Ceviz Bahçesi Projesi (Devlet Destekli) 1.000 Dekar

Ceviz Bahçesi Projesi (Devlet Destekli) 1.000 Dekar

Ceviz Bahçesi Projesi (Devlet Destekli) 1.000 Dekar

Ceviz Bahçesi Projesi (Devlet Destekli) 1.000 Dekar, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Ceviz Bahçesi Projesi (Devlet Destekli) 1.000 Dekar başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Ceviz Bahçesi Projesi (Devlet Destekli) 1.000 Dekar

2021 Güncel:

 • Ceviz Bahçe Tesisi Yatırımcı Projesi İçeriği
 • Proje Fizibilite Sonuçları
 • Devlet Tarafından Ceviz Bahçe Tesislerine Verilen Destekler
 • Özel Ağaçlandırma Kapsamında Ceviz Bahçe Tesisine Verilen Destekler
 • Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler
 • Düşük Faizli Kredilere İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler
 • Projenin Mali Analizi ve Fizibilitesi
 • Projenin İlk Yatırım Giderleri
 • Projenin Tesis Giderleri
 • Yıllara Göre Gübre ve İlaç Giderleri
 • İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı
 • Yıllara Göre İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı tablosu
 • Diğer Kalem Giderleri
 • Proje Gelirleri
 • Projenin Net Nakit Akışları
 • Projenin Fayda/Masraf Analizi
 • Projenin Net Bugünkü Değeri
 • Projenin İç Kârlılık Oranı
 • Projenin Mali Rantabilitesi

Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla Ceviz bahçesi tesisi yatırımı yapacak olan bireyler  Ceviz Bahçe Tesisi Yatırımcı Projesi 2021 yayınlandı. 2021 yılı yatırımcı rehberinde ceviz bahçesi yatırımı projesi ve tüm detaylar bulunmaktadır. ​İşlemeli tarıma uygun olmayan eğimli ve marjinal özellikteki arazilerin, uygun ekolojilerde ceviz, badem ve zeytin bahçe tesisi ile tarımsal üretime kazandırılması ve ekonomik gelir elde edilmesi maksadıyla, Bakanlık aracılığıyla hazırlanan örnek yatırımcı rehberleri ve fizibilite raporları yayınlanmıştır.

Ceviz yatırımcı rehberi için tıklayınız.

Ceviz Bahçe Tesisi Yatırımcı Projesi İçeriği

Ceviz Bahçe tesisi projesi fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi içinde özel ağaçlandırma kapsamı içinde ceviz bahçe tesisine verilen destekler, bitkisel üretime destekleme yapılmasına dair Tebliğ kapsamı içinde verilen destekler, Bakanlık aracılığıyla ceviz bahçe tesisine verilen destekler projenin mali analizi ve fizibilitesi, projenin ilk yatırım giderleri senelera göre gübre ve ilaç giderleri
işçilik ve diğer giderler dağılımı, proje gelirleri,  projenin net nakit akışları, projenin fayda masraf Analizi, projenin net bugünkü değeri, projenin iç kârlılık Oranı, projenin mali rantabilitesi bulunmaktadır.

Proje Fizibilite Sonuçları

 • Uygulama Yılı : 2021
 • Tesis Alanı : 1000 Dekar
 • Yatırım Tutarı : 2.447.500 TL
 • Yıllık İşletme Giderleri : 1.736.873 TL
 • Yıllık İşletme Gelirleri : 7.550.000 TL
 • Net Nakit Akışları : 171.946.325 TL
 • Fayda Masraf Oranı : 3,83
 • Mali Rantabilitesi : %182
 • İç Kârlılık Oranı : %27,3
 • Yatırım Geri Ödeme Süresi : 8 Yıl
 • Net Bugünkü Değer- Gelir : 116.025.761 TL

Bakanlığımız Tarafından Ceviz Bahçe Tesisine Verilen Destekler

Bakanlığımızca çeşitli türlerde meyve bahçesi tesis eden yatırımcılara farklı başlıklar altında teşvik edici ve yatırımları özendirici desteklemeler yapılmaktadır

