Badem Bahçesi Kurma Maliyeti ve 1000 Dekarlık Proje

Badem Bahçesi Kurma Maliyeti ve 1000 Dekarlık Proje

Badem Bahçesi Kurma Maliyeti ve 1000 Dekarlık Proje

Badem Bahçesi Kurma Maliyeti ve 1000 Dekarlık Proje, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için Badem Bahçesi Kurma Maliyeti ve 1000 Dekarlık Proje başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

Badem Bahçesi Kurma Maliyeti ve 1000 Dekarlık Proje

2021 Güncel:

 • Badem Bahçe Tesisi Projesi İçeriği
 • Badem Bahçesine Kamu Desteği
 • Badem Bahçesi Karlı Bir Yatırım
 • Proje Fizibilite Sonuçları
 • 1000 Dekarlık Badem Bahçesi Tesisine Verilen Destekler
 • Özel Ağaçlandırma Kapsamında Ceviz Bahçe Tesisine Verilen Destekler
 • Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler
 • PROJENİN MALİ ANALİZİ VE FİZİBİLİTESİ
 • Projenin Yatırım Giderleri
 • Projenin Tesis Giderleri
 • Yıllara Göre Gübre ve İlaç Giderleri
 • İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı
 • Diğer gider kalemleri
 • Proje Gelirleri
 • Yıllara Göre İşletme Gelirleri
 • Projenin Net Nakit Akışları
 • Projenin Fayda-Masraf Analizi
 • Projenin Net Bugünkü Değeri
 • Projenin İç Kârlılık Oranı
 • Projenin Mali Rantabilitesi

Tarım ve Orman Bakanlığı badem bahçesine yatırım yapmayı düşünenler için badem bahçe tesisi fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi 2021 paylaşımı yaptı. Bu alanda yatırım yapacak tüm kesimlere yön gösterecek çalışmadan yararlanarak tüm gelir, gider net nakit akışı ve  1000 Dekarlık Badem Bahçesi Tesisi Projesi 2021 değerini inceleyebilirsiniz.

Badem Bahçe Tesisi Projesi İçeriği

Badem bahçesine yatırım yapmayı düşünenler aracılığıyla araştırılan bir çok konu mevcuttur. Bakanlık aracılığıyla Badem Bahçe Tesisine verilen destekler, Bitkisel üretime destekleme yapılmasına dair Tebliğ kapsamı içinde verilen destekler, özel ağaçlandırma kapsamı içinde badem bahçe tesisine verilen destekler, Tarımsal üretime dair düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin karar kapsamı içinde sağlanan destekler, Projenin mali analizi be fizibilitesi, projenin yatırım giderleri, senelera göre gübre ve ilaç giderleri, işçilik ve diğer giderler dağılımı, proje gelirleri, projenin net nakit akışları, projenin fayda- masraf analizi, projenin net bugünkü değeri, projenin İç kârlılık oranı, projenin mali rantabilitesi gibi tüm bilgilere içeriğimizde yer verdik.

Badem Bahçesine Kamu Desteği

Ülkemizin badem ihtiyacı sebebiyle, Tarım ve Orman Bakanlığının sağlamış olduğu sertifikalı fidan ve diğer hibe destekleri yanında, bozuk orman arazilerinin ve hazine arazilerinin tahsisiyle yeni badem bahçelerinin kurulması teşvik edilmektedir. Bakanlık aracılığıyla; badem bahçe tesisine hem yatırım senesinde sertifikalı fidan kullanım desteği kapsamı içinde fidan bedelinin %55’ini karşılayarak, hem özel ağaçlandırma projeleri kapsamı içinde yatırım bedelinin %25’ini hibe ederek hem de bahçe tesisi kurmayı teşvik etmek maksadıyla %95’lere varan faiz indirimli krediler kullandırılarak mühim katkılar sağlanmaktadır.

Badem Bahçesi Karlı Bir Yatırım

Bu çalışmada, hemen hemen 1.000 dekar alanda arazi bedeli hariç yatırımın ekonomik analizi aşağıdaki biçimde hesaplanmıştır. Bu veriler dikkate alındığında, tesis yapılacak arazi şartlarının alakalı konu uzmanı teknik personellerce incelenmesi ardından badem bahçesi için yapılacak bu yatırımın fizibilite  olduğu anlaşılmaktadır. Projenin ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması 5. yılda gerçekleşmekte olup 7. yılda yapılan yatırım ve işletme masraflarını karşılayıp kâra geçilmektedir.

Projenin fayda/masraf oranı 3,32>1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların 3 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin kârlı olduğu değerlendirilmiştir.

