65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylığı

65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylığı

65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylığı

65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylığı HER AY RESMİ GAZETE!, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için 65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylığı HER AY RESMİ GAZETE! başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylığı HER AY RESMİ GAZETE!

2021 Güncel:

  • 65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylıkları Zamlandı
  • 65 Yaş Maaşı, 2022 Engelli Aylığı Muhtaç Vatandaşlara Aylık Düzenlemesi
  • 65 Yaş Aylığı Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?
  • a) Hanenin Gelir Durumu;

Resmi Gazete’de 65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylığı ile alakalı yeni bir düzenlemeye gidildi. 2022 Engelli 3 aylık maaşları ve 65 yaş maaşların ne kadar bulunacağı, nasıl alınacağı, zammı ve yeni maaş müjdesi geldi.

65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylıkları Zamlandı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının, Temmuz ayı memur maaşlarına yapılan zamla birlikte arttırıldı. 2022 kanun kapsamı içinde verilen engelli ve yaşlılık aylıkları ile yeni zamlar belirlendi. Buna göre;

  • 2021 Ocak ayından bu yana yaşlı aylıklarının 864,89’ye,
  • % 40-69 arası engelli aylıklarının 657’ye,
  • % 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 1.024 TL’ye yükseltildi.

Gerekli şartlarda yapılan düzenleme maddeleri altı çizildi. 2022 engelli maaşına ilişkin düzenlemeler de mevcut.

65 Yaş Maaşı, 2022 Engelli Aylığı Muhtaç Vatandaşlara Aylık Düzenlemesi

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  30514 Sayılı Resmî Gazetenin Yönetmelikler bölümünde yer aldı.

 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlan ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının a bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

”Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir yahut aylık ile ilgilin yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları yönünden zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar, nafaka bağlanmış yahut nafaka bağlanması olabilecek olanlar yahut 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler hariç olmak kaydıyla, her ne nam altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen hemen hemen aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının l /3 ‘ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması olabilecek olmayanlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarını,”

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (ç) bendinden sonra gelmek üzere “Kişi başına düşen gelir” tanımı eklenmiş ve müteakip bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

65 Yaş Aylığı Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

“(d) Kişi başına düşen gelir: Yaşlı aylıklarında aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle kişi başına düşen hemen hemen aylık gelir tutarını; engelli ve engelli yakını aylıklarında ise hane içinde kişi başına düşen hemen hemen aylık gelir tutarını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddenin beşinci fıkrasının (a) bendinde bulunan “özürlü” ibaresi “engelliler için” şeklinde, aynı maddenin onuncu fıkrasında bulunan “birinci fıkrasının (b) bendi” ibaresi “birinci fıkrasının ( c) bendi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının ( d) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, ikinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, sekizinci fıkra aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut dokuzuncu fıkrada bulunan “hane içinde” ibaresi
metinden çıkarılmıştır.

“(1) 2022 sayılı Kanunun uygulanmasında;

a) Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak birinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen hemen hemen aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3 ‘ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması olabilecek olmayanlar,

b) Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli yakını aylığında, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen hemen hemen aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının l/3’ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması olabilecek olmayanlar, muhtaç sayılır.”

Evde hastası olan vatandaşlarımız için paylaşımı yaptığımız Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? isimli haberimizi inceleyebilirsiniz.

“(d) Herhangi bir biçimde kişi başına düşen gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’üne eşit yahut üzerinde olanlar ile aynı tutara eşit yahut üzerinde gelir sağlaması olabilecek olanlar,”

“g) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre kendilerine harçlık ödenenler yahut ödenebilecek olanlar,”
“(8) Engelli aylıklarında, aylığa hak kazanma durumları uygun olanların muhtaçlığı; gelir, servet ve harcamalar esas alınarak aşağıdaki biçimde belirlenir.

a) Hanenin Gelir Durumu;

1) Tespit yahut beyan edilen aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirlerin yıllık tutarının aylık hemen hemensı,

2) Hanenin ikamet ettiği konut dışında diğer konutları için takdir edilen yahut beyan edilen rayiç bedelinin 240’ta biri ve takdir edilen yahut beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı,

3) İkamet edilen konut dışındaki konut için kira geliri elde edilmiyorsa yahut kira geliri beyan edilmiyorsa konutun rayiç bedelinin 120’de biri,

4) Dükkanlar için takdir edilen yahut beyan edilen rayiç bedelin 240’ta biri ve takdir edilen yahut beyan edilen aylık kira getirisinin toplamı,

5) Dükkan için kira geliri elde edilmiyorsa yahut kira geliri beyan edilmiyorsa dükkanın takdir edilen yahut beyan edilen rayiç bedelinin 120′ de biri,

6) Hanenin depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri için rayiç bedelin 240’ta biri ve takdir edilen yahut beyan edilen zirai/ticari/kira ve benzeri getirilerinin toplamı,

7) Hanenin binek aracı için aracın kasko yahut rayiç bedelinin 120’de biri,

8) Hanenin ticari/zirai amaçlı aracı için aracın kasko bedelinin 120’de biri, kasko bedelinin belirlenememesi halinde ise rayiç bedelinin 120’de biri ile bu araçların takdir edilen yahut beyan edilen aylık zirai, ticari, kira ve benzeri getirilerinin toplamı,

9) Hanenin büyük ve ufakbaş hayvanları için il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden temin edilen yıllık getiri miktarının aylık tutan,

10) Hanenin tespit yahut beyan edilen banka mevduatı gibi menkul serveti için faiz oranına göre hesaplanacak aylık getirisinin iki katı tutarı,

11) 2022 sayılı Kanun gereğince bağlanan aylıklar hariç olmak kaydıyla, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 7 nci maddesi gereğince yapılan evde bakım ödemeleri dahil, sürekli olarak ve düzenli olarak alınan şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım, burs, harçlık gibi nakdi olarak verilmekte olan sosyal yardımların aylık hemen hemensı,

12) Yıllık tarımsal destek geliri tutarının aylık hemen hemensı,

13) Aynı hanede ikamet etmemesine rağmen nafaka yükümlüleri aracılığıyla sağlanan destek tutarı,

14) Uzun vadeli sigorta kolları yönünden zorunlu olarak sigortalı olmayı gerektirecek biçimde çalışanların gelirleri,

15) Diğer gelirlerin toplamının aylık hemen hemensı,

dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.

b) Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergilerin indirilmiş tutarın 120’de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır.

c) Bu fıkranın (a) bendinin alt bentlerinde bulunan taşınır ve taşınmazların tespit edilen rayiç bedellerine ilişkin değerlendirmeyi Mütevelli Heyeti yapar.

ç) Hanenin harcama durumu; emsal kira bedeli hariç gıda, giyim, ısınma, eğitim, sağlık, ulaşım, eğlence ve benzerlerine yapılan yıllık ödemelerin aylık hemen hemensı dahil edilerek yapılan hesaplama ile belirlenir.

d) Harcamalar, hanenin gelir düzeysinin bir göstergesi olarak dikkate alınır. Emsal kira bedeli dışındaki harcamalar bu fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak gelir tutarından hiçbir biçimde çıkarılamaz.

e) Hanenin tespit/beyan edilen harcamalarının bu fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarından fazla olması durumunda harcama ve gelir içindeki fark gelire eklenir.

f) Bu fıkranın (a) bendine göre tespit edilen gelir tutarının beyan/tespit edilen harcama düzeyinin üzerinde olması durumunda harcamalar gelire eklenmez.”

2022 engelli maaşı şartları

(9) Yaşlı aylığında kişi başına düşen hemen hemen aylık gelir, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak birinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle hesaplanır. Sekizinci fıkranın (a) bendinde sayılan gelir, servet ve benzeri unsurlardan yalnızca aylık bağlanacak birinin kendisi ve eşine ait olanlar hesaplamaveyahil edilir. Kişi başına düşen hemen hemen aylık harcama tutarı hesaplaması ise sekizinci fıkranın (ç) bendine göre tespit edilen hanenin toplam harcamasının, aylık bağlanacak birinin kendisi ve eşine tekabül eden oransal karşılığı dikkate alınarak yapılır. İkamet edilen konutun emsal kira bedelinin gider olarak düşülmesinde kira bedelinin aylık bağlanacak birinin kendisi ve eşine tekabül eden oransal karşılığı dikkate alınır.

MADDE 5- Ayın Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında bulunan ”üçer” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g), (ğ) ve (h) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“g) Aylığın on dönem boyunca aralıksız olarak alınmaması.

ğ) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen nedenlerle yahut nafaka almakta olması veya kişi başına düşen gelirin muhtaçlık sınırına eşit yahut üzerinde olması sebebiyle aylık bağlanması koşullarının kaybedilmesi.

h) Nafaka alabilecek olması veya muhtaçlık sınırına eşit yahut üzerinde kişi başına düşen gelir elde edebilecek olması veya başka nedenlerle muhtaçlık halinin ortadan kalktığının tespit edilmesi.”

65 yaş maaşı şartları nelerdir?

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

(l) Yaşlı aylığı bağlananlardan %70 ve üzeri miktarda engelli olduklarını engelliler için sağlık kurulu raporu ile ispatlayanların aylıkları hane içinde kişi başına düşen gelir şartını sağlaması halinde başkasının yardımı olmaksızın yaşamını sürdüremeyecek derecede engelli aylığına dönüştürülür. 65 yaşını doldurmuş ve %70 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporuna sahip bireyler başkasının yardımı olmaksızın yaşamını sürdüremeyecek derecede engelli aylığına başvurabilir. Lakin %40 ila %69 arası miktarda engelliler için sağlık kurulu raporuna sahip 65 yaşını doldurmuş vatandaşlara yalnızca yaşlı aylığı bağlanır.

65 Yaş Maaşı 2022 Engelli Aylığı 2021 senesinde da verilmeye devam edilecek olup engelli yakınınız için başvuruları yaparak sizde faydalanabilirsiniz.

1 Beğen

Film izle