Devlet Tarafından Ceviz Bahçe Tesislerine Verilen Destekler

Desteğin Adı Birim Destek Fiyatı (TL/da)
Mazot ve Gübre Desteği 19
Organik Tarım Desteği 20-40
İyi Tarım Desteği 15-30
Sertifikalı/Standart Fidan Kullanım Desteği 100-280

Özel Ağaçlandırma Kapsamında Ceviz Bahçe Tesisine Verilen Destekler

Özel Ağaçlandırma Tamimi kapsamı içinde desteklemeler yapılmaktadır. Özel ağaçlandırma çalışmaları desteğinde proje yatırım bedelinin %25’i Bakanlığımızca proje sahibine hibe olarak verilmektedir. Söz konusu destekleme, orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden bireyler için proje yatırım bedelinin %65’i hibe olarak verilmektedir.

Ceviz yetiştiriciliğine devlet desteği incelemek için tıklayınız.

Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler

Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçları nın uygun koşullarda karşılanması maksadıyla T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla sertifikalı fidan tercih ederek ceviz bahçesi tesis eden gerçek ve tüzel kişi üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredileri kullandırılmaktadır. Bu bağlamda, kullandırılan kredinin faiz indirim oranı meyve yetiştiriciliği için
%75 olup Bakanlığımız aracılığıyla sertifikalandırılmış fidan kullanılması halinde ise ilave olarak %20 faiz indirimi daha yapılmakta ve toplam faiz indirim oranı %95 ‘e ulaşmaktadır.

Düşük Faizli Kredilere İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler

Üretim Konuları

İndirim Oranları (%)

Kredi Üst Limiti
(TL)
Meyve Yetiştiriciliği 75 75 10.000.000 TL
Sertifikalı Fidan Kullanımı 20 20 10.000.000 TL

Projenin Mali Analizi ve Fizibilitesi

 Meyve yetiştiriciliği uzun seneler uğraşı gerektiren bir faaliyet alanıdır. Bundan dolayı herhangi bir nedenle üretimden vazgeçme esnekliği bi hayli düşüktür. Bu itibarla çok yıllık bitkilerde maliyet ve kârlılık analizinin oldukça öneme sahip olduğu ifade edilir (Akçay ve Uzunöz, 1999). Projede ceviz bahçesi için tesis dönemi 4 yıl, proje ömrü ise 30 yıl olarak belirlenmiştir. Dekara 25 adet fidan gelecek biçimde dikim planlanmıştır. Yatırımın 5. senesinden bu yana artı gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Projenin yatırım yılı olarak kabul gören ilk senesinde fidan çukurlarının açılması ve dikim
işleri gerçekleştirilecektir. Projenin başlarında işçilik, gübreleme, sulama, budama vb. işlemlere ait giderler bahçenin gelişimi ile orantılı olarak git gide artan miktarda planlanmıştır. Sulama, damla sulama yatırımı yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Projenin İlk Yatırım Giderleri

Projenin giderleri yatırım senesinde yapılan sabit ve değişken masraflar ile üretim maksadıyla her sene yapılacak işletme masraflarından buluşmaktedir. Projenin ekonomik ömrü boyunca git gide artan her sene için ayrı ayrı olacak biçimde hesaplama yapılmıştır. Projeye ait yatırım giderleri Çizelge 15’de görülmektedir. Proje kapsamı içinde sulama damla sulama yöntemi kullanılarak yapılacak, ilk yıl ve ilerleyen senelerda belli periyotlarda çiftlik gübresi uygulaması yapılacak, bahçenin toprak hazırlığı, dikim çukurlarının açılması, ot mücadelesi, ilaçlama vb. işlemlerinde traktör ile diğer yardımcı alet ve ekipmanlar kullanılacaktır.

