Dikkat! Ciddi cezalar bekliyor

Dikkat! Ciddi cezalar bekliyor

Dikkat! Ciddi cezalar bekliyor

Kişisel Verilerin Muhafaza Edi̇lmesi̇ Kanunu (KVKK) içerisinde kayıt için son güne yaklaşıldı. Söz konusu kanun içerisinde gerekli önlemleri almayıp VERBİS’e kaydını yaptırmayan kurum ve kuruluşları ciddi cezalar bekliyor.

Kişisel Verilerin Muhafaza Edi̇lmesi̇ Kanunu içerisinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) zorunlu kayıt işlemlerinin 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermesi ile alakalı önemli uyarıyı paylaşan Av. Hilal Debre yaptığı açıklamada, ciddi cezalar geleceğinin altını çizdi. Debre, kişisel verilerin ve bunların muhafaza edilmesinın, günümüzde öneminin yeni yeni anlaşılmaya başlandığını açıkladı.

Av. Hilal Debre, “Hukuksal, siyasal, sosyal ve teknik boyutları olan kişisel verilerin muhafaza edilmesina ilişkin tartışmaların son dönemlerde geliştiği görülmektedir. Türkiye’de ise bu alan yeni sayılmaktadır. Kişisel verilerin muhafaza edilmesi, temel hak ve özgürlükler içerisinde yer alır ve günümüz toplumlarında bireylerin karşılaşabileceği önemli ihlallere karşı bir güvence sistemi oluşturur. Türkiye, kişisel verilerin muhafaza edilmesi için bu hukukun oluşması sürecindeki ilk ve en mühim adımını 7 Nisan 2016 tarihinde 6698 Sayılı ‘Kişisel Verilerin Muhafaza Edi̇lmesi̇ Kanunu’ ile atmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Muhafaza Edi̇lmesi̇ Kanunu’nun 3. Maddesinin gerekçesinde açıklandığı üzere, ‘Kişisel veri, kimliği belirli yahut belirlenebilir gerçek insana ilişkin her türlü bilgiyi anlatmaktadır. Bu kapsamda yalnızca kişiin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, bunun yanı sıra birinin fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair sahip olduğu özelliklerne ilişkin bilgiler de kişisel veridir. Bir birinin belirli yahut belirlenebilir olması, mevcut verilerin herhangi bir biçimde bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi suretiyle, o birinin tanımlanabilir hale getirilmesini ifade eder. Yani verilerin; birinin fiziksel, ekonomik, kültürel, sosyal yahut psikolojik kimliğini ifade eden somut bir içerik taşıması yahut kimlik, vergi, sigorta numarası gibi herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesi neticesinde birinin belirlenmesini sağlayan tüm halleri kapsar. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme sahip olduğu özellikler sebebiyle kişisel verilerdir” dedi.

“Günümüzde kişisel verilerin kullanımı ile alakalı ciddi açıklar var”

Açıklamasının devamında denetimlere vurgu yapan avukat Debre, “Günümüzde daha iyi bir hizmet sunmak için telefon görüşmelerimizi kayıt eden sistemlere, mağazalardan ya da marketlerden değişik indirimler almamızı sağlayan kartlar aracılığıyla alışveriş profillerimizin veri bankalarına aktarılmasına, bilgisayarlarımızda çerezlere ve bize ilişkin olanın, özel olanın, yani alışkanlıklarımız, zevklerimiz, kısacası yaşamlarımız kayıt altına alınmaktadır. Kişisel bilgilerin toplanması, depolanması, yönetilmesi ve işlenmesi teknolojinin de gelişmesi ile artık daha kolay hale gelmektedir. Bu sebeplerle kişisel verilere nasıl ulaşıldığı, ne biçimde toplandığı, depolandığı, nasıl bir biçimde yönetildiğinin denetimi gerekir” diye konuştu.

“Ciddi cezalar bekliyor”

Avukat Debre, kayıt zorunluluğu ve cezai işlemler hakkındaki detayları ise şu biçimde paylaştı:

“Kişisel Verilerin Muhafaza Edi̇lmesi̇ Kurumu’nun 19/07/2018 tarih ve 2018/88 sayılı kararı ile Kanun’un Geçici 1. Maddesi ve 2. Fıkrasında bulunan ‘Veri sorumluları, Kurul tarafından tespit edilen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır’ hükmü göz önünde bulundurularak; yıllık çalışan sayısı 50’den çok yahut yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları, yurtharicinde yerleşik tüm veri sorumluları, yıllık çalışan sayısı 50’den az olan yahut yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla beraber ana faaliyet konusu özel nitelikte kişisel kişisel veri işleme olan veri sorumluları, kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları VERBİS’e kayıt yaptırmak zorundadırlar.”

6698 sayılı Kanunun 16. Maddesi ile işlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması yahut üçüncü bireylere aktarılma durumu gibi kurulca belirlenecek nesnel kriterler göz önüne alınarak; 18.01.1972 tarihli 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler, yalnızca alakalı mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar, 22.04.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasasına göre kurulmuş siyasi partiler, 19.03.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar, gümrük müşavirleri, arabulucular, 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyondan az olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar VERBİS’e kayıt yaptırma yükümlülüğünden istisna tutulmuştur. VERBİS’e kayıt için son gün 31.12.2021 tarihi olup, bu tarihe kadar kayıt yaptırmayanlara Kurum, Kabahatler Kanunu uyarınca 2021 yılı için 39 bin 337 TL’den başlayarak 1 milyon 966 bin 862 TL’ye kadar idari para cezası verebilecektir.

1 Beğenmekten Vazgeç