Antalya Kumluca Belediyesi 10 zabıta memuru alacak

Antalya Kumluca Belediyesi 10 zabıta memuru alacak

Antalya Kumluca Belediyesi 10 zabıta memuru alacak

Antalya Kumluca Belediye Başkanlığı’na zabıta memuru alımı yapılacaktır.

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MEMURU ALIMI İLANI

Kumluca Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer koşulları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI

Kumluca Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıda açıklanmıştır.

1- BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu’nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini sık sık yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru koşullarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL KOŞULLARI

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

2. Bundan Önceki̇lerde uğraştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen koşulların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde bulunan özel koşullara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden çok olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)

4. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

3- BAŞVURU ANINDA ADAYLARDAN İSTEDİĞİMİZ BELGELER

Başvuru sırasında;

1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet internet sayfasından www.kumluca-bld.gov.tr adresi üstünden temin edilecektir.)

2. Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.

3. Diploma yahut mezuniyet belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

7. Görevini sık sık olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE ZAMANI

Adaylar, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için;

1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 14/02/2022’den 16/02/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Merkez Mah. Halil Çıvgın Cd. No:5 Kumluca/ Antalya adresinde Kumluca Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut diğer biçimlerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Başvuru sırasında HES kodu sorgulaması yapılıp, daha sonra boy kilo ölçümü yapılacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.

2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 21/02/2022 tarihinde Belediyemizin www.kumluca-bld.gov.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin yer aldığı “Sınav Giriş Belgesi“ni Kumluca Belediyesi resmi internet sayfasından www.kumluca-bld.gov.tr adresinden yahut Kumluca Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden şahsen başvurarak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 28/02/2022-01/03/2022 tarihleri arasında, Uygulamalı Sınav 02/03/2022 tarihinde yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü Sınav Merkez Mah. Halil Çıvgın Cd. No:5 Kumluca/ Antalya adresinde Belediyemiz ana hizmet binasında, Uygulamalı Sınav Adnan Menderes Bulvarı Karatepe Stadı Kumluca/Antalya’da adresinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulama sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/yahut mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

a) Sözlü Sınav;

-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

– Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

– 657 Sayılı Kamu Çalışanları Kanunu,

– Mahalli İdareler İle Alakalı Temel Mevzuat,

konularını kapsayacaktır.

b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin işi bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi detaylarının ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılacaktır.

7- SINAV DEĞERLENDİRME- SONUÇLARA İTİRAZ

a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Kamu Çalışanları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üstünden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üstünden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından (www.kumluca-bld.gov.tr) ilan edilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda yer aldığı yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.kumluca-bld.gov.tr) ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Kumluca Belediye Başkanlığı

Beğen