Batman Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Batman Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Batman Üniversitesi 4 sözleşmeli personel alacak

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; Üniversitemiz ile bağlı işyerleri emrinde istihdam edilmek üzere aşağıda tespit edilen;

1. Ek-1 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 3 adet boş pozisyona Esasların Ek madde 2/b içerisinde yazılı ve/yahut sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle;

2. Ek-2 tabloda adedi ve pozisyon unvanı verilen 1 adet boş pozisyona Esasların Ek madde 2/c içerisinde yapılacak yazılı sınav başarısı sırasına göre, sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL KOŞULLAR

1. 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen koşulları taşımak zorunludur.

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

3. 2020-KPSS lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanına sahip olmak.

İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

1. Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istediğimiz belgeleri eksiksiz biçimde bu ilanın gazetede yayım tarihinden bu yana 15 gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri yahut posta yoluyla göndermeleri gerekir. Zamanı içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir

2. Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATI RAMAN KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI” adresine evraklarını gönderecektir.

BAŞVURUDA İSTEDİĞİMİZ BELGELER

1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.)

2. Özgeçmiş

3. 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

4. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

5. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.

7. Yabancı Dil Belgesi (Programcı pozisyonuna başvuran adaylar getirecek),

8. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

9. Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

10. Diploma yahut Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

11. İstenen pozisyonlara ait belgeler.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 2/c uyarınca Ek:2 tabloda bulunan pozisyon için KPSS 2020 sınavı KPSS P3 puan türü dikkate alınarak başvuru koşullarını sağlayan en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucu adaylardan ilk 10 kişi; PROGRAMCI pozisyonu için yazılı sınava tabi tutulacaktır.

2. Programcı pozisyonu için sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınav konuları ve tarihine ilişkin hususlar Ön değerlendirme sonuçlarının ilan edileceği tarihte (https://batman.edu.tr) yayımlanacaktır

3. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen koşulları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

4. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden işe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi yahut sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında alakalı belgenin ibrazı istenecektir.)

5. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almamaları gerekir.

6. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

7. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

8. Yurtharicinden alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1. 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Ek-1 tabloda belirtilen pozisyonlar için genel ve özel koşulları taşıyan adaylar arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, yerleştirme işlemi yapılacaktır.

2. 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Ek-2 tabloda belirtilen pozisyon için genel ve özel koşulları taşıyan adaylar arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yazılı sınav yapılmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

3. İlan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

4. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği yahut adayın koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan koşulları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

5. KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda bulunan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel koşullara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda yer alanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

7. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda yer alanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu bireylere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile beraber tazmin edilecektir.

8. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup bireylere bunun yanı sıra yazılı tebligat yapılmayacaktır.

9. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

256/1-1

Beğen