Ecrimisil Hesaplama Tablosu Fiyatları (Tarım Arazisi – Arsa)

Ecrimisil Hesaplama Tablosu Fiyatları (Tarım Arazisi – Arsa)

Ecrimisil Hesaplama Tablosu Fiyatları (Tarım Arazisi – Arsa)

Ecrimisil Hesaplama Tablosu Fiyatları (Tarım Arazisi – Arsa), Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Ecrimisil Hesaplama Tablosu Fiyatları (Tarım Arazisi – Arsa) başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Ecrimisil Hesaplama Tablosu Fiyatları (Tarım Arazisi – Arsa)

2021 Güncel:

 • Ecrimisil Bedeli Nedir?
 • Haksız Kullanım Davaları
 • Ecrimisil Tutarı Nasıl Hesaplanır?
 • İşgal Tazminatının Ödenmesi

Haksız yere işgal edilen arazilere ödenen tazminat tutarına ecrimisil bedel ismi verilmektedir. Tarım arazisi olarak kullanılan alanların ecrimisil bedellerinde hesaplama metotları söz konusudur. Bu tutarlar bilirkişi aracılığıyla da hesaplanabilmektedir.  İlgili alanlarda bilirkişi inceleme yaparak rapor tutmaktadır. Milli Emlak Genel Tebliği’ nde ecrimisil bedellerinin nasıl hesaplanacağı, şartları, ödemenin nasıl gerçekleştirileceği kısacası bedelin tespiti, takdiri ve tahsili açıkça ifade edilmiştir. Bu içerimizde siz değerli okurlarımıza ecrisimisil tutarı adı verilen haksız kullanım tazminatlarının nasıl hesaplanacağını söz edeceğiz.

Ecrimisil Bedeli Nedir?

Hazineye ait olan taşınmazların devlet izni dışında, veya herhangi bir malın sahibinin insiyatifi dışında söz konusu bu malın bir zarara uğraması mevzu bahis olmaksızın, her ne biçimde olursa olsun faydalanılması durumunda, idarenin veya kişiyin kusur durumuna bakılmadan ilk hali gibi düşünülerek belediye aracılığıyla alınan tazminat bedelidir. Ecrimisil adı verilen tazminat bedelinin oluşabilmesi için bir taşınmazın yasaya aykırı şekillerde ve hiçbir iyi niyet gözetmeksizin, rıza dışı kullanılmış olması gerekmektedir.

Ecrimisil talebi için dava açılabilmektedir. Dava açılabilmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir. Ecrimisil davasında iki taraf söz konusudur. Bunlardan bir tanesi taşınmaz sahibidir. Taşınmaz sahibi idare olabileceği gibi gerçek kişi de olabilir. Diğer taraf ise işgalci konumda olan gerçek veya tüzel kişidir. Taşınmazın zarar görmesi dikkate alınmaksızın, işgal edilmesi dava açmak için yeterli olmaktadır. Ecrimisil davasına misal olarak, kamu kurumlarına tayin edilmiş bir aracı şahsi işler için kullanmak, kira kontratı yapılmış bir evden, kontrat bittikten sonra oturmaya devam etmek, devlete ait olan bir bölgede herhangi bir izin almadan inşaat yapmak gösterilebilir.

Ecrimisil terimini kira ile karıştırmamak gerekir. Farklarını şu biçimde sıralayabiliriz;

 • Kira ile alakalı borçlara İcra İflas Kanunu bakmaktadır. Ecrimisile ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakmaktadır.
 • Ecrimisil bedel, taşınmazın kullanıldığı süreye ilişkindir. Yani geçmiş hadiseleri kapsar. Kira ise geçmişe değil, önümüzdeki zamanlarda kullanıma ilişkindir.
 • Kiralama işlemi yapılırken bir anlaşma imzalanmaktadır. Lakin ecrimisilde irade dışı bir kullanım söz konusudur. Herhangi bir anlaşma yapılmamıştır. Bu nedenle ecrimisil tazminatı doğurur.
 • Ecrimisil davaları idari mahkemelerde görülmektedir. Kira ile alakalı davalara ise adli yargı bakmaktadır.
ecrimisil-bedeli-nedir
Sahipli bir taşınmazın işgali