Ortalama verim senelerında, bir yıl içinde bir araya gelen net kârın ilk yatırım senesindeki maliyetlere oranlanmasıyla yapılan hesaplama ile yatırımın mali rantabilitesi %132 oranında bulunmuş olup bu gösterge de kârlı bir alana yatırım yapılmış bulunacağını göstermektedir. Badem bahçe tesisi projesi uygulandığında en az 30 yıllık proje ömrü boyunca net bugünkü değer olarak 94 milyon TL gibi bi hayli yüksek bir gelir elde edilmektedir. Badem bahçesinin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret olanakları dikkate alındığında kârlı bir tarımsal üretim alanına yatırım yapılacağı değerlendirilmektedir.

Badem bahçe tesisi projesi 2021

Projede bulunan diğer ayrıntı kısmı incelemek için tıklayınız.

Proje Fizibilite Sonuçları

 • Uygulama Yılı : 2021
 • Tesis Alanı : 1000 Dekar
 • Yatırım Tutarı : 2.675.000 TL
 • Yıllık İşletme Giderleri : 1.701.697 TL
 • Yıllık İşletme Gelirleri : 6.407.333 TL
 • Net Nakit Akışları : 138.494.100 TL
 • Fayda Masraf Oranı : 3,32
 • Mali Rantabilitesi : %132
 • İç Kârlılık Oranı : %27,5
 • Yatırım Geri Ödeme Süresi : 7 Yıl
 • Net Bugünkü Değer- Gelir : 94.621.476 TL

1000 Dekarlık Badem Bahçesi Tesisine Verilen Destekler

Desteğin Adı Birim Destek Fiyatı (TL/da)
Mazot ve Gübre Desteği 19
Organik Tarım Desteği 20-40
İyi Tarım Desteği 15-30
Sertifikalı/Standart Fidan Kullanım Desteği 100-400

Özel Ağaçlandırma Kapsamında Ceviz Bahçe Tesisine Verilen Destekler

Özel Ağaçlandırma Tamimi kapsamı içinde badem bahçe tesislerine desteklemeler yapılmaktadır. Özel ağaçlandırma çalışmaları desteğinde proje yatırım bedelinin %25’i proje sahibine hibe olarak verilmektedir. Söz konusu destekleme, orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde ikamet eden bireyler için proje yatırım bedelinin %65’i hibe olarak verilmektedir.

Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler

Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman gereksinimlerinin uygun koşullarda karşılanması maksadıyla TC. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla, sertifikalı fidan tercih ederek badem bahçesi tesis eden gerçek ve tüzel kişi üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredileri kullandırılmaktadır. Bu bağlamda, kullandırılan kredinin faiz indirim oranı meyve
yetiştiriciliği için %75 olup Bakanlığımız aracılığıyla sertifikalandırılmış fidan kullanılması halinde ise ilave olarak %20 faiz indirimi daha yapılmakta ve toplam faiz indirim oranı %95 ‘e ulaşmaktadır.

Düşük Faizli Kredilere İlişkin Karar Kapsamında Sağlanan Destekler Tablosu

Üretim
Konuları

İndirim Oranları (%)

Kredi Üst Limiti (TL)
Meyve Yetiştiriciliği 75 75 10.000.000 TL
Sertifikalı Fidan Kullanımı 20 20

PROJENİN MALİ ANALİZİ VE FİZİBİLİTESİ

Projede badem bahçesi için tesis dönemi 4 yıl, proje ömrü ise 30 yıl olarak belirlenmiştir. Dekara 40 adet fidan gelecek biçimde dikim planlanmıştır. Yatırımın 5. senesinden bu yana artı gelir elde
edilmesi öngörülmektedir. Projenin yatırım yılı olarak kabul gören ilk senesinde fidan çukurlarının açılması ve dikim işleri gerçekleştirilecektir. Projenin başlarında işçilik, gübreleme, sulama, budama vb. işlemlere ait giderler bahçenin gelişimi ile orantılı olarak git gide artan miktarda planlanmıştır. Sulama, damla sulama yatırımı yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Badem bahçe tesisi projesi karlı bir yatırımdır

Projenin Yatırım Giderleri

Projenin giderleri yatırım senesinde yapılan sabit ve değişken masraflar ile üretim maksadıyla her sene yapılacak işletme masraflarından buluşmaktedir. Projenin ekonomik ömrü boyunca git gide artan her sene için ayrı ayrı olacak biçimde hesaplama yapılmıştır. Projeye ait yatırım giderleri tabloda görülmektedir. Proje kapsamı içinde sulama, damla sulama yöntemi kullanılarak yapılacak, ilk yıl ve ilerleyen senelerda belli periyotlarda çiftlik gübresi uygulaması yapılacak, bahçenin toprak hazırlığı, dikim çukurlarının açılması, ot mücadelesi, ilaçlama vb. işlemlerinde traktör ile diğer yardımcı alet
ve ekipmanlar kullanılacaktır.

