün idare heyeti üyeleri, idare şurası toplantılarının birçoklarına fizikî iştirak sağlamıştır.
X Misyonu sebebiyle firmasın yasal merkezi haricinde ikamet eden idare heyeti üyesi idare heyeti toplantılarına katılamamıştır. Bunun haricinde idare şurası toplantıların birçoklarına fiziki iştirak sağlanmıştır.
4.4.2 – Idare heyeti, gündemde yer alan hususlarla ilgili bilgi ve dokümanların toplantıdan evvel tüm üyelere gönderilmesi için minimum bir mühlet tanımlamıştır.
X Idare heyeti gündemde yer alan mevzularla ilgili üyelere bilgilendirme yapmış lakin taban bir mühlet tanımlamamıştır
4.4.3 – Toplantıya katılamayan Lakin görüşlerini yazılı olarak idare şurasına bildiren üyenin görüşleri öteki üyelerin bilgisine sunulmuştur.
X Toplantılara katılmayıp görüşünü yazılı bildiren bir üye olmamıştır.
4.4.4 – Idare heyetinde her üyenin bir oy hakkı vardır.
X
4.4.5 – Idare heyeti toplantılarının ne formda yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.
X
4.4.6 -Yönetim konseyi toplantı zaptı gündemdeki tüm unsurların görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek biçimde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 – Idare heyeti kullanıcılarının şirket haricinde öteki misyonlar alması sonlandırılmıştır. Idare şurası kullanıcılarının şirket haricinde aldığı misyonlar genel konsey toplantısında hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
X Idare konseyi kullanıcılarının şirket haricinde görev alması sınırlandırılmamıştır. Idare şurası kullanıcılarının özgeçmişlerine ve misyonlarına yer verilmiş, hisse sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. IDARE HEYETI BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 – Her bir idare konseyi üyesi yalnızca bir komitede görev almaktadır.
X Farklı komitelerde görev yapan idare heyeti üyelerimiz bulunmaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için lüzumlu gördüğü şahısları toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
X Geçtiğimiz yıl içinde uzman görüşü alınmamıştır.
4.5.7 – Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.
X Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 – Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek idare heyeti üyelerine sunulmuştur.
X
4.6. IDARE ŞURASI ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU yer alan YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 – Idare şurası, sorumluluklarını tesirli bir biçimde yerine getirip getirmediğini kıymetlendirmek üzere idare şurası performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X Idare heyeti seviyesinde performans değerlendirmesi gayeli özel bir çalışma yürütülmemiştir.
4.6.4 – Şirket, idare konseyi üyelerinden rastgele birisine yahut idari sorumluluğu yer alan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş yahut ödünç verilen borcun müddetini uzatmamış, kuralleri iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla ferdî bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış yahut bunlar lehine kefalet üzere teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 – Idare konseyi üyeleri ve idari sorumluluğu yer alan yöneticilere verilen fiyatlar yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Olağan Genel Kurul’da ve finansal tablo dipnotlarımızda Idare heyeti üyeleri ve üst seviye yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel halde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871671

BIST

Beğen

Film izle