Projenin Tesis Giderleri

GİDERLER Birimi Miktarı Birim Fiyatı Toplam Tutarı
1- Sabit Giderler       2.447.500
Derin Sürüm TL/da 1.000 60 60.000
Toprak İşleme (İkileme-üçleme) TL/da 1.000 35 35.000
Dikim Yeri İşaretleme TL/da 1.000 30 30.000
Çukur Açımı TL/da 1.000 60 60.000
Damla Sulama Sistemi TL/da 1.000 1350 1.350.000
Fidan Bedeli TL/adet 25.000 15 375.000
Fidan Dikimi TL/da 1.000 50 50.000
Herek Bedeli TL/adet 25.000 1,5 37.500
Proje Bedeli adet 1 50.00 50.000
Kullanılan Fidan Sayısı adet/da 25    
Mekanizasyon-Alet Ekipman
(Traktör, pülverizatör, diskharrow,
diğer)
TL     400.000

Yıllara Göre Gübre ve İlaç Giderleri

Bu öneriler yalnızca bazı sıklıkla uygulanan gübreleme programlarıdır. Gübreleme öncesi toprağın besin değerlerinin kontrol Edilmesi gerekir. Bu nedenle yaprak ve toprak analizlerinin yapılarak bir program uygulanması en doğru metottur. Hastalık ve zararlılarla mücadele maliyeti, meyve bahçesinde görülen hastalık/zararlı etmeni ve yoğunluğuna göre değişkenlik
gösterir. Bu hastalık ve zararlılarla mücadele maliyetinde sıklıkla ceviz bahçelerinde görülen hastalık ve zararlılara göre bir maliyet oluşturulmuştur.

İşletme Giderleri

İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı

Bahçede yatırım ve işletme zamanındaki boğaz çapası, kış budaması, hasat, gübreleme, zirai mücadele, sulama benzeri kültürel işlemler için gerekli olan işgücü ihtiyacı erkek iş gücü olarak (EİG) senelera göre git gide artan oranlarda planlanmış ve gider kalemlerine eklenmiştir. Ayrıca hemen hemen işletme gideri üzerinden %3 yönetim gideri hesaplanmıştır.

Yıllara Göre İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı tablosu

Yıllar Yevmiye/da
(EİB)
Yevmiye
(TL/EİG)
Toplam
Tutar (TL
1-5 YIL 4 100 400.000
6-15 YIL 6 100 600.000
16-20 YIL 7 100 700.000
21-25 YIL 8 100 800.000

Diğer Kalem Giderleri

Giderler        
Arazi Kirası da 1.000 300 300.000
Elektrik- Akaryakıt Gideri da 1.000 200 200.000
Yönetim Gideri adet 1 0,03 51.000
Beklenmeyen Giderler adet 1 0,05 122.375
Amortismanlar adet 1   10.000
Diğer Giderler Toplamı       683.375

Proje Gelirleri

İşletme gelirleri projenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek ürün satış gelirleri ve son yıl olarak kabul gören 30. yılda ki odun bedeli gelirlerinden buluşmaktedir. Ürün bedeli olarak ürünün güncel toptan satış bedeli dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.

Yıllara Göre İşletme Gelirleri tablosu

İŞLETME GELİRLERİ

Yıllar Fiyatı
(TL/kg)
Verim
(kg/ ağaç)
Toplam
Ürün (kg/da)
Toplam Yıllık
Gelir (TL)
1-4      
5 20 3 75 1.500.000
6-10 20 10 250 5.000.000
11-15 20 15 375 7.500.000
16-20 20 18 450 9.000.000
21-25 20 22 550 11.000.000
26-30 20 24 600 12.000.000
30.yıl + Odun bedeli 20 25 625 14.500.000

Projenin Net Nakit Akışları

Projenin 30 yıllık ömrü boyunca toplamda 52.106.175 TL yatırım tutarına karşılık 226.500.000 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Bu durumda toplam 171.946.325 TL Brüt kâr elde edilmiş olacaktır.

