Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ da bulunan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL KOŞULLAR:

1. 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen koşulları taşımak,

2. ilan başvuru tarihinin son günü saygınlığıyla en az (18) yaşını tamamlamış yahut daha büyük olmak,

3. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4. 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi sebebiyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi

yahut sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak,

6. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani olmamak,

7. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

8. Başvuru yapılan ilan kodlarına ilişkin istediğimiz sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (ilan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır),

9. 2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön Lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacaktır,

10. Terör örgütlerine yahut Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette yer aldığına karar verilen yapı, oluşum yahut gruplara kullanıcı hesabı, mensubiyeti yahut iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları sebebiyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi saygınlığıyla geçerlilik zamanı dolmamış

silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik zamanınin dolmamış olması gerekmektedir.),

2. iç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

3. ilan başvuru tarihinin son günü saygınlığıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

4. Göreve başlayacak personelin görevini sık sık yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık probleminun olmadığını belgelemeleri gerekir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir),

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

6. Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan az olmamak ve aile hekimi yada herhangi bir sağlık kuruluşundan belgelendirilmelidir).

7. Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile beyan edilen ölçümleri arasında değişiklik olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

Destek Personeli için;

1. Temizlik görevini sık sık yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri önüne engel oluri bulunmamak,

2. İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

3. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

4. İlan başvuru tarihinin son günü saygınlığıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI:

Başvuru yapacak adayların, https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet adresinde yer alan Sözleşmeli (657 S.K. 4/B ) Personel İşlemleri başlığı altındaki Başvuru Formunu eksiksiz biçimde doldurması, istediğimiz belgelerle beraber ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası 3. Kat Personel Daire Başkanlığı Efeler / AYDIN adresine şahsen başvuru yapmalarıgerekir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile alakalı adaylara bunun yanı sıra bilgilendirme yapılmayacaktır.

Başvuru tarihini geciktiren yahut nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 5 (beş) iş günü içinde http://www.adu.edu.tr/ web adresinde yayımlanacaktır. Başarılı adayların listesi, http://www.adu.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekir. Adaylara yazılı ya da sözlü bunun yanı sıra tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

Başvuru Formu, (https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 adresinden temin edilecektir.),

Diploma yahut mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Bunun Yanı Sıra e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.),

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,

Yukarıda aranan nitelikler bölümünde istediğimiz sertifika ve belgeler, (SGK dökümü ve uğraştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi),

2 adet fotoğraf. (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve bir adedi başvuru formuna yapıştırılacak).

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, alakalı alanlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/yahut sözlü sınav uygulanmayacaktır.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi saygınlığıyla en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecektir.

Başvurulan pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.

İşe başlamak için gerekli evrakları döneminde teslim etmeyen yahut aranan koşulları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda yer alanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile beraber tazmin edilecektir.

İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz resmi web sayfasında (www.adu.edu.tr) adresinden yapılacak olup, alakalılere başka bir biçimde tebliğ yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından alakalılere bunun yanı sıra tebligat yapılmayacaktır.

Beğen