Yine Bakanlık aracılığıyla hazırlanan 500 adet kapasiteli kaz kümesi projesi ayrıntı kısmını da buradan inceleyebilirsiniz.

Projenin Tesis Giderleri

GİDERLER Birimi Miktarı Birim Fiyatı Tutarı
1- Sabit Giderler       2.675.000
Derin Sürüm TL/da 1.000 60 60.000
Toprak İşleme (İkileme-üçleme) TL/da 1.000 35 35.000
Dikim Yeri İşaretleme TL/da 1.000 30 30.000
Çukur Açımı TL/da 1.000 60 60.000
Damla Sulama Sistemi TL/da 1.000 1.350 1.350.000
Fidan Bedeli TL/adet 40.000 15 600.000
Fidan Dikimi TL/da 1.000 50 50.000
Herek Bedeli TL/adet 40.000 1 40.000
Proje Bedeli adet 1 50.000 50.000
Kullanılan Fidan Sayısı adet/da 40    
Mekanizasyon-Alet Ekipman
(Traktör, pülverizatör, diskharrow, diğer)
TL     400.000

Yıllara Göre Gübre ve İlaç Giderleri

Bu öneriler yalnızca bazı sıklıkla uygulanan gübreleme programlarıdır. Gübreleme öncesi toprağın besin değerlerinin kontrol edilmesi gerekir. Bu nedenle yaprak ve toprak analizlerinin yapılarak bir program uygulanması en doğru metottur. Hastalık ve zararlılarla mücadele maliyeti, meyve bahçesinde görülen hastalık- zararlı etmenine ve yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Bu hastalık ve zararlılarla mücadele maliyetinde sıklıkla badem bahçelerinde görülen hastalık ve zararlılara göre bir maliyet oluşturulmuştur.

Yıllara Göre Gübre ve İlaç Giderleri Dağılımı tablosu;

Yıllara Göre Gübre ve İlaç Giderleri Dağılımı tablosu

İşçilik ve Diğer Giderler Dağılımı

Bahçede yatırım ve işletme zamanındaki boğaz çapası, kış budaması, hasat, gübreleme, zirai mücadele, sulama benzeri kültürel işlemler için gerekli olan işgücü ihtiyacı erkek iş gücü olarak (EİG) senelera göre git gide artan oranlarda planlanmış ve gider kalemlerine eklenmiştir.

Yıllar Yevmiye/Dekar Yevmiye (EİG/TL) Tutarı
1-5 3 100 300.000
6-10 4 100 400.000
11-20 6 100 800.000
21-25 7 100 700.000

Diğer gider kalemleri

Diğer Gider Kalemleri  Birimi Yevmiye/Dekar Yevmiye (EİG/TL) Tutarı
Arazi Kirası da 1000 300 300.000
Elektrik- Akaryakıt Gideri da 1000 200 200.000
Yönetim Gideri adet 1 0,03 50.176
Beklenmeyen Giderler adet 1 0,05 133.750
Amortisman adet 1   10.000
Diğer Giderler Toplamı       693.926

Proje Gelirleri

İşletme gelirleri projenin ekonomik ömrü boyunca elde edilecek ürün satış gelirleri ve son yıl olarak kabul gören 30. yılda ki odun bedeli gelirlerinden buluşmaktedir. Ürün bedeli olarak ürünün güncel toptan satış bedeli dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.

Yıllara Göre İşletme Gelirleri

Yıllar Ürün Fiyatı (TL/kg) Verim (kg/ağaç) Toplam Ürün (kg/da) Toplam Yıllık Gelir (TL)
1
2
3
4 16 1 40 640.000
5 16 4 160 2.560.000
6-10 16 8 320 5.120.000
11-15 16 10 400 6.400.000
16-20 16 12 480 7.680.000
21-25 16 15 600 9.600.000
26-29 16 14 560 8.960.000
30 yıl+ Odun bedeli 16 12 480 9.180.000

Projenin Net Nakit Akışları

Projenin 30 yıllık ömrü boyunca toplamda 51.050.900 TL yatırım tutarına karşılık 192.220.000 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir. Bu durumda toplam 138.494.100 TL brüt kâr elde edilmiş olacaktır.