Haksız Kullanım Davaları

Bir malın haksız olarak kullanıldığı kanaatine varan taraf dava açarak hak talebinde bulunabilmektedir. İşgal farkedildiğinde mal sahibi önce, işgal eden kişiyi uyarmalıdır. Yukarıda davaların idare mahkemelerince bakıldığını söylemiştik. Lakin bu mahkeme taşınmazın olduğu alanda olmalıdır. Alanında uzman bireyler yani bilirbireyler inceleme yaparak tespitte bulunurlar. Burada hesaplanan bedel, kira bedelidir. Bu tutar tazminata eklenecektir. Ecrimisil davalarında dikkate alınacak olan süre, geriye dönük olarak 5 senedir. İşgal süresi 5 yıldan fazla dahi olsa dahi, dikkate alınmaz. Ecrimisil davasına ek olarak, tapu iptali davası da açılacaktır. Davanın açılabilmesi için, aşağıdaki konuların söz konusu olmuş olması gerekmektedir;

 • Sahibinin izni dışında kullanım mevcuttur.
 • Malın kullanımdan dolayı zarara uğramamış olması mühim değildir.
 • Kusur durumu dikkate alınmaz. Sonuç olarak mal işgal edilmiştir.
 • Mal sahibi dava ile ecrimisil bedeli talep eder.
 • Kötü niyet esastır.

Ecrimisil Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Ecrimisil bedelinin ödenmiş olması, işgalci kişiyin bu alanda hak sahibi olduğu manasına gelmez. Bu alanda hangi faaliyette yer alıyorsa bulunsun, faaliyeti sonlandırır. Bedelinin ödenmesi, tapu alacağı manasına da gelmez. Ödeyeceği bedel, geçmişteki kullanımlarına karşılık gelmektedir. Kanunda öngörülen durum itibari ile kaçak olarak inşa edilen yapılar için belediyenin yıkım izni bulunmaktadır. İlk olarak taşınmaz ile alakalı tespit tutanağı düzenlenmektedir. Düzenlenen tutanakta işgal edilen taşınmaz ile alakalı geniş bir şekilde bilgiye yer verilmektedir. Bu tutanak dikkate alınarak 15 gün içinde bedel idare aracılığıyla tespit edilerek komisyon aracılığıyla karara bağlanacaktır.

Ecrimisil tutarı hesaplanırken malın zarar görmeden evvelki hali dikkate alınır. Kullanımdan önce ne kadar gelir getirebileceği kararlaştırılır. Misal verilecek olursa aynı ölçütlerde iki arazinin haksız şekillerde kullanılmış olması fakat kullanım amaçlarının farklı olması ecrimisil bedellerinin farklı hesaplanacağı manasına gelmemektedir. Hasar durumu veya kullanım amacı önemsenmez. Tek kural, işgal edilmiş olmasıdır. 

Milli Emlak Genel Tebliği‘ ne göre, haksız kullanım tazminatı hesaplanırken tutarı etkileyecek olan etkenler sıralanmıştır.

 • Malın haksız kullanımdan evvel  sağlayacağı gelir miktarı
 • Bulunduğu konum
 • Tarımsal konular için geçerli olmak kaydı ile arazinin verimi
 • Taşınmazın imar yönünden durumu
 • Ölçütleri ve yüz ölçümü
 • Malın belediyelerce verilecek olan hizmetlerden yararlanma durumu
 • Çevrede emsal oluşturabilecek alanlar varsa bunlara biçilen bedeller
 • Ecrimisil davalarında daha evvelden alınmış olan kararlar
 • Bilirbireylerden, alakalı odalardan ve diğer kamu kurumlarından alınacak olan bilgiler
 • Taşınmazın özellikleri dikkate alınmaktadır.