Projenin Net Nakit Akışları

Yıllar/TL Sabit Giderler İşletme Giderleri İşletme Gelirleri Brüt Kâr
1 2.447.500 1.231.250 -3.678.750
2 1.322.725 -1.322.725
3 1.230.575 -1.230.575
4 1.270.625 -1.270.625
5 1.412.875 1.500.000 87.125
6-10 7.706.875 25.000.000 17.293.125
11-15 8.173.125 37.500.000 29.326.875
16-20 9.006.875 45.000.000 35.993.125
21-25 9.984.375 55.000.000 45.015.625
26-30 10.766.875 62.500.000 51.733.125
Toplam 2.447.500 52.106.175 226.500.000 171.946.325

Proje ömrü boyunca hesaplanan toplam giderler ile elde edilen gelirlerin farkı ile senelera göre brüt kâr hesaplanmış olup ilk 4 yıl bir araya gelen negatif değerler projenin yatırım senelerını ifade etmektedir. Proje ömrünün bir yıldan fazla olduğu projelerde, paranın zaman içindeki değer kaybının hesaplanması yatırımın kârlılığının belirlenmesi yönünden mühim bir ölçüttür. Özetle bugün harcanacak birim sermayenin alım gücü ile proje ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin alım gücünün kıyaslanması için yatırımın tamamında hesaplanan gider ve gelirlerinin bugünkü değerler ile
hesaplanması, yapılan yatırımın kârlılığı ile ilgili yatırımcıveyaha net bilgiler verebilecektir.,

Ceviz Bahçesi Projesi 2021

Projenin Fayda/Masraf Analizi

Projelerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi fayda masraf oranı yöntemi olup analizin özü, proje boyunca sağlanacak toplam faydanın yapılan masraflar ile karşı karşıya geldirılmasıdır. Bu çerçevede projenin ekonomik ömründe yapılacak bütün masraflar ile elde edilecek toplam gelirlerin tespit edilen belli bir indirgeme oranı ile bugünkü değer toplamları hesaplanır. Faydaların masraflara bölünmesi ile elde edilen fayda/masraf oranına göre değerlendirme yapılır. Hesaplanan oranın bire eşit olması fayda ile masrafların tam karşılandığını gösterir ve oranın birden büyüklüğü yapılan masrafların üzerinde bir faydaya ulaşıldığı şeklinde değerlendirilir.

Yıllar/TL Giderler Gelirler İndirgeme
Oranı
İndirgenmiş
Gider
İndirgenmiş
Gelir
1 3.678.750 0 1,000 3.678.750 0
2 1.322.725 0 0,980 1.296.789 0
3 1.230.575 0 0,961 1.182.790 0
4 1.270.625 0 0,942 1.197.338 0
5 1.412.875 1.500.000 0,924 1.305.278 1.385.768
6-10 7.706.875 25.000.000 0,871 6.711.930 21.772.540
11-15 8.173.125 37.500.000 0,789 6.446.981 29.580.090
16-20 9.006.875 45.000.000 0,714 6.434.896 32.149.919
21-25 9.984.375 55.000.000 0,647 6.460.816 35.590.100
26-30 10.766.875 62.500.000 0,586 6.310.377 36.573.289
TOPLAM 54.553.675 226.500.000   41.025.946 157.051.707

Projenin gider ve gelirlerinin bugünkü değerlere indirgenmesinde %2 faiz oranı kullanılarak fayda/masraf analizi yapılmıştır. Fayda/masraf oranının 1’den büyük olması yapılan masraflardan daha fazla gelir görülmektedirıldıği, 1’den ufak olması ise elde edilen gelirlerin yapılan masrafları karşılamadığı şeklinde tabir edilir. Fayda/masraf oranının 1’e eşit olması durumunda yatırılan sermayenin maliyetinin fakat karşılandığı şeklinde kabul görmektedir. Yapılan hesaplamalarda projenin fayda/masraf oranı 3,83>1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların
3 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin kârlı olduğu değerlendirilmiştir.

Projenin Net Bugünkü Değeri

Net bugünkü değer yönteminde, yatırımın her sene sağlayacağı nakit girişleri, belirli bir iskonto oranı üzerinden indirgenerek toplanır. Yatırım için yapılacak harcamaların da belirli bir iskonto haddi üzerinden şimdiki değeri bulunur. Başka bir deyişle önümüzdeki zamanlarda net nakit akışları, bileşik faiz formülü ile günümüz değerlerine indirgenir. Tüm projeler yönünden elde edilen değerlerin karşı karşıya geldirılması yapılabilir.