Projenin Net Nakit Akışları

Yıllar/ TL Sabit Giderler İşletme Giderleri İşletme Gelirleri Brüt Kâr
1 2.675.000 1.178.126 -3.853.126
2 1.312.686 -1.312.686
3 1.268.186 -1.268.186
4 1.280.426 640.000 -640.426
5 1.415.726 2.560.000 1.144.274
6-10 7.726.630 25.600.000 17.873.370
11-15 8.728.630 32.000.000 23.271.370
16-20 9.202.630 38.400.000 29.197.370
21-25 9.793.030 48.000.000 38.206.970
26-30 9.144.830 45.020.000 35.875.170
Toplam 2.675.000 51.050.900 192.220.000 138.494.100

Proje ömrü boyunca hesaplanan toplam giderler ile elde edilen gelirlerin farkı ile senelera göre brüt kâr hesaplanmış olup ilk 4 yıl bir araya gelen negatif değerler projenin yatırım senelerını ifade etmektedir. Proje ömrünün bir yıldan fazla olduğu projelerde, paranın zaman kârlılığının belirlenmesi yönünden mühim bir ölçüttür. Özetle bugün harcanacak birim sermayenin alım gücü ile proje ömrü boyunca elde edilecek gelirlerin alım gücünün kıyaslanması için yatırımın tamamında hesaplanan gider ve gelirlerinin bugünkü değerler ile hesaplanması, yapılan yatırımın kârlılığı ile ilgili yatırımcıveyaha net bilgiler verebilecektir.

Projenin Fayda-Masraf Analizi

Projelerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden birisi fayda masraf oranı yöntemi olup analizin özü, proje boyunca sağlanacak toplam faydanın yapılan masraflar ile karşı karşıya geldirılmasıdır. Bu çerçevede projenin ekonomik ömründe yapılacak bütün masraflar ile elde edilecek toplam gelirler tespit edilen belli bir indirgeme oranı ile bugünkü değer toplamları hesaplanarak, faydaların masraflara bölünmesi ile elde edilen fayda/masraf oranına göre değerlendirme yapılır. Hesaplanan oranın bire eşit olması fayda ile masrafların tam karşılandığını gösterir ve oranın birden büyüdüğü miktarda yapılan masrafların üzerinde bir faydaya ulaşıldığı değerlendirilir.

Projenin gider ve gelirlerinin bugünkü değerlere indirgenmesinde %2 faiz oranı kullanılarak fayda/masraf analizi yapılmıştır. Fayda/masraf oranının 1’den büyük olması yapılan masraflardan daha fazla gelir görülmektedirıldıği, 1’den ufak olması ise elde edilen gelirlerin yapılan masrafları karşılamadığı şeklinde tabir edilir. Fayda/masraf oranının 1’e eşit olması durumunda yatırılan sermayenin maliyetinin fakat karşılandığı şeklinde kabul görmektedir. Yapılan hesaplamalarda projenin fayda/masraf oranı 3,32>1 şeklinde bulunmuş olup yapılan masrafların 3 katından fazla bir fayda sağlandığı ve projenin kârlı olduğu değerlendirilmiştir.

Fayda masraf analizi

Projenin Net Bugünkü Değeri

Net bugünkü değer yönteminde, yatırımın her sene sağlayacağı nakit girişleri, belirli bir iskonto oranı üzerinden indirgenerek toplanır. Yatırım için yapılacak harcamaların da belirli bir iskonto haddi üzerinden şimdiki değeri bulunur. Başka bir deyişle önümüzdeki zamanlarda net nakit akışları, bileşik faiz formülü ile günümüz değerlerine indirgenir. Tüm projeler yönünden elde edilen değerlerin karşı karşıya geldirılması yapılabilir.

Projenin masraflarını karşılayıp başa baş noktasına geldiği ve kâra geçtiği dönem 7. senedir. Projenin iç kârlılık oranı %27,5 olarak, mali rantabilitesi %132 olarak hesaplanmıştır. Bu değer işletmenin hemen hemen verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin, yapılan yatırım bedelinin hemen hemen iki katı olarak gerçekleşmesi ve kârlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır. Projenin 30 yıllık verimlilik dönemi neticesinde net bugünkü gelir toplamının 94.621.476 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Net Bugünkü Değer Analizi Tablosu

Yıllar/TL Net Nakit Akışlar İndirgeme Oranı İndirgenmiş Değer
1 -3.853.126 1,000 -3.853.126
2 -1.312.686 0,980 -1.286.947
3 -1.268.186 0,961 -1.218.941
4 -640.426 0,942 -603.488
5 1.144.274 0,924 1.057.132
6-10 17.873.370 0,871 15.565.947
11-15 23.271.370 0,789 18.356.513
16-20 29.197.370 0,714 20.859.846
21-25 38.206.970 0,647 24.723.452
26-30 35.875.170 0,589 21.021.088
Toplam 138.494.100   94.621.476 TL

Projenin kârlılığını ortaya koymak üzere, projenin gelir ve giderlerinin bugünkü değerlere indirgenmesi için %2’ lik bir faiz oranı belirlenmiş ve bu çerçevede hesaplamalar yapılmıştır. Buna göre, projenin 30 yıllık nakit akışları tablo halinde verilmiş ve bu süre sonunda çalışmadan elde edilecek kârın bugünkü değerler 94.621.476 TL bulunacağı hesaplanmıştır.