Bu sayılan maddeler dikkate alınmak kaydı ile rayiç bedel cinsinden hesaplama yapılacaktır. Hesaplama yapıldıktan sonra karar verilen tutar, işgal eden şahıs aracılığıyla dava yolu ile taşınmaz sahibine ödenir. Yani hesaplama işlemi, işgal davaya konu olduktan sonra bilirbireyler aracılığıyla yukarıdaki kriterler dikkate alınarak hesaplanmaktadır.

İşgal Tazminatının Ödenmesi

Mahkeme aracılığıyla karar verilen tutar, ihbarnamenin şahsa iletildiği tarihten bu yana başlamak üzere 1 ay içinde alakalı birimlere ödenecektir. Bedele itiraz edilmemek şartı ile ödeme taksit yolu ile de yapılabilmektedir. Süre dolduğu halde ödeme yapmayanlar için, yapılmış olan herhangi bir itiraz yoksa, dava açma süresinden (60 gün) sonra ekranlara gelecek olan 15 gün içinde %20 indirim yapılır.  Şayet itiraz edilmişse ve itirazdan sonra 30 gün içinde ecrimisil bedeli hala ödenmemişse dava açma zamanının bitiminden başlayan ilk 15 gün içinde borcun tahsilatının yapılması için vergi dairelerine sevk edilir.

Ecrimisil bedeline yazılı bildirimde bulunulmak kaydı ile taksit de yapılabilmektedir. Taksit yapılabilmesi için kalan borcun %25′ inin peşinat olarak yatırılması gerekmektedir. Peşinat ödendikten sonra borcun kalan kısmı en fazla 3 yıl vadeli olmak kaydı ile ödenir. Taksitle ödeme seçeneği seçildiğinde, borca ek olarak yasal faiz de ödenecektir. Taksit yapmak isteyen işgalcinin borcu taksitlendirilir ve bir ödeme planı hazırlanır. Bu ödeme planının bir nüshası kendisinde bir nüshası da dosyasında kalır.

Peki ecrimisil bedeli talep edildikten sonra, taşınmaz yine işgal edilmeye devam ederse ne yapılmalıdır? Belirlenen süre dolduktan sonra taşınmaz boşaltılmaz veya üzerinde hala faaliyet yapılmaya devam edilirse bağlı olunan en yüksek kademeli amir aracılığıyla 15 gün içinde teslim alınabilir. Bu demek oluyor ki, ecrimisil bedelin ödenmesi, işgalci kişiyin bu alanda hala faaliyetine devam edeceği manasına gelmez. Çünkü dile getirdiğimiz gibi ödenen kira değil, kullanım için alınan tazminat bedelidir.

İşgal Tazminatının Ödenmesi
İşgal Tazminatının Ödenmesi

Ecrimisil tutarı hesaplanırken süre olarak 5 yılın baz alınacağını söylemiştik.

Örnek bir hesaplama ile durumu ifade etmeye çalışacağız.

Haksız olarak taşınmazın kullanım süresi ; 8 yıl olsun.

Bilirbirinin hesaplamış olduğu ecrimisil bedeli 10 bin TL

Baz alınan 5 yıllık tutar ise 8 bin TL olsun.

Şayet şahıs 2 bin TL ödeme yaptıysa kalan borcu 5 yıl üzerinden hesaplama yapılacağı için 8 bin – 2 bin = 6 bin TL olacaktır. Bu kalan tutar taksitlendirilebilecektir.

Hazine veya şahsi arazilerin haksız yere kullanılmaları ve işgal edilmeleri durumunda idare mahkemelerine dava açılarak tazminat talebinde bulunulabilmektedir. Tutar bilirkişi aracılığıyla tespit edilerek mahkeme kararı ile ödenmesi sağlanacaktır.

1 Beğen

Film izle

Porno izle