Yıllar/TL Net Nakit Akışlar İndirgeme Oranı İndirgenmiş Değer
1 -3.678.750 1,000 -3.678.750
2 -1.322.725 0,980 -1.296.789
3 -1.230.575 0,961 -1.182.790
4 -1.270.625 0,942 -1.197.338
5 87.125 0,924 80.490
6-10 17.293.125 0,871 15.060.610
11-15 29.326.875 0,789 23.133.110
16-20 35.993.125 0,714 25.715.024
21-25 45.015.625 0,647 29.129.283
26-30 51.733.125 0,586 30.262.912
Toplam 171.946.325   116.025.761

Projenin karlılığını ortaya koymak üzere, projenin gelir ve giderlerinin bugünkü değerlere indirgenmesi için %2’ lik faiz oranı belirlenmiş ve bu çerçevede hesaplamalar yapılmıştır. Buna göre, projenin 30 yıllık nakit akışları Çizelge 19’da verilmiş ve bu süre sonunda çalışmadan elde edilecek karın bugünkü değerle 116.025.761 TL bulunacağı hesaplanmıştır.

Projenin İç Kârlılık Oranı

Yapılan hesaplamalarda projenin iç kârlılık oranı %27,3 olarak hesaplanmıştır.

Projenin Mali Rantabilitesi

Genel olarak mali rantabilite, hemen hemen verim senelerında, bir yıl içinde bir araya gelen net kârın ilk yatırım senesindeki maliyetlere oranlanmasıyla hesaplanır. Yapılan hesaplama ile mali rantabilite %182 oranında hesaplanmış olup yatırımın kârlı bir yatırım bulunacağı değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada, ceviz bahçesi tesis etmek üzere yapılacak yatırımın ekonomik açıdan kârlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analizler neticesinde ceviz bahçesi tesis edecek üreticiler için örnek bir çalışma ve proje uygulama süreçlerini ortaya koyarak yatırım ile ilgili öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylelikle üreticilerce yapılacak benzer bir yatırımda tesisin öz sermaye ihtiyacı, varsa kredi ihtiyacı finansman ihtiyacı, pazar olanakları, teknolojik ihtiyaçlar ile ilgili bilgi edinebilmelerine imkân sağlanacaktır. Tesis edilecek ceviz bahçesinin ekonomik ömrü boyunca kârlı olup olmadığının ortaya konması maksadıyla yapılacak fizibilite çalışmalarının neticesinde,

Ortalama işletme sermayesi gereksiniminin 30 yıllık dönem boyunca yıllık 1.736.873 TL ve toplam yatırım tutarının ise 52.106.175 TL bulunacağı hesaplanmıştır.

 • Projenin masraflarını karşılayıp başabaş noktasına geldiği ve kâr’a geçtiği dönem 8. senedir.
 • Projenin iç karlılık oranı %27,3 olarak,
 • Mali rantabilitesi %182 olarak hesaplanmıştır.

Bu değer yapılan yatırım bedelinin işletmenin hemen hemen verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin hemen hemen iki katı olarak gerçeklemesi ve kârlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır. Projenin 30 yıllık verimlilik dönemi neticesinde net bugünkü gelir toplamının 116.025.761 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

İç kârlılık oranının, kredi faiz oranının üzerinde olması, geri ödeme zamanının proje ömrünün hemen hemen olarak 1/4’ü gibi kısa bir sürede gerçekleşmesi dikkate alındığında ceviz bahçesi için yapılacak bu yatırım kârlıdır denilebilir.

Ceviz bahçesinin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret olanakları projenin başarısını yakında zamandan etkileyecek unsurlar olarak sıralanabilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla 2021 yılı yatırımcı rehberlerinden bazıları şu biçimdedir;

 • 500 adet kapasiteli Kaz kümesi projesi
 • 7000 kapasiteli Hindi kümesi projesi
 • 150 arı kapasiteli Arıcılık yatırım rehberi 2021 tüm projeleri incelemek için tıklayınız.

Beğen

Film izle