Projenin İç Kârlılık Oranı

Yatırıma karar verilmesinde kullanılan analiz metotlarınden birisi de iç kârlılık yöntemi olup bu oran projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit akışlarının bugünkü değerini sıfırlayan oran olarak ifade edilir. Yapılan hesaplamalarda projenin iç kârlılık oranı %27,5 olarak belirlenmiş olup enflasyon ve sermaye maliyetleri dikkate alındığında projenin uygulanması ile kapama badem bahçesi yatırımının ekonomik yönden kârlı olduğu ve enflasyon ve sermaye maliyetinin üzerinde kâr elde edilebileceği söylenebilir.

Projenin Mali Rantabilitesi

Yatırımın kârlılığı ile ilgili fikir veren yöntemlerden birisi de mali rantabilitenin hesaplanmasıdır. Bu hesaplamalarda yatırılan sermayenin değer kaybının dikkate alınmamış olması bir dezavantaj olarak kabul edilebilir. Genel olarak hemen hemen verim senelerında, bir yıl içinde bir araya gelen net hemen hemen kârın ilk yatırım senesindeki maliyetlere oranlanmasıyla hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama ile mali rantabilite %132 olarak belirlenmiş olup yatırımın kârlı bir yatırım bulunacağı değerlendirilmiştir.

Bu fizibilite ve proje çalışmasında, badem bahçesi tesis etmek üzere yapılacak yatırımın ekonomik açıdan kârlı olup olmadığını belirlemeye yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu analizler neticesinde badem bahçesi tesis edecek üreticiler için örnek bir çalışma ve proje uygulama süreçlerini ortaya koyarak yatırım ile ilgili öngörüler ortaya konmaya çalışılmıştır. Böylelikle üreticilerin, yapılacak benzer yatırımlarda tesisin öz sermaye ihtiyacı, varsa kredi ihtiyacı, finansman ihtiyacı, pazar olanakları, teknolojik ihtiyaçlar ile ilgili bilgi edinebilmelerine imkân sağlanacaktır.
Tesis edilecek badem bahçesinin ekonomik ömrü boyunca kârlı olup olmadığının ortaya konması maksadıyla yapılan fizibilite çalışmalarının neticesinde,

 • Ortalama işletme sermayesi gereksiniminin 30 yıllık dönem boyunca yıllık 1.701.697 TL,
 • Toplam yatırım tutarının ise 51.050.900 TLbulunacağı hesaplanmıştır.
 • Projenin masraflarını karşılayıp başa baş noktasına geldiği ve kâra geçtiği dönem 7. senedir.
 • Projenin iç kârlılık oranı %27,5 olarak,
 • Mali rantabilitesi %132 olarak hesaplanmıştır.

Bu değer, işletmenin hemen hemen verimliliğe ulaştığında elde edilen net bugünkü gelirinin, yapılan yatırım bedelinin hemen hemen iki katı olarak gerçeklemesi ve kârlı bir yatırım olması anlamını taşımaktadır.

Projenin 30 yıllık verimlilik dönemi neticesinde net bugünkü gelir toplamının 94.621.476 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.  İç kârlılık oranının, kredi faiz oranının üzerinde olması, geri ödeme zamanının proje ömrünün hemen hemen olarak 1/4’ü gibi kısa bir sürede gerçekleşmesi dikkate alındığında badem bahçesi için yapılacak bu yatırım kârlıdır denilebilir.

Badem bahçesinin kurulacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, yer ve çeşit seçiminin önemi, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret olanakları projenin başarısını yakında zamandan etkileyecek unsurlar olarak sıralanabilir.

Yeni bir iş kurmak isteyenler için aşağıda alternatif projeler mevcuttur.

 • 7000 adet kapasiteli hindi kümesi projesi,
 • 150 arı kapasiteli arıcılık yatırım rehberi,
 • Ceviz bahçe tesisi yatırımcı projesi
 • İpek böceği ve dut bahçesi tesisi proje rehberi incelemek için linkleri tıklamanız yeterli.

Beğen

Film izle