4/b Sözleşmeli Personel İzin Hakları

4/b Sözleşmeli Personel İzin Hakları

4/b Sözleşmeli Personel İzin Hakları

4/b Sözleşmeli Personel İzin Hakları, Herkese Merhabalar online bankacı okurları bu paylaşımımızda siz değerli okurlarımız için 4/b Sözleşmeli Personel İzin Hakları başlığı altında tüm araştırılan bilgileri paylaşmaya çalıştık.

4/b Sözleşmeli Personel İzin Hakları

2021 Güncel:

 • Sürekli Memurlar İle Geçici Personel Arasındaki Farklar
 • Sürekli ve Geçici Personel Arasındaki İzin Farkları
 • Resmi Gazete’de Konu İle İlgili Yapılan Değişiklikler
 • 4/b Sözleşmeli Personel İzin Hakları

Son senelerda çok fazla gündeme gelen konulardan biri artık devlet memurları alımlarının da anlaşmali olarak yapılmasıdır. 657 sayılı devlet memurları kanunun 4. maddesinin b bendinde anlaşmali personelin istihdam şekilleri ayrıntı kısmı ile anlatılmaktadır. Bu bireyler kalkınma planı, senelik programların ve iş programları içerisinde hazırlanan projelerin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi durumları için görevlendirilen, bir meslek donanımına sahip olan geçici çalışanlardır.

Esas ve usullerin belirlenmesinde yetkili olan organ Bakanlar Kuruludur. Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı eş güdümü ile yalnızca söz konusu yıl ile sınırlı olmak koşulu ile işçi olarak sayılmayan kamu personelleri istihdam edilmektedir. 4/b istisna bir kadro olup ihtiyaç içerisinde 1 yıllık süre kapsamı içinde çalışmalarını yürütürler. Devlet eli ile yürütülen projelerin uzmanlık ve bilgi birikimi gerektiren hallerinde bu kadroya ihtiyaç duyulmaktadır. Şu an itibari ile bu kadrolara yoğunluklu olarak öğretmen, sağlık personeli ve büro personeli gibi çok da bilgi birikimi gerektirmeyen ve teknik olmayan konularda alımlar yapılmaktadır. Sözleşme esasına göre alımlar yapıldığı için ekonomik manada kendilerine daha fazla bunun bunun yanındalık sağlanmaktadır. Sınavsız olarak nasıl devlet memuru olabileceğinizi düşünüyorsanız tıklayınız.

Sürekli Memurlar İle Geçici Personel Arasındaki Farklar

 • Sözleşmeli memurlar değişik bir yere tayinleri durumunda harcırah yani yolluk hizmetinden faydalanamazlar.
 • Kadrolu memurlar için harcırah konusu bir haktır. Kadrolu memur herhangi bir konu içerisinde yurt dışına çıkabilir ve farklı ülkelerde eğitim alabilir.
 • Lakin anlaşmali personelin yurt dışı eğitimi alması gibi bir durum söz konusu değildir.
 • Görevde yükselme sınavları yalnızca kadrolu memurları kapsamaktadır. Sözleşmeli personelin bu sınavlara girerek görevde yükselme elde etmesi olabilecek olmamaktadır.
kadro farkı
Tabloda kadrolu memur ve anlaşmali personel içindeki belli başlı ayrımlardan bahsedilmektedir.

Sürekli ve Geçici Personel Arasındaki İzin Farkları

 • Sözleşmeli kamu personeli içinde olduğumuz yıl içindeki izinleri kullanmadığı dahilde bir sonraki yıla izin devri yapılmaz. İzin hakkı ortadan kalkar.
 • Lakin kadrolu memur izinlerini bu sene içinde kullanmadığı taktirde bir sonraki yıla devri yapılır.
 • Eş durumundan faydalanabilmek için anlaşmali personelin eşinin de anlaşmali personel statüsünde olması gerekmektedir.
 • Lakin kadrolu memurlar için böyle bir ayrım söz konusu değildir.
 • Sözleşmeli personelin doğum yapması halinde çocuğu 12 aylık olana kadar 1,5 saatlik izin hakkı bulunmaktadır.
 • Lakin kadrolu devlet memurun doğum yapması durumunda ilk 6 aylık süre zarfında 3 saat, kalan 6 aylık sürede de 1,5 saatlik izin süresi mevcuttur.
 • Kadrolu devlet memurunun evlenmesi durumunda 1 hafta izin alabilir. Lakin anlaşmali personelin evlenmesi durumunda kullanacağı izin süresi 3 gün olmaktadır. Eşi doğum yapan kadrolu memur 10 gün izin alabilir.
 • Lakin anlaşmali personel eşinin doğum yapması durumunda yalnızca 2 gün izin kullanabilir. Birinci dereceden bir yakını vefat eden anlaşmali personel için kanunlarda tespit edilen izin süresi 3 gündür.
 • Lakin kadrolu memur için tespit edilen izin süresi 1 haftadır. Emeklilik ve sigortalılık durumları da değişiklik arz etmektedir.
 • Memurlar 5510 sayılı kanununda 4c bendine göre yani Emekli Sandığı’ na göre emeklilik hakkı elde ederler. Sözleşmeli personel ise aynı kanunun 4a bendi içerisinde olup SSK’ ya bağlıdır.
 • Bu iki emeklilik şekli içinde yaş, gün, prim konularında temel değişikliklar bulunmaktadır. Ayrıca kadrolu memurluk sürekli olaraklik arz eden bir çalışma koludur. Lakin anlaşmali personel akde göre hareket eder ve anlaşmaye uymadığı taktirde yapılan akdin feshi olabilecek olmaktadır.
anlaşmali-personel
Sözleşmeli personel izin sürelerinde değişiklik yapılmıştır.

Sözleşmeli personel olarak ataması yapılan birinin halen hiçbir kamu hizmeti yapmışlığı yoksa yıllık izin kullanamaz. 1 yıl çalışma süresi olduktan sonra yıllık izin almaya hak kazanacaktır. Lakin önceden çalışmışlığı olan her kişi için de bu kaide geçerli değildir. 217 sayılı KHK‘ da gösterilen kurumlar için geçerli olmaktadır. Bu kurumlar;

 • Genel ve katma bütçeli idareler ile bu idarelere bağlı olan kuruluşlar
 • Belediyeler ile İl Özel İdareleri, bunlara bağlı olan işletmeler ve iktisadi kuruluşlar
 • KİT’ ler ve KİT’ lere bağlı ortaklık ve iştirakler
 • Kamu kurumu sayılabilecek iştirakler, ortaklık ve müesseseler
 • Döner sermayeli kuruluşlar
 • Fonlar ve kefalet sandıklarıdır. (Özel kanunlarla kurulmuş olmaları gerekiyor.)

Askeri kurum ve kuruluşlar bahsi geçen KHK içerisinde değildir. Saydığımız bu kurumlarda 1 yıl süre ile çalışmış olan bireyler fakat yıllık izin ile ilgilin faydalanabilecektir.

Resmi Gazete’de Konu İle İlgili Yapılan Değişiklikler

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapılmıştır. Değişiklik 30455 sayılı Resmi Gazete’ de  yayınlanmış olup bu karar Bakanlar Kurulu kararı ile 14 Mayıs’ ta kararlaştırılmıştır. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda bulunan ibare kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro ve pozisyon unvanında ifadesi ile değiştirilmiştir. Pilot hizmet süreleri de kriter olarak belirlenmiştir.

Resmi Gazete’ de bulunan bilgilere göre anlaşmali personelin doğum izni başlığında da değişiklik meydana gelmiştir.

 • Bu değişikliğe göre doğumun erken gerçekleşmesi sureti ile doğum öncesinde kullanılmamış izinler doğum sonrasına eklenecektir. Yani normal şartlarda hesaplanan doğum tarihi ile doğumun erken gerçekleştiği tarih içindeki süre hesaplanır. Hesaplanan bu süre doğum ardındanki izne dahil edilir. Doğum izni boyunca veya doğumda anlaşmali personel olan annenin vefatı halinde, annenin sahip olduğu doğum izni süresi babaya eklenir.
 • Yukarıda anlaşmali personelin çocuğunu emzirmesi için verilen sürenin 6 ay olmak üzere 1,5 saat olduğunu belirtmiştik. Lakin yapılan değişikliğe göre bu süre kadrolu memurun emzirme süresi ile aynı düzeyye getirdi. Yani artık anlaşmali personel de ilk 6 ay 3 saat, ikinci saatte 1,5 saat izin kullanabilecek.
 • Sözleşmeli personel olan eşe, eşinin doğumu için verilen izin süresi de değiştirildi. Yapılan değişikliğe göre eşi doğum yapan anlaşmali personel 10 gün izin kullanabilecek. 1. dereceden herhangi bir yakınının vefatı durumunda kendisine verilen 3 günlük matem süresi de 7 gün ücretli mazeret iznine çevrilmiştir.
 • Yıllık izin zamanının tamamını kullanmış veya izin hakkı bulunmayan anlaşmali personel değişiklik yapılan nedenler halinde herhangi bir mazeret sunması durumunda 1 yıllık anlaşmasi içerisinde ve yine 1 yıl içinde 10 günü geçmemek koşulu ile amirleri aracılığıyla ücretli mazeret izni alma hakkına sahiptir.
izin
Sözleşmeli personel izinleri ile alakalı Bakanlar Kurulu kararı 21 Haziran 2018 tarihinde R.G ‘ de yayınlanmıştır.
 • Evlat edinme hususunda da değişiklik yapılmıştır. Sözleşmeli personel olmak koşulu ile (Sadece kendisi için geçerli, eşinin anlaşmali personel olmasına gerek yok) eşi ile birlikte veya kendi kişiyi için 3 yaşını halen tamamlamamış bir çocuk evlat etmesinde durumunda, kendilerine çocuğun verildiği tarihten başlayarak 2 ay süre ile izin alma hakkı bulunmaktadır. Bu 2 aylık izin süresi evlat edinme kararı verilmeden, çocuğun aileye teslim edildiği durumlarda da söz konusu olmaktadır.
 • Ücretli izin konularında da değişiklik yapılmıştır. Resmi Gazete’de bulunan hükümleri göre anlaşmali personelin bakmakla yükümlü olduğu veya kendisinin refakatçi olmaması anında sağlık durumları tehlikeye girecek, ağır kaza geçirmiş veya sürekli olarak ve ağır hastalığı bulunan anne, baba, çocuk, eş gibi yakınlarının bulunması halinde, bu kurumu sağlık raporu vb. belgelerle ispatlamak koşulu ile 3 aylık süre için ücretli izin kullanabilir. Bu durumu ispatlamak için hazırlanacak olan sağlık raporunda bazı durumların bildirilmesi gerekmektedir. Şahsın refakat ettiği birinin hastalığı ve hastalık derecesi, kendisi refakat etmediğinde sağlık durumunda yaşanacak ciddi değişiklikler, sürekli olarak surette ve yanında bulunacak derecede bir bakıma muhtaç olup olmadığı gibi çeşitli kıstasların ve açıklamaların kurul aracılığıyla verilecek raporda yer almasın gerekmektedir.
 • Söz konusu değişikliğe göre (13.madde) devamlılık arz eden işlerde çalışan anlaşmali personelin doktora başvurarak alacağı rapor neticesinde 24. haftadan önce ve hamileliğin 24. haftasından sonra veya doğum sürecinden sonraki 48 ay için kendisine gece nöbeti verilmesine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumu ispatlayan kişi söz konusu sürelerde gece vardiyası ile görevlendirilemeyecek olup aynı nöbet itirazını engelli personel de yapabilmektedir.
 • Sözleşmeli personelin anlaşmasinin doğum, evlat edinme veya vatani görev sebebiyle feshedilmesi durumlarında kadrosu boş bırakılır. İsteği durumunda görevine devam etmesi olabilecekdür. Bunun için ise yapılan değişiklik neticesinde bazı şartların sağlanması gerekmektedir;

Sivil memur da olabilirsiniz.

 1. İşten ayrılan anlaşmali personelin tazminat almamış olması
 2. Ya da işten ayrılış nedenlerini yazılı olarak kurumlarına bildirmiş olmaları şartları aranmaktadır.

4/b Sözleşmeli Personel İzin Hakları

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İZİN DÜZENLEMESİ
İZİN TÜRÜ ESKİ HALİ 21/06/2018 DÜZENLEMESİ
Süt İzni Günde 1 buçuk saat İlk 6 ay günlük 3 saat, İkinci 6 ay günde 1 buçuk saat
Kendisi yahut çocuğu evlenirse 3 gün mazeret 7 gün izin
Eşi doğum yaparsa 2 gün izin 10 gün izin
Anne, baba, eş, çocuk, kardeş ölümü 3 gün mazeret 7 gün mazeret izni
Doğum İzni Eğer doğum erken olursa, kullanılmayan doğum izni süresi doğum sonrasına eklenir. Doğum izni başlamadan doğum olursa arada kalan sürede izne eklenir. Eğer Anne ölürse, eğer baba anlaşmali personel ise anne için ön görülen süreyi kullanabilir.
Mazeret İzni Amirin taktiriyle izin hakkı olmayan anlaşmali personele 10 gün izin verilebilecek.
Evlat Edinme İzni 3 yaşını doldurmuş çocuk evlat edilirse 8 haftaya kadar izin verilebilecek. Ayrıca Ücretsiz izin
Refakat İzni Anne, baba, eş, kardeşlerden birine sağlık raporu ile refakat gerekirse, 3 ay ücretli izin verilebilir.
Vardiyalı İşler Kadın anlaşmali personel hamileliğin 24. haftasından bu yana 2 yıl süre ile gece vardiyası yazılamaz.

Sözleşmeli personelin izin haklarının öncesi ve bugün itibari ile kazanımları yukarıdaki tabloda gösterilmektedir.

1 Beğen